FINSK LITTERATUR 1927. 489FINSK LITTERATUR 1927.

 

    Produktionen på rättsvetenskapens område har år 1927, liksom år 1926, varit något mindre än under åren 1923—1925; dock må med tillfredsställelse konstateras, att den finska rättslitteraturen även under år 1927 riktats med särskilda förtjänstfulla arbeten.
    Något egentligt rättshistoriskt arbete har icke under året utkommit. Av intresse för fackjurister är professor J. R. Danielson Kalmaris monumentala arbete "Stats- och samhällsliv i Finland. Gustavianska tiden. Del V. Gustav Mauritz Armfelt såsom ledare av de finska angelägenheterna IV" (utkommet tillsvidare endast på finska språket), däri bl. a. ingår en intressant framställning av den dåtida finska regeringens beslut att utgiva en ny, för Finlands behov anpassad upplaga av 1807 års bekanta lagsamling; beslutet blev emellertid aldrig verkställt.
    Docenten, dr. El. Kaila, har på den romerska rättens område publicerat en mindre undersökning benämnd "L'Unité foncière en droitromain. Exposé récapitulatif et critique", utkommen på E. de Boccards förlag i Paris. Då varje sakrättighet för att kunna äga bestånd och hava full rättsverkan förutsätter, att dess föremål är tillräckligt individualiserat och begränsat gentemot andra föremål, är följaktligen frågan om fastighetsenheten av stor betydelse för fastighetsrätten. Författaren undersöker därför betingelserna för och utförandet av individualiseringen av fastigheter enligt romersk rätt, särskiljande bl. a. mellan materiell och representativ beteckning av fastigheter (désignation matérielle, représentative des immeubles, demonstratio finium, den fornsvenska rättens umfärd m. m.).
    Av arbeten på civilrättens område bör först antecknas ett digertarbete av universitetsadjunkten, jur. dr. A. Hernberg "Yleissiviilioikeus Suomen lain mukaan" (Allmän civilrätt enligt finsk lag)XV + 516 s. Arbetet omfattar den finska civilrättens allmänna läror och avser att i högre grad än vad förhållandet enligt författarens förmenande är med R. Montgomerys och F. W. Ekströms bekanta arbeten över civilrättens allmänna del beakta den inhemska rättens stadganden och ur dem framgående principer i ämnet. Då författaren, som hittills skrivit på svenska språket, behandlat ett vidlyftigt ämne på ett språk, som icke är hans modersmål, och därvid begagnat sig av nya, delvis av honom själv konstruerade termer, har redan arbetets språkdräkt givit anledning till meningsutbyte.
    Av övriga civilrättsliga arbeten bör nämnas en vidlyftig monografiöver handelsregistret av jur. dr. K. Kauppi: "Kaupparekisteristä" (Om handelsregistret). Efter en utförlig rättshistorisk och rättsjämförande översikt giver författaren en ingående och förtjänstfull framställning av detta viktiga handelsrättsliga institut. Sedan författaren redogjort för själva registreringsförfarandet, övergår han tillden otvivelaktigt viktigaste delen av framställningen, nämligen fråganom handelsregisteranteckningarnas rättsverkningar. Innehållet av

 

32 — Svensk Juristtidning 1928.

490 LAURI CEDERBERG.framställningen i denna del framgår bäst av rubrikerna på kapitlen:1) handelsregisteranteckningarnas negativa och 2) deras positiva publicitetsverkningar, 3) sagda anteckningars konstitutiva rättsverkan,4) handelsregistrets offentliga trovärdighet och 5) handelsregistrets beviskraft. Författaren har med denna avhandling vunnit jurisdoktorsgrad vid Helsingfors universitet.
    Ett synnerligen intressant civilrättsligt ämne har bankdirektören, jur. dr. T. M. Kivimäki upptagit till behandling, nämligen frågan om strejkens privaträttsliga påföljder. I arbetet, vars rubrik är:"Työlakko yksityisoikeudellisilta vaikutuksiltaan", och vilket grundas på ett synnerligen rikhaltigt källmaterial, klargör författaren strejkens begrepp, ger en framställning av dess historik för att sedan ingå på frågan om de olikartade strejkernas berättigande och vem som har att bära risken av desamma. Författaren tager i sin framställning, särskilt härvidlag beaktande finsk rätt, ståndpunkt till ett flertal arbetsrättsliga såväl teoretiskt intressanta som praktiskt viktiga och aktuella tvistefrågor.
    1 detta sammanhang kan måhända ännu omnämnas trenne nya upplagor av även utom Finlands gränser kända arbeten. Justitierådet J. Serlachius' arbete "Lärobok i obligationsrättens allmännadel enligt finsk rätt" utgavs i finsk dräkt år 1909 av professor R.Erich. Denna finskspråkiga upplaga — vilken, liksom även den originala och enda svenska upplagan av år 1902, för länge sedan är utsåld — har numera i ny upplaga utgivits av professor Lauri Cederberg. I framställningen har överhuvudtaget endast gjorts de ändringar och tillägg, som nyare lagstiftning på obligationsrättensområde betingat.
    Likaså har professor F. W. Ekströms bekanta arbete "Om Borgen", vars första upplaga utkom år 1910 och andra upplaga år 1916, redan en längre tid varit slutsåld i bokhandeln. Arbetet har i en tredje upplaga utgivits av justitiesekreteraren Robert Ingman. Några ändringar i själva texten har utgivaren icke vidtagit, men har han inoter givit hänvisningar till och referat av viktigare inhemska rättsfall från de tio senaste åren.
    På den ekonomiska rättens område märkes professor K. A. Morings stora arbete "Finlands Skiftesrätt", vilket nu föreligger fullbordat genom det år 1927 utkomna 3 häftet. Arbetet i sin helhet omfattar 1017 + XXIV sidor; dess första häfte utkom år 1922 och andra år 1924. Såsom i en tidigare anmälan i denna tidskrift framhållits har den finska lagstiftningen om skifte av jord och vatten undergått en fullständig nydaning genom de författningar angående skiftesväsendet och förfarandet vid lantmäteriförrättningar, vilka utfärdats den 26 oktober 1916, och på denna 1916 års skifteslagstiftning har den följande, merendels kompletterande, lagstiftningen byggt. Detta rättsmaterial, den gällande finska skiftesrätten, har professor Moring, den nyligen bortgångne insiktsfulle forskaren, systematiskt behandlat i sitt ovannämnda standard-arbete, såsom verket med rätta nyligen iett omnämnande betecknats. Författarens framställningssätt är i detta,

FINSK LITTERATUR 1927. 491liksom i hans övriga arbeten, knapp, men bevisföringen är strängt vetenskaplig och de slutsatser, till vilka författaren kommer, måste väl i allmänhet anses vara riktiga. Arbetet blev av Juridiska Föreningen i Finland vid dess sista årsmöte belönat med Falckenskapriset, var jämte honom av föreningen såsom ytterligare pris tilldelades räntan ur Lorenzo Kihlmans donationsfond.
    Av arbeten på processrättens område bör omnämnas O. Hj. Granfelt: "Kort framställning av Finlands Civilprocessrätt". Arbetet utgör en bearbetning av den lärobok, författaren på grund av vid härvarande universitet hållen föreläsningskurs över Finlands civilprocessrätt år 1909 utgivit under rubrik "Sammandrag av föreläsningar över Finlands Civilprocessrätt". Detta sistnämnda arbete, som åren 1913 och 1919 utkommit i fullständigare nya upplagor, har emellertid, såsom författaren i företalet till sitt nya arbete angiver, till följd avden fortgående lagstiftningen och i ett flertal viktiga detaljfrågor stabiliserad ny praxis befunnits icke vidare vara användbart såsom lärobok. Det nya arbetet avser fördenskull att fylla det redan länge kända behovet av en i jämnhöjd med utvecklingen varande kortfattad framställning av Finlands civilprocessrätt. Framställningen, som är kortfattad, koncis och klar, har enligt författarens meddelande i arbetets förord, huvudsakligen avsetts för juris studerande, men synes arbetet vara till stor nytta jämväl för den praktiserande juristen.
    En kort, men överskådlig och klar framställning över den finskamilitära disciplinärprocessrätten gives av jägarkaptenen Erkki Hannula i monografin "Sotilaallinen Kurinpitoprosessi" (den militära disciplinärprocessen).
    På den övriga offentliga rättens område har produktionen varit mycket knapp. Endast tvenne smärre folkrättsliga avhandlingar kunna i detta sammanhang omnämnas. Professor R. Erich har utgivit ett arbete "La naissance et la renaissance des états". Arbetet omfattar de föreläsningar professor Erich sommaren 1926 hållit vid folkrättsakademien i Haag och utgör övertryck ur den seriepublikation, vari vid sagda akademi hållna föreläsningar ingå. Författaren beaktar, såsom naturligt är, i främsta rummet de händelser, som ledde till Finlands självständighetsförklaring, vadan arbetet har särskilt intresse för forskare i finsk offentlig rätt.
    Överdirektören, jur. dr. K. Haataja har publicerat en avhandlingbenämnd "Questions juridiques surgies lors de la révision de lafrontiére finlandaise entre le Golfe de Bothnie et l'Océan Glacial". Författaren deltog under åren 1925 och 1927 i antydda inspektion som ordförande för den finska delegationen och hade i denna egenskap att handlägga ett flertal intressanta rättsfrågor, vilka författaren nu närmare utvecklat i ovannämnda uppsats. Avhandlingen är övertryck ur Geografiska Sällskapets "Fennia"-serie.


Lauri Cederberg.