RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar år 1928 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 28 mars: motioner (I: 68 och II: 188) med förslag till förordning ang. skyldighet att inhämta polismyndighets tillstånd till vissa nöjestillställningar m. m. (FLU 22); i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville med beaktande av de synpunkter, som anförts av utskottet, skyndsamt låta utreda, i vilken omfattning och på vad sätt nu gällande bestämmelser om nöjestillställningar må utvidgas, såsom i motionerna ifrågasatts;
    d. 14 april: motion (I: 179) ang. ändrad lydelse av 9 § i lagen om tillsyn å fartyg m. m. (FLU 23); i skrivelse till K. M:t hemställde RD, att K. M:t ville, efter det pågående utredning om införande av obligatoriskt lastmärke för fartyg i östersjöfart avslutats, snarast möjligt för RD framlägga det förslag, vartill utredningen kunde föranleda;
    d. 18 april: k. prop. nr 151 med förslag till lag om tillägg till 5 § i lagen d. 17 okt. 1900 om straffregister (FLU 26), bifallen;
    motion (II: 26) ang. bättre tillvaratagande av samhällets och aktieägares intressen i större bolag vid revisorers tillsättande (FLU 28).avslagen.
    d. 28 april: k. prop. nr 17 med förslag till lag om arv m. m. även som iämnet väckta motioner (FLU 21 o. 31), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 32 med förslag till lag ang. fylleri m. m. ävensom en i ämnet väckt motion (FLU 24 o. 32), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    k. prop. nr 33 med förslag till förordning om ändrad lydelse av §§ 15 och 41 i förordningen d. 15 juni 1923 om motorfordon (FLU 25 och 33), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    motion (II: 365) ang. ändring av 49 § 1 mom. i lagen om fattigvården (ALU 26), avslagen;
    k. prop. nr 5 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete även som i ämnet väcktmotion (ALU 27), prop. bifallen;
    motion (II: 191) om ändrad lydelse av 6 § i lagen om försäkring för olycksfall i arbete (ALU 28), avslagen;
    d. 2 maj: motion (I: 39) ang. utredning om införande av obligatorisk sjukförsäkring i Sverige (ALU 29), avslagen;
    k. prop. nr 235 med förslag till lag om ändrad lydelse av 10 och 11 §§ i förordningen d. 16 maj 1884 ang. patent ävensom i ämnet väckt motion (FLU 34), prop. bifallen;
    k. prop. nr 191 med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 § i lagen d. 10 mars 1923 med vissa bestämmelser rörande hyra (FLU 35), bifallen;
    k. prop. nr 71 med anhållan om riksdagens yttrande ang. vissa beslut, som fattats av den internationella arbetsorganisationens konferens vid dess tionde sammanträde i Genève år 1927 (ALU 30); i skrivelse till K. M:t

RIKSDAGEN. 423meddelade RD, att RD för sin del icke haft något att erinra mot vederbörande departementschefs uttalanden i det prop. bilagda statsrådsprotokollet, att ett biträdande för Sveriges del av i prop. omförmälda konventioner icke för närvarande kunde äga rum, ävensom att den rekommendation, som omnämndes i prop., icke för närvarande kunde föranleda någon åtgärd;
    d. 9 maj: k. prop. nr 113 med förslag till lag om ändring i vissa delar av sjölagen m. m. (FLU 36), bifallen;
    k. prop. nr 192 med förslag till lag om ändrad lydelse av 6 och 11 §§ iagen d. 12 mars 1886 ang. ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift (FLU 37), bifallen;
    k. prop. nr 171 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 20 juni 1924 med särskilda bestämmelser ang. olovlig befattning med spritdrycker och vin även som av lagen d. 27 nov. 1925 om utsträckt tillämpning av förstnämnda lag, m. m. (FLU 38), bifallen med viss ändring;
    d. 12 maj: motion (II: 190) om ändring i fattigvårdslagens bestämmelser rörande skyldighet för vistelsekommun att själv vidkännas vissa kostnader(ALU 25 o. 33), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut; motioner (I: 206 och II: 119) om åvägabringande av utredning och förslag rörande utbyggande av den frivilliga försäkringen enligt lagen om försäkring för olycksfall i arbete (ALU 31); i skrivelse till K. M:t RD om utredning rörande lämpligheten av sådan utvidgning av den frivilliga försäkringen enligt lagen om försäkring för olycksfall i arbete, att denna komme att omfatta mindre arbetsgivare och självständiga yrkesutövare;
    motion (II: 288) ang. visst tillägg till lagen om försäkring för olycksfall i arbete (ALU 32), avslagen;
    motion (II: 68) ang. lagstadgad rätt för yrkesmusiker att åtnjuta vissa fridagar (ALU 34), avslagen;
    d. 16 maj: k. prop. nr 43 med förslag till lag om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige även som i ämnet väckta motioner (FLU 29), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 86 med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § i lagen d. 12 maj 1917 om expropriation (FLU 30), bifallen;
    d. 19 maj: k. prop. nr 174 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 30 maj 1919 om rätt till verk av bildande konst (FLU 40); frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    motion (II: 296) om lagstiftning ang. fartygs bemanning samt ang. läkarintyg för sjöfolk (FLU 41); frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    k. prop. nr 101 med förslag till lag om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus även som i ämnet väckta motioner (ALU 35), prop.bifallen med vissa ändringar; där jämte anhöll RD, att vid utfärdandet avstadga ang. lasarett, sjukstugor och tuberkulossjukvårdsanstalter (sjukhusstadga) hänsyn måtte tagas till vad i utskottets betänkande anförts rörande det vidprop. fogade utkastet till sådan stadga;
    d. 25 maj: k. prop. nr 39 med förslag till lag om kollektivavtal och till lag om arbetsdomstol även som i ämnet väckta motioner (ALU 36), prop.bifallen med vissa ändringar;
    d. 26 maj: k. prop. nr 201 med förslag till lag om trafikförsäkring å motorfordon m. m. även som i ämnet väckta motioner (FLU 42); frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    k. prop. nr 215 med förslag till förordning om ändring i förordningen d.15 juni 1923 om motorfordon (FLU 43); frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    d. 29 maj: motion (I: 162) om lagstiftning ang. statskontroll över utförsel av äldre kulturföremål (FLU 44); i skrivelse till K. M:t hemställde RD, att K. M:t ville låta verkställa utredning, huru skydd mot utförsel av äldre kulturföremål må i större omfattning än nu är fallet kunna beredas;
    motion (I: 72) om ny bevisningslag utan avvaktan å rättegångsreformen(FLU 45), avslagen;
    motion (II: 121) ang. lagändring i syfte att upprätthålla rättegångsbalkens stadganden om vem, som må brukas såsom fullmäktig (FLU 46), avslagen;

