Partiell löneförbättring för häradshövdingarna. Den vissa häradshövdingar tillkommande s. k. partiella löneförbättringen har utgått med oförändrade belopp fr. o. m. d. 1 juli 1923. Sedan innevarande år en omräkning av beloppen ägt rum med ledning av statistiken rörande sportelinkomster och förvaltningsutgifter i domsagorna för åren 1923—1926, givande vid handen att för ändamålet numera erfordrades allenast 134,800 kronor, har riksdagen för budgetåret 1928/29 anvisat sagda summa. Genom cirkulärskrivelse d. 14 juni 1928 till samtliga hovrätter, länsstyrelser och häradshövdingar har K. M:t därefter fördelat anslaget. Enligt denna fördelning — som trätt i kraft d. 1juli 1928 och är avsedd att oförändrad gälla under en tid av fem år, så framt ej dessförinnan definitiv lönereglering för häradshövdingarna kommer till stånd— hava samtliga häradshövdingar med undantag av trettiofem kommit i åtnjutande av förevarande löneförbättring.

 

    Ändrade villkor för eldbegängelse. I anledning av väckt motion (I: 180)anhöll 1927 års riksdag, att K. M:t täcktes taga under övervägande, huruvida icke sådan lättnad i villkoren för eldbegängelse måtte kunna åväga bringas, attden avlidnes närmaste anhöriga eller de, som eljest stått den avlidne nära, ägde begära eldbegängelse, därest de kunde intyga, att den avlidne icke, såvitt de hade sig bekant, uttalat bestämd önskan om begravning utan eldbegängelse. Genom KK 8 juni 1928 (nr 206) har nu förordnats, att ansökan om tillstånd till eldbegängelse må göras av den avlidnes närmaste anhöriga eller av dem, som eljest stodo den avlidne nära. Bland villkoren för eldbegängelse upptages, såsom alternativ, förklaring av nämnda personer av det innehåll, riksdagen angivit. Författningen, som trätt i kraft d. 1 juli 1928, tillgodoser ett starkt önskemål från dem, som hylla eldbegängelseidén, och ansluter sig till den ståndpunkt lagstiftningen intagit på ett närstående område; se 8 § 1 mom. i lagen d. 25 maj 1894 ang. jordfästning.

 

    Juridisk Forening i København. Foreningens Foredragssæson i Vinterhalvaaret 1927—1928 aabnedes i September med et Foredrag af Overdommer N. V. Boeg om "De blandede Domstole i Ægypten". Ved Mødet i Oktober førtes en meget interessant Diskussion om "Forholdet mellem Dommere og Sagførere i Retssalen"; Indledere var Landsdommer Beærentsen og Overretssagfører Henrik Sachs. I November holdt Landsretssagfører Kjeld Rørdam Foredrag om "Godtgørelse for immateriel Skade", og i Januar fremsatte Landsretssagfører Gorrisen "Nogle juridiske Betragtninger vedrørende Ansvarsforsikring". Februarmødet indlededes med et Foredrag af Højesteretsdommer, Dr.juris Troels G. Jørgensen om "Presselovens Revision", jfr. herom en Afhandling af Foredragsholderen i Nordisk Tidskrift for Strafferet 1928 S. 223. Paa

NOTISER. 549Foreningens sidste Mødeaften holdt Dr. juris O. A. Borum Foredrag om "Domstolene og Anvendelsen af fremmed Ret".

 

Fh.