Advokatsamfundets årsmöte. Sveriges Advokatsamfunds årsmöte hölls d. 18 maj 1928 i förmyndarekammarens lokal i Stockholm. Sammanträdet bevistades av ett hundratal ledamöter från huvudstaden och landsorten samt av särskilt inbjudna gäster, justitieråden Köersner och Alexanderson, justitieombudsmannen Geijer, statssekreteraren Kellberg m. fl. Till ordförande i samfundets styrelse återvaldes advokaten Tom Forssner och till vice ordförande advokaten Erik Leman. Till övriga ledamöter av styrelsen utsågos advokaterna A. Hemming-Sjöberg, Rolf Nordenstedt, Anders Nordström, Folke Sjögren, Georg Stjernstedt och Sven Themptander. Styrelsesuppleanter blevo herrar Georg Bodén, Emil Henriques, Göran Kalling, Otto Lagerström, Carl Lundqvist, Axel Nilsson, Torsten Svensson, Ernst Treffenberg och Matts Åvall.
    Revisionssekreteraren Arthur Lindhagen höll föredrag angående "Lagstiftning om kollektivavtal och arbetsdomstol". Härefter inledde advokaten Tom Forssner diskussion rörande "Arbetsområde och arbetsformer för svensk advokatverksamhet". I diskussionen yttrade sig advokaterna Hemming-Sjöberg, Leman, G. Stjernstedt, Behm, Ahrnborg, Vasser, E. Berglund och Kallstenius. Efter sammanträdets slut hade stockholmsadvokaterna anordnat middag å Grand Hotell för landsortskollegorna och de särskilt inbjudna gästerna, däribland för första gången representanter för pressen.

 

    Dödsfall. Häradshövdingen Axel Hjalmar Roos avled 9 maj 1928 i Sthm. Född i Sthm 1860, blev R. student i Uppsala 1880 och avlade där hovrättsex. 1884. Efter tingstjänstgöring utnämndes han 1887 till vice häradshövding och blev sedermera fiskal i Svea hovrätt 1892 och assessor där 1895. Sedan han tjänstgjort såsom t. f. revisionssekret., utnämndes han 1900 till häradshövding

NOTISER. 421i Själevads och Arnäs doms., vilken han 1911 utbytte mot Tveta, Vista och Mo doms. R. anlitades för kommittéuppdrag, bland vilka märkes en utredning om kommunal jordvärdestegringsskatt 1909.
    F. d. landshövdingen Karl Sigfrid Husberg avled i Sthm 20 maj 1928. H.var född i Växjö 1854. Han avlade 1879 jur. kand. ex. i Uppsala och promoverades där 1882 till juris doktor efter att ha författat en avhandling med titeln "Om domens materiela rättskraft", Växjö 1882. H. ägnade sig åt landsstaten och blev 1884 landssekreterare i Norrbottens 1. 1889 blev han expeditionschef i ecklesiastikdep. och 1893 landshövding i Norrbottens l. Åren 1900—05 tillhörde han v. Otterska, Boströmska och Ramstedtska ministärerna såsom konsultativt statsråd och — i den sistnämnda — slutligen såsom ecklesiastikminister. 1905 utnämndes H. till landshövding i Älvsborgs l., ett ämbete som han lämnade 1922. Bland de medborgerliga förtroendeuppdrag, som gåvos honom, må nämnas ledamotskap av riksdagens andra kammare 1888—90 och 1897—1902 samt av dess första kammare 1891—93 och 1905—06.
    Vice häradshövdingen Wilhelm Suno Engström avled 26 maj 1928 i Visby.E. föddes i nämnda stad 1865. Han blev student 1885 i Uppsala och avlade där hovrättsex. 1890. Efter tingstjänstgöring erhöll han 1893 vice häradshövdingetiteln. Redan 1891 hade E. blivit t. f. ombudsman vid riksbankens avdelningskontor i Visby, och 1902 blev han ordinarie innehavare av denna befattning. Från 1903 ägnade han sig jämväl åt advokatverksamhet. Han var ledamot av Sveriges advokatsamfund.