NORSK LITTERATUR 1927.

 

    Av rettsvidenskapelige verker som kom ut i 1927 vil jeg först nevne 2. utgave av prof. PLATOUS "Forelesninger over norsk selskapsrett", bind I. (Aschehoug). Den förste utgave kom ut i 1906 og omhandlet det navngivne handelsselskap, det civile selskap, kommandittselskapet og det stille selskap, partrederiet og det gjensidige forsikringsselskap. Den nu foreliggende, 2. utgave er besörget av prof. ADOLF LINDVIK. Hans arbeide har vesentlig bestått i å föreverket à jour m. h. t. senere norsk lovgivning og rettspraksis. De övrige forandringer som er gjort er som regel foretatt av Platou selv.
    Det avsluttende bind av den nye utgave av prof. MORGENSTIERNES" Lærebok i den norske statsforfatningsrett" forelå også i 1927. (V. Christiansens boktrykkeri.) Som nevnt i min litteraturoversikt for ifjor er det höiesterettsassessorene Einar Hanssen og Boye, kontorchef i Stortinget Vassbotten og dr. juris Frede Castberg som hardelt utgiverar beitet mellem sig.
    Et interessant arbeide om "Tömmerdriften i Glommenvassdragetog de rettsregler og kutymer som knytter sig til den", har höiesterettsadvokat HANS KIÆR MORDT skrevet. (Utgitt som tillegg til Tidsskrift for Retsvidenskap, Nasjonaltrykkeriet.) Arbeidet er blitt til sombesvarelse av en prisopgave som det juridiske fakultet hadde sattop, og det er belönnet med H. M. Kongens gullmedalje. Boken inneholder en livfull og inngående skildring av tömmerdriften i dette vårt lengste vassdrag, og gir en kyndig og interessant utredning avde mange artede rettsregler og kutymer som knytter sig til tömmerets drift.
    Fra sjörettens område må nevnes "Krigsforsikringen for norskeskib" som instituttet av dette navn har latt utarbeide. (Steenskeforlag). Det er annen del av verket som nu er kommet ut, förstedel kommer senere.1 Det inneholder först en fremstilling av krigsforsikringsreglene, skrevet av advokat FERDINAND SCHJELDERUP som under störste delen av krigen var Krigsforsikringens advokat. Der

 

1 Boken er anmeldt av höiesterettssakförer GEO. K. SCHIÖRRING i Ugeskriftfor Retsvæsen 1928 s. 114 ff. og dispachör PER HASSELROT i Tidsskrift for Retsvidenskap 1928 s. 213.

488 RAGNAR KNOPH.nest tre mindre stykker om priserettssakene i England og Tyskland, innledet av direktör JANTZEN og forfattet henholdsvis av advokatene NILS DYBWAD og ARNE MAGNUS. Schjelderups del av boken er densom vel kan påregne störst almindelig intresse. Den viser på en interessant og lærerik måte hvordan årsaksforholdet ved "krigsforlis" blev forstått av våre, og av fremmede domstoler, og hvordan verdenskrigens nye krigsformer förte til omdannelse eller omkalfatring av gamle begreper og forestillinger.
    Den litteratur som er vokset op omkring våre nye civilprocesslover har også i 1927 fått adskillig tilvekst. Ved sin kommentar til "Loven om domstolene" (Aschehoug) har höiesterettsassessor E.ALTEN fullfört sin kommentering av de tre hovedlover som sammen utgjör vår nye process. Det store og betydningsfulle arbeide somassessor Alten her har nedlagt, har han tilegnet höiesterettsassessor E. HAGERUP BULL som efter forf:ns mening er den som har störstære av gjennemförelsen av de nye lover, gjennem det årelange arbeide han utförte som formann i Stortingets justiskomité. Vesentlig til bruk for praktiserende jurister som skal skaffe sig en rask oversikt over de nye processlover er advokat A. GJERDRUMS: "Utsiktover den nye civilprocess" (Cammermeyers bokhandel.) Bokengjengir en forelesningsrekke som advokat Gjerdrum holdt på Universitetet for dommere, sakförere, departementsfolk etc. efter initiativ av den norske sakförerforening. Et lignende tilsnitt og formålhar også to böker av sorenskriver ERIK SOLEM: "Praktisk rettergang"og "Forliksrådene" (I. M. Stenersens forlag). En bok av helt praktisk formål er advokat PETER HOUGENS: "Bankenes lånedokumenter efter den nye rettergangsordning" (utgitt av den norske bankforening.)
    Fra prof. Jon Skeies hånd foreligger to mindre arbeider, beggeforanlediget av dagens aktuelle diskusjon. Det ene handler om"Eksekusjon og konkurs mot kommuner", (E. Sems forlag), hvorforf. med styrke argumenterer for at såvel eksekusjon som konkursoverfor kommuner er utelukket efter norsk rett. I en dom av 19.august 1927 (Rt. 1927 s. 529) har imidlertid Norges höiesterett kommet til et annet resultat, idet det efter en kreditors begjæring blevåpnet konkurs over en kommune. Det annet skrift har tittelen:"Papirpenger og opgjör av papirpenge-gjell" (E. Sems forlag) og eret innlegg i den ökonomiske og rettslige diskusjon som har værtfört omkring den norske krone og valutapolitikk. En liten bok: "Opfinnelser og patenter" (Steenske forlag) av ingeniör ALF. B. BRYNgir en populær oversikt over enkelte grunnlinjer i patentretten.
    Aktuellt tilsnitt har også dr. juris ARNOLD RÆSTADS brosjyre: "Voldgiftstraktater" (Aschehoug). Efter å ha gitt en kort orientering om voldgiftens historie, dens forhold til suvereniteten og til billighetsprincippet som avgjörelsesnorm, dröfter forf. de nordiske voldgiftsavtaler som nylig er avsluttet.
    Av lovkommentarer kan merkes byråchef i justisdepartementet O.HARBECKS utgave av "Sportelloven" (I. M. Stenersens forlag) og prof.RAGNAR KNOPHS og kaptein ARNOLD RÖRHOLTS utgave av motorvognlovenav 20. februar 1926. (Gröndahl & Söns forlag.)


Ragnar Knoph.