Domsagoregleringar. Riksdagen har bifallit de av K. M:t i prop. nr 137 (se Sv. J. T. 1928 s. 198) föreslagna omregleringarna av vissa domsagor i Västmanlands län. Den av K. M:t i samma proposition föreslagna föreningen av Vadsbo norra och södra domsagor bifölls av andra kammaren, men avslogs vid ett nattligt plenum i första kammaren med 36 röster mot 35. Vid i anledning härav verkställd gemensam omröstning bifölls propositionen i båda kamrarna, i den första med 60 röster mot 53, i den andra med 110 röster mot 95.

 

    Motionen om ny bevisningslag (se Sv. J. T. 1928 s. 301) har av riksdagen, på hemställan av första lagutskottet, avslagits. I sin motivering medgiver utskottet, att en reform av bevisningslagstiftningen är av behovet påkallad, och framhåller att bristerna äro särskilt framträdande beträffande vittnesbeviset och möjligheten för rätten att göra parts sanningsplikt effektiv. En kännbar olägenhet är ock, yttrar utskottet, avsaknaden av närmare bestämmelser rörande sakkunniga och den s. k. editionsplikten eller skyldigheten för part eller annan att utgiva handling, som åberopas till bevis i ett mål.Överhuvudtaget är en fullständigare reglering av bevismedlen än nu är fallet önskvärd. Huruvida emellertid en tillfredsställande nydaning av bevisningslagstiftningen låter sig genomföras utan samband med en allmän processreform, därom råda olika meningar. Utskottet anser för sin del ej nödigt att taga ställning till detta svårlösta och invecklade problem. Arbetet å en fullständig ombilding av rättegångsväsendet har nämligen fortskridit så långt, att lagrådets yttrande över processkommissionens betänkande inom kort är att förvänta, och de sakkunniga för processreformens ekonomiska förberedande torde också inom en nära framtid avsluta sitt arbete. Det torde vid sådant förhållande kunna antagas, att K. M:t redan nästa år lämnar riksdagen tillfälle att fatta beslut om sättet för reformarbetets fullföljande, därvid helt visst kommer att stå i förgrunden frågan, huruvida rättegångsreformen bör genomföras i ett sammanhang eller styckevis, och i senare fallet, vilka delar av rättegångsväsendet äro av beskaffenhet att lämpa sig för partiella reformer. Om

NOTISER. 419de partiella reformernas väg anses böra beträdas, lärer kunna tagas för givet, att en av de första frågor, som göras till föremål för undersökning, blir bevisningen.