424 RIKSDAGEN.    motion (I: 285) ang. förbättrad lagstiftning mot ocker (FLU 48); i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville låta verkställa utredning, huruvida och på vad sätt en effektivare lagstiftning mot ocker vid försträckning må kunna komma till stånd;
    k. prop. nr 252 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 20 juni 1924 ang. förverkande i visst fall av spritdrycker och vin (FLU 49), bifallen;
    motioner (I: 309 och II: 518) ang. viss ändring i 40 § 3 mom. fattigvårdslagen (ALU 38), avslagna;
    motioner (I: 152 och II: 225) om ändring av 242 värnpliktslagen (ALU 39), avslagna.

 

    Utlåtanden hava avgivits av sammansatt lag- och annat utskott i bl. a. följande frågor:
    motion (I: 38, 167—169, II: 70, 192, 229, 284, 294, 363 och 371) rörande ändringar i lagen om allmän pensionsförsäkring (Sms Stats- o. ALU 3); i skrivelse till K. M:t anhöll RD att K. M:t, under beaktande av i utskottets utlåtande anförda synpunkter, täcktes låta verkställa utredning snarast möjligt rörande revision av lagen om allmän pensionsförsäkring;
    k. prop. nr 232 med förslag till lag om ändrad lydelse av 1, 2 och 3 §§ i lagen d. 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt ävensom i ämnet väckta motioner (Sms Stats- o. FLU 4); i anledning av prop. och en av motionerna antog RD lag om ändrad lydelse av 2 och 3 §§ i nämnda lag, m. m.

 

    Utöver de frågor, i vilka lagutskott eller sammansatt lag- och annat utskott avgivit utlåtande, hava följande lagfrågor av allmännare intresse varit under behandling i riksdagen:
    k. prop. nr 15 med förslag till förordning ang. fortsatt tillämpning av förordningen d. 17 maj 1923 om utgörande av en särskild stämpelavgift i vissa fall vid köp, byte eller införsel till riket av pärlor med flera lyxvaror (BevU 3), bifallen;
    k. prop. nr 36 med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen d. 1 juni 1923 ang. tillverkning och beskattning av maltdrycker, m. m. även som i ämnet väckta motioner (BevU 8), prop. bifallen;
    k. prop. nr 37 med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen d. 11 juli 1919 ang. försäljning av pilsnerdricka även som iämnet väckta motioner (BevU 12), prop. bifallen med viss ändring;
    k. prop. nr 194 med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen d. 19 nov. 1914 ang. stämpelavgiften, m. m. även som i ämnetväckt motion (BevU 35), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 195 med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen d. 19 nov. 1914 om arvsskatt och skatt för gåva (BevU 38), bifallen;
    k. prop. nr 13 med förslag till förordning om fortsatt tillfällig höjning av beloppen för den i förordningen d. 6 nov. 1908 ang. särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper stadgade stämpelavgiften även som i ämnet väckta motioner (BevU 42), prop. bifallen;
    k. prop. nr 147 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d.22 juni 1911 om bankrörelse (BankoU 37), bifallen;
    k. prop. nr 152 med förslag till lag om ändrad lydelse av 18 och 19 §§ i lagen d. 27 juni 1896 om rätt till fiske m. m. (JU 24), bifallen;
    k. prop. nr 2 med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 § i lagen d. 27 juni 1896 om rätt till fiske ävensom i ämnet väckta motioner (JU 33 o. 73),prop. bifallen med visst tillägg;
    k. prop. nr 213 med förslag till kommunalskattelag m. m. även som iämnet väckta motioner (1 särsk. U 1, jfr 2—7, 9) prop. bifallen med vissa ändringar.


E. L.