FÖRFATTNINGAR, CIRKULÄR OCH LITTERATUR RÖRANDE DENNYA JORDDELNINGSLAGSTIFTNINGEN.
    Den 3 oktober 1927 förordnade K. M:t, att lagen den 18 juni 1926 om delning av jord å landet skulle tillika med 2 —14 §§ i lagen samma dag om vad iakttagas skall i avseende å införande av lagen om delning av jord å landet träda i kraft den 1 januari 1928.
    I anledning härav trädde automatiskt i tillämpning från och med nämnda dag dels lagen den 18 juni 1926 om sammanläggning av fastigheter å landet dels ock åtskilliga av jorddelningslagen och sammanläggningslagen påkallade ändringar i olika lagar.1

 

1 Se Svensk författningssamling 1926 nr 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334,335, 337, 338 och 339 samt 1927 nr 67, 68 och 69.

DEN NYA JORDDELNINGSLAGSTIFTNINGEN 45    Under november och december månader 1927 har därefter K. M:t, efter förslag av lantmäteristyrelsen, i administrativ ordning utfärdat ett antal i jorddelningslagen uttryckligen förutsatta eller av densamma eljest föranledda författningar.
    För denna tidskrifts läsare äro i detta sammanhang av särskilt intresse kungl. kungörelserna den 25 november 1927 (nr 417) med föreskrifter om vad såsom inrösnings- och avrösningsjord bör räknas, om ägors gradering och uppskattning, ägobeskrivning, hävdeförteckning, delningsbeskrivning samt om beräknande av vissa ersättningar mellan skiftesdelägare, den 25 november 1927 (nr 418) med vissa bestämmelser i anledning av lagen den 18 juni 1926 omdelning av jord å landet, den 25 november 1927 (nr 422) med formulär till dagbok över jorddelningsmål, samt den 16 december 1927(nr 472) om ändring i vissa delar av förordningen den 13 juni 1908 angående jordregister och den 16 december 1927 (nr 473) om ändrad lydelse av §§ 6 och 7 i förordningen den 25 april 1913 med särskilda bestämmer ifråga om jordregister för Kopparbergs län och Hamra kapellag i Los socken av Gävleborgs län.1
    Slutligen har lantmäteristyrelsen såsom tillsynsmyndighet över skiftesväsendet meddelat föreskrifter och givit anvisningar till ledning för lantmätarna vid den nya lagstiftningens tillämpning.
    Av intresse jämväl för domstolarna, i den mån de hava att taga befattning med fastställande av jorddelningsförrättningar, äro de av lantmäteristyrelsen den 17 november 1927 utfärdade anvisningar och formulär till avstyckningsförrättningar (jämte ett antal vidfogade exempel på protokoll och kartor över avstyckningsförrättningar) samt styrelsens den 23 december 1927 utfärdade anvisningar och formulär till ledning vid skiftesförrättningar.
    Med hänsyn till det samarbete, som förekommer mellan överlantmätarna och ägodelningsrätternas ordförande, bör måhända även omnämnas, att lantmäteristyrelsen den 9 december 1927 fastställt arbetsordning för lantmäterikontoren i länen.
    En sammanfattande redogörelse för de intill den 1 januari 1928 utkomna lagar och kungl. kungörelser samt de lantmäteristyrelsens cirkulär, som hava avseende å den nya jorddelningslagstiftningen, återfinnes i styrelsens tryckta meddelanden nr 1 för år 1928.

 

    Den nya jorddelningslagstiftningen och de av K. M:t i anslutning till densamma utfärdade författningar hava intagits i styrelsens med år 1928 påbörjade författningsserie och såsom bilagor fogats till ovannämnda nummer av styrelsens meddelanden. Det torde kunna förväntas att under årets lopp samtliga övriga, skiftesväsendet och lantmäteriet rörande lagar och författningar skola hava intagits eller eljest redovisats i styrelsens författningsserie.
    Av styrelsen utfärdade föreskrifter och anvisningar rörande den

 

1 Angående övriga administrativa författningar i anslutning till nya jorddelningslagen se Svensk författningssamling 1927 nr 407, 416, 419, 420, 421,474, 475, 476, 477, 478 och 495 samt 1928 nr 2.

46 T. N.nya jorddelningslagstiftningen och vad därmed äger samband hava intagits i dess likaledes med 1928 påbörjade cirkulärserie och äro såsom bilagor fogade till det tryckta meddelandet nr 1 för i år.
    I detta sammanhang torde böra omnämnas, att styrelsen påbörjat och avser att under år 1928 slutföra en fullständig revision av sina före den 1 januari 1927 meddelade, till några hundratal uppgående cirkulär (de äldsta ännu tillämpade torde vara från 1860-talet) och föreskrifter av olika slag. Styrelsens för framtiden gällande föreskrifter (delvis nya, delvis omarbetade äldre bestämmelser) komma att sammanföras i ett jämförelsevis begränsat antal cirkulär, ett vart avseende sitt särskilda område.1

 

    Med avseende å de handböcker och kommentarer, som för närvarande finnas att tillgå till ledning vid den nya lagstiftningens tilllämpning, bör först erinras om den i Holm, Nytt juridiskt arkiv, avd. II 1926 — 1927 intagna, av generaldirektören Grefberg författade redogörelsen för den nya skifteslagstiftningen.
    Å P. A. Norstedt & Söners förlag har under år 1926 utkommit lagen om sammanläggning av fastigheter å landet och under år 1927 lagen om delning av jord å landet jämte förklarande anmärkningar av samme författare.
    Slutligen har lantmäteristyrelsen vid intagandet i dess författningsserie (nr 1 och 2) av jorddelningslagen och sammanläggningslagen bifogat närmare redogörelser för de båda lagarna. Vad särskilt den förra lagen angår har i styrelsens redogörelse, förutom det i lagkommentarer sedvanliga återgivandet av motiver, lagrådsutlåtande m. m.,intagits en del råd och anvisningar med avseende å förrättningars handläggning och utförande.
    Även med till hjälp av dessa handböcker och kommentarer, erbjuder en inläsning av ämnet avsevärda svårigheter. I ändamål att underlätta en sådan inläsning kommer nedskrivaren av dessa rader att i något senare nummer av denna tidskrift söka giva en kortfattad översikt över de viktigare nyheterna i den nya lagstiftningen.


T. N.