Det nordiska lagstiftningsarbetet. Det svensk-finska samarbetet på arvsrättens område, som påbörjades i dec. föregående år (se senast Sv. J. T. 1928 s. 96) har fortsatts vid ett sammanträde i Stockholm d. 7—14 juni 1928 med Finlands representant, förvaltningsrådet Grönvall, och den svenska lagberedningen.
    De förhandlingar mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige för träffande av överenskommelse rörande de internationellt privaträttsliga reglerna på familjerättens område, som fördes i Köpenhamn 1926 och Oslo 1927, ha fortsatt i Stockholm med början d. 15 juni 1928 och beräknas vara slutförda tilld. 1 juli s. å. Ang. de delegerade för de olika länderna, se Sv. J. T. 1927 s. 494.

 

    Internordisk konferens angående avtal och värdehandlingar, som föranledas av lagerhusrörelse. I anledning av en inom riksdagen väckt motion hemställde 1923 års riksdag, det K. M:t täcktes låta verkställa utredning, huruvida och på vad sätt med vår lagstiftning må kunna införlivas bestämmelser angående upplagsbevis eller lagerbevis representerande själva varan (warrants) samt för riksdagen framlägga det förslag, vartill utredningen kunde föranleda.
    Den lagstiftningsfråga, som avses i riksdagens hemställan, hade emellertid tidigare varit föremål för uppmärksamhet i samband med planläggande av samfällt lagstiftningsarbete för Danmark, Norge och Sverige. I det uttalande, som efter konferens d. 8—13 nov. 1909 avgavs av delegerade för dessa ländersregeringar, framhölls nämligen såsom ämne för en överensstämmande lagstiftning, bland annat, "avtal och värdehandlingar, som föranledas av lagerhusrörelse". Fördenskull lät K. M:t sistlidna höst till de danska, finska och norska regeringarna ställa förfrågan, huruvida å deras sida funnes benägenhet till samarbete för upprättande av förslag till lagstiftning i ämnet. De danska och finska regeringarna förklarade sig därefter benägna att deltaga i sådant samarbete, under det att däremot den norska regeringen ställde sig avböjande.
    Sedan till delegerade utsetts, för den danska regeringen prof. Carl Torp och för den finska prof. Lauri Cederberg, ägde en konferens rum i Stockholm d. 12—15 maj. I denna deltog förutom nyss nämnda personer även hovrättsrådet Hugo Wikander, som d. 3 okt. 1927 förordnats att i egenskap av sakkunnig inom justitiedepartementet biträda i ifrågavarande lagstiftningsärende. Konferensen, vid vilken uppdrogos riktlinjerna för lagstiftningsarbetet, är avsedd att följas av ett nytt sammanträde i Stockholm instundande höst, i vilket torde komma att deltaga även representanter för den praktiska sakkunskapen.

 

    Fjortonde nordiska juristmötet i Köpenhamn kommer, såsom förutnämnts, att äga rum d. 24—27 aug. 1928. I fråga om de ämnen, som skola behandlas, hänvisas till Sv. J. T. 1928 s. 193.
    Det närmare programmet för mötet är ännu ej definitivt fastställt, bl. a. beroende på att visshet ännu ej föreligger om antalet deltagare. Emellertid har uppgjorts ett provisoriskt program av i huvudsak följande innehåll.

420 NOTISER.    Förhandlingarna försiggå å universitetet kl. 10 f. m. till omkring 4 e. m. med uppehåll för lunch. Plenarfrågorna torde förekomma fredagen d. 24 och måndagen d. 27, sektionsämnena lördagen d. 26.
    Festligheterna. (Särskilt i denna del är programmet ännu rent provisoriskt.)Torsdagen d. 23 på aftonen en reception för deltagarna i restaurant Nimb. Fredagen d. 24 mottagning för deltagarna med damer på Raadhuset. Dans. Lördagen d. 25 är reserverad för privata samkväm. Söndagen d. 26 utflykt till Nordsjælland. Måndagen d. 27 högtidsmiddag för samtliga deltagare i mötet.
    Inkvarteringen. Avtal har träffats med Dansk Rejsebureau om att ett antal rum på åtskilliga hotell skola reserveras. De, som anmält sig till mötet, komma att erhålla beställningskort att insändas till byrån.
    En kommitté för mottagandet av de främmande deltagarnas damer har upprättats, men något program har ej ens provisoriskt kunnat fastställas, förrän ungefärlig uppgift föreligger om antalet deltagande damer.
    Efter mötet torde företagas ett par mindre resor i Danmark. Utförligt program härom kommer att tillställas mötesdeltagarna.
    Generalsekreterare för mötet är overretssagfører Niels Olesen, Amagertor v24, Köpenhamn K. Sekreterare i den danska styrelsen är sekreteraren i justitsministeriet T. Myrdahl. Ang. anmälan till deltagande hänvisas till meddelandet å sid. 2 av omslaget till detta häfte.