Domsagestadgan. Genom KK 14 juni 1928 nr 187 har K. M:t med anledning av framställning av Föreningen Sveriges Häradshövdingar (se Sv. J. T. 1928 s. 98) utfärdat bestämmelser om utvidgad befogenhet för rättsbildat biträde, som fyllt 24 år och under ett år tjänstgjort å domarkansli, att såsom ordförande i häradsrätt handlägga enklare mål. Dylikt biträde skall hädan efter bl. a. äga att å allmänt tingssammanträde handlägga mål angående ansvar för förseelse, som i lag eller författning ej i annan händelse än för särskilt angivet svårare fall eller eljest vid synnerligen försvårande omständigheter är belagd med högre straff än böter, högst 1,000 kr., dock ej mål däri talan föres av målsägande. Dylika mindre brottmål få av biträdena handläggas jämväl efter uppskov.

548 NOTISER.    Beviljande av fri rättegång och förordnande av rättegångsbiträde skall hädan efter ankomma på häradshövdingen och icke, såsom tidigare, på förste notarien.
    En samtidigt utfärdad ny kungörelse (nr 188) ang. assessors i hovrätt tjänstgöring vid underdomstol å landet innehåller de av riksdagen godkända lönevillkoren vid dylik tjänstgöring. Enligt 2 § må förordnande att tjänstgöra såsom biträdande domare icke meddelas assessor, med mindre K. M:t efter förebragt utredning att annan till förordnandet behörig och lämplig person icke finnes att tillgå, därtill lämnat medgivande.