Ändringar i finska lagen om barn utom äktenskap. Den finska lagen av år 1922 om barn utom äktenskap avviker från 1917 års svenska lag i ämnet framförallt däri, att faderskap icke kan fastställas genom dom utan endast genom frivilligt erkännande i viss form. Sådant erkännande är emellertid ej förutsättning för underhållsskyldighet, utan underhållsskyldighet åligger, liksom hos oss, den som haft samlag med modern och kunnat råda henne med barnet. De närmare bestämmelserna om underhållsplikten och i samband därmed stående frågor erbjuda stora likheter med vår rätt. I nämnda bestämmelser ha nu vissa ändringar vidtagits genom en lag av d. 9 dec. 1927, som trätt ikraft d. 1 jan. 1928.

MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 541    Förmyndare för utomäktenskapligt barn är liksom hos oss modern. Redan enligt 1922 års lag skulle emellertid rätten äga pröva, huruvida modern var lämplig att handhava vårdnaden, och om svaret blev nekande förordna annan förmyndare. Genom den nu företagna lagändringen har stadgandet sålunda förtydligats, att det uttryckligen framhålles, att rätten har att i varje särskilt fall, med beaktande av barnets bästa och efter fri prövning, avgöra frågan om moderns lämplighet. Hos oss gäller som bekant i förevarande hänseende detsamma som beträffande legalt förmynderskap i allmänhet; om den som pågrund av lag skall vara förmyndare finnes icke lämpligen böra handhava förmynderskapet, skall sålunda jämte honom annan förmyndare förordnas
    Medan hos oss någon viss tid ej finnes föreskriven för väckande av talan om utgivande av underhållsbidrag, fanns i 1922 års finska lag i detta fall en preskriptionstid om två år efter barnets födelse. Då erfarenheten visat, att bidrag stundom ej kunnat utfås på grund av att talan väckts först efter nämnda tids utgång, har nämnda preskriptionstid nu satts till fem år. Talan må ock väckas senare, om svaranden icke kunnat därförinnan stämmas eller giltig orsak eljest visas till att talan ej tidigare väckts. För att underlätta väckandet av talan om fastställande av underhållsskyldighet har därjämte stadgats, att dylik talan må väckas ej blott, såsom hos oss, vid svarandens vanliga civila forum och vid lägermålsforum utan ock vid kärandens forum. För att effektivare än hittills trygga indrivandet av redan fastställt underhållsbidrag har vidare föreskrivits, att avtal om fullgörande av underhållsskyldighet kan verkställas icke allenast genom införsel i lön utan även såsom om verkställighet av laga kraft vunnen dom i allmänhet är stadgat, d. v. s. genom utmätning. Hos oss kan verkställighet i sistnämnda ordning ej ske.
    Barnavårdsmannainstitutionen har upptagits också i 1922 års finska lag; vederbörande benämnes barnatillsyningsman. I varje kommun skall finnas en barnatillsyningsman. Hittillsvarande stadgande, att i en och samma kommun kunna tillsättas flera barnatillsyningsmän har såsom oändamålsenligt uteslutits. För att ett interimistiskt handhavande av barnatillsyningsmans befattning under den tid han i följd av sjukdom eller av annan orsak är hindrad att sköta befattningen skall kunna äga rum, har nu föreskrivits, att för barnatillsyningsman skall utses en suppleant.

 

E. L.