C. A. REUTERSKIÖLD. Den svenska förvaltningsrättens system. Uppsala 1 927 Almqv. & Wiks. 57 s. Kr. 1.75. — Skrifter utg. av K. Humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsals. 24: 1.
—„—. Den svenska statsstyrelsens organisation. Några grundlinier för stats och förvaltningsrättsliga studier. Uppsala 1927. Almqv. & Wiks. 129 s.Kr. 3.50.

 

    Av flera anledningar har den svenska förvaltningsrätten hittills varit tämligen styvmoderligt behandlad av rättsvetenskapen, ett förhållande vars nackdelar bliva allt kännbarare, ju mer den moderna lagstiftningen utvidgat området för denna gren av rättslivet. Genom det här ovan först omnämnda arbetet har förf. sökt undanröja ett av de största hindren för ett vetenskapligt bearbetande av det förvaltningsrättsliga materialet, nämligen det hinder som ligger i bristen på systematiska principer. Om de av förf. angivna riktlinjerna för forskningen i allo komma att visa sig beståndande, får väl framtiden utvisa. Säkert är dock, att de ställa det vidlyftiga materialet i en ny och fruktbringande belysning, samtidigt som de innebära ett avgjort framsteg i förhållande till de systematiska principer, som tidigare framburits av Rabenius, Blomberg och Ask, icke minst därigenom att de ha sin grund enbart i ett strängt positivrättsligt betraktelsesätt av rättsordningen. — I det senare arbetet, vilket närmast vänder sig till de juris studerande, har förf. åter givit en efter de av honom framlagda principerna lämpad framställning av de viktigaste partierna av den statliga organrätten, medelförvaltningen samt administrativförfarandet. Arbetets art har förbjudit förf. att ingå på någon diskussion av de här uppkommande problemen, men i gengäld har hänsyn tagits till även de i senaste tid utkomna författningarna, varför arbetet verkligen giver en fullständig, om

 

4 — Svensk Juristtidning 1928.

50 LITTERATURNOTISER.också mycket kortfattad framställning av gällande rätt. Särskilt redogörelsen för medelförvaltningen och administrativförfarandet erbjuder stort intresse även för den praktiske juristen. Själva framställningssättet är, som alltid hosförf., logiskt och klart, om det än på sina ställen är väl koncentrerat, varför det torde erbjuda en viss svårighet för den i förf:ns terminologi ej fullt hemmastadde läsaren.

 

G. Bomgren.