Kommentar till sjöarbetstidslagen samt urval av råd och upplysningar rörande tillämpningen av sjöarbetstidslagen, meddelade av Kungl. kommerskollegium jämte anmärkningar. Av GUNNAR BÖÖS. Sthm 1928. Norstedt.173 s. Inb. kr. 5.50.
    Ovannämnda kommentar, författad av förste amanuensen å kommerskollegii fartygsinspektionsbyrå e. o. hovrättsnotarien Gunnar Böös, har nyligen utkommit. Lag om arbetstiden å svenska fartyg (sjöarbetstidslag) d. 13 juli 1926 kan visserligen vid ett flyktigt bedömande tyckas behandla rätt så speciella förhållanden. Lagens tillämplighetsområde är dock högst betydande, då den reglerar arbetsspörsmål ej endast å alla svenska oceangående fartyg utan även å alla större segel- och ångfartyg utefter våra kuster och i insjöfart. Härtill kommer att lagen inom en begränsad ram åsyftar att ge direktiv förlösande av de många och komplicerade frågor, som föranledas därav att den är tillämplig å olika arbete såväl å ång- som segelfartyg, å helg och vardag, natt och dag, under gång och i hamn, vid storm och i vackert väder, vid lastning och lossning o. s. v. Det inses lätt, att en lagstiftning rörande såskiftande förhållanden måste vara svår och inskränka sig till mer allmänna regler. En praktiskt och sakkunnigt utarbetad kommentar är under sådana förhållanden särdeles värdefull.
    Såsom en av kommerskollegium år 1921 tillkallad sakkunnig för utredning rörande verkningarna av då gällande provisorisk lagstiftning på området har undertecknad haft tillfälle att konstatera de stora svårigheter, som möta ej endast för åstadkommande av en för alla intressen tillfredsställande lagstiftning utan kanske än mer för lösande av alla de skiftande spörsmål, som genom lagen böra regleras.
    Den av amanuensen Gunnar Böös utgivna kommentaren till arbetstidslagen synes fylla högt ställda anspråk på såväl sakkunskap som fullständighet. Man finner däri ej endast lagtexten med förtydliganden och förklaringar utan även verkligt praktiska råd och anvisningar, som i hög grad underlätta lagens tilllämpning.


Sven Themplander.