Sjörättslagstiftningen. Chefen för justitiedepartementet har d. 20 juni 1928, med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 11 maj 1928, förordnat professorn vid universitetet i Lund jur. dr Albert Ernberg att från svensk sida deltaga i fortsatt nordiskt samarbete på sjörättslagstiftningens område, så vitt angår befraktningsrätten och därmed omedelbart sammanhörande ämnen.

 

    Finansdepartementet. K. M:t har d. 29 juni 1928 beslutat tillsättande under finansdepartementet av en kommitté, benämnd 1928 års lönekommitté, med uppdrag att verkställa utredning och avgiva förslag i avseende å dyrtidstilläggens inarbetande i de fasta löne- och pensionsbeloppen, beträffande vissa ännu återstående löneregleringsfrågor samt angående revision av gällande avlöningsförfattningar. Till ledamöter i kommittén har K. M:t s. d. förordnat generaldirektören greve H. A. Hamilton, tillika ordförande, direktören E. Hj.B. Almgren, ledamoten av riksdagens andra kammare lantbrukaren O. L. Carlström, ledamoten av riksdagens andra kammare förste kontoristen vid statensjärnvägar E. G. E. Eriksson i Stockholm, ledamoten av riksdagens förstakammare lantbrukaren J. B. Johansson i Fredrikslund, kansliskrivaren Agnes Bertha Kôersner, landsfiskalen S. J. R. Lindblad, ledamoten av riksdagens förstakammare N. A. Nilsson i Kabbarp, tullkontoristen J. A. Reinwall, rektorn C. A. Sjöwall, borgaitådet G. Söderlund samt ledamoten av riksdagens förstakammare folkskolläraren R. Wagnsson.

 

    Socialdepartementet. Chefen för socialdepartementet har d. 29 juni 1928 jämlikt K. M:ts bemyndigande tillkallat professorn vid Karolinska institutet G. Hedrén, revisionssekreteraren Sven Lawski och provinsialläkaren i Haparanda distrikt Alfred Herner att såsom sakkunniga inom departementet biträda med fortsatt behandling av frågan rörande omorganisation av rättsobducent väsendet.
    K. M:t har d. 30 juli 1928 tillsatt en kommitté för utredning av frågan rörande revision av lagen om allmän pensionsförsäkring. Till ordförande i kommittén har förordnats presidenten i kammarrätten Axel Östergren och till ledamöter: byråchefen i pensionsstyrelsen H. I. Elliot, riksdagsman Bernhard Eriksson i Grängesberg, v. häradshövding Karl Herlitz, överläkaren vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg Sven Johansson, byråchefen O. Järte, redaktör Gustav Möller, riksdagsmännen C. P. V. Nilsson i Gränebo, Per Nilsson i Bonarp och S. A. Olsson i Rimforsa, f. d. landshövding Johan Widén och fröken Anna Abergsson.

 

    Kommunikationsdepartementet. Jämlikt K. M:ts bemyndigande d. 10 febr. 1928 har chefen för kommunikationsdepartementet tillkallat regeringsrådet L. A. V. Rydin samt landshövdingarna E. A. Beskow och A. W. T. von Sneidern att inom departementet biträda med utredning av frågan om järnvägarnas godssamtrafik.

 

    Dyrortsgrupperingarna. Den 18 maj 1928 har K. M:t uppdragit åt socialstyrelsen att efter samråd med sociala rådets statistiska sektion och särskilda sakkunniga, som chefen för finansdepartementet skulle äga utse, utarbeta och till K. M:t inkomma med förslag till närmare föreskrifter angåendeutförandet av nya dyrortsgrupperingar. Jämlikt K. M:ts sålunda givna bemyndigande har departementschefen d. 26 maj 1928 såsom sakkunniga tillkallat ledamöterna av riksdagens första kammare professorn N. R. Wohlin,lantbrukaren C. P. V. Nilsson i Gränebo och förrådsförmannen A. J. Bärg i Katrineholm samt postmästaren V. K. A. Petrelius.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 22 juni 1928 dels till revisionssekreterare fr. o. m. d. 1 juli 1928 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Per Hilding Forssman (i ledigheten efter generaldirektören Karl Levinson), dels ock till revisionssekreterare med egna rotlar under tiden 1 juli—31 dec. 1928

552 NOTISER.förordnat