Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har d. 26 mars 1928, med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 17 febr. 1928, förordnat byråchefen i lantmäteristyrelsen Johan Hamrin att i egenskap av sakkunnig i justitiedepartementet biträda med utarbetande av förslag till lagstiftning rörandeägogränser och vissa därmed sammanhängande spörsmål.
    K. M:t har förordnat:
    d. 31 mars 1928 revisionssekreteraren Michaël Ehrenborg och assessorn i Svea hovrätt William Hemberg att tills vidare biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till dem överämnas;
    d. 27 april 1928 professorn jur. dr Martin Fehr att jämte hovrättsrådet Nils Vult von Steyern, åt vilken chefen för justitiedepartementet tidigare uppdragit att biträda inom departementet vid utredning ang. omarbetning av gällande lag om skiljemän, deltaga i omförmälda utredningsarbete; samt
    d. 4 maj 1928 hovrättsrådet i Svea hovrätt Trygve Liljestrand att fr. o. m.d. 8 maj 1928 tills vidare i egenskap av sakkunnig inom justitiedepartementet biträda med visst för föredragningen inför lagrådet av processkommissionens betänkande ang. rättegångsväsendets ombildning erforderligt utredningsarbete.

 

    Hovrätterna. K. M:t har d. 1 juni 1928 dels förordnat hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Ragnar Sommar Bruzelius att tills vidare till 1928 års utgång under presidenten Berndt Hasselrot beviljad tjänstledighet uppehålla presidentämbetet i nämnda hovrätt, dels ock beviljat hovrättsrådet i Göta hovrätt frih. Ernst Johan Lars Henrik Wrede avsked fr. o. m. sagda dag.

 

    Stockholms rådhusrätt. K. M:t har d. 18 maj 1928, efter framställning av Stockholms magistrat, medgivit, att med åtgärder för återbesättande avledigblivna befattningar vid Stockholms rådhusrätt må anstå tills vidare i avbidan på slutförande av pågående utredning om besparingar inom rådhusrättens organisation, dock högst intill utgången av innevarande år.

 

    Professor Karl Benckert. Såsom omnämnts i Sv. J. T. d. å. s. 326 hard. 10 mars d. å. till professor i civilrätt vid Stockholms högskola utnämnts förutvarande docenten vid högskolan Karl Benckert. Prof. Benkert är född 1883 och avlade jur. kand. ex i Upsala 1906. Efter avslutad tingssittningtjänst gjorde han åren 1909—11 som biträdande ombudsman i Stockholms en-

422 NOTISER.skilda bank. De följande åren sysslade B. jämnsides med juridiska studier som praktiserande jurist i Stockholm samt tjänstgjorde under en kortare tid i början av år 1923 som e. o. assessor i Svea hovrätt. Efter avlagd licentiatexamen promoverades B. år 1920 till jur. dr vid Stockholms högskola samt förordnades s. å. till docent i rättshistoria och år 1925 till docent i civilrätt därstädes. B. som tidigare omkr. 2½ år varit förordnad att helt eller delvis upprätthålla professuren i civilrätt vid Stockholms högskola, förordnades hösten 1925 ånyo att upprätthålla denna professur, till vars ordinarie innehavare han nu utsetts. Förutom tidskriftsuppsatser angående "Panträtt i rättigheter"och "Testamentsexekutorer" har B. publicerat doktorsavhandlingen "Bidrag till inteckningsinstitutets historia" (1920): "Om Extinktiva förvärv av lös egendom", Del I och II, 1925; samt "Pantsättning eller överlåtelse till säkerhet för fordran", 1926.