Fastighetsböckerna i Wien, vilka i stor omfattning förstörts vid justitiepalatsets brand i juli 1927, hålla nu på att rekonstrueras (se Sv. J. T. 1927 sid. 485 och 1928 s. 411). För vissa delar av staden har arbetet med de nya böckernas uppläggande preliminärt slutförts. Det har stått intresserade öppet att inom viss tid framställa anmärkningar mot de i de nya böckerna intagna uppgifterna, och därpå har böckernas innehåll efter vidtagande av erforderliga rättelser blivit fastställt. Som beträffande nu ifrågavarande böcker anmärkningar förekommit i allenast 144 fall, synes man ha anledning tro, att det skall lyckas de österrikiska myndigheterna att någorlunda felfritt rekonstruera de förstörda böckerna.

 

    Fjortonde nordiska juristmötet avhålles, såsom förut meddelats, i Köpenhamn d. 24—27 augusti d. å. (se Sv. J. T. 1928 s. 193, 419 f.). Programmet, som nu är definitivt fastställt, upptager för fredagen d. 24 plenarmöte för behandling av ämnet: Bör bevisfrågan kunna komma under prövning i högsta instans? Lördagen d. 25 är ägnad åt sektionsmöten för dryftande av frågorna: Principerna för en gemensam nordisk lagstiftning om förmånsrätt i konkurs, I vilken utsträckning böra tvister mellan en förening och dess medlemmar kunna genom stadgarna undandragas domstols prövning?, Bör utländskt skattekrav kunna göras gällande vid domstol? samt I vad mån bör ruset ha inflytande på en gärnings straffbarhet? Beträffande inledarna av diskussioner om dessa sektionsfrågor ha vidtagits den förändringen i förhållande till vad tidigare planerats (se Sv. J. T. 1928 s. 193), att frågan om tvister mellan en förening och dess medlemmar skall behandlas av Højesteretssagfører Karsten Meyer, Köpenhamn, samt frågan rörande utländska skattekrav utav hovrättsassessorn Knut Molin, Åbo. Måndagen d. 27 är anslagen åt dryftande av den andra plenarfrågan: Om principerna för en eventuell reform av lagreglerna om pantsättning av lösören och rättigheter.
    I fråga om festligheter under mötet har ingen förändring vidtagits i det i Sv. J. T. 1928 s. 420 refererade programmet. För mötesdeltagarna medföljande damer har ett särskilt program uppgjorts, upptagande förutom de redan omtalade festligheterna bl. a. besök på Glyptoteket och Rosenborgs slott.
    För deltagarna i mötet gäller medlemskortet i stället för pass vid  inresa till Danmark eller genomresa genom Sverige. Till damerna ha särskilt kort utsänts, berättigande till samma frihet från passtvång.
    I syfte att sprida kännedomen om vår tidsskrift har red. av Sv. J. T. för avsikt att, i likhet med vad vid tidigare juristmöten skett, låta utdela detta häfte av tidskriften till de danska, isländska, norska och finska mötesdeltagarna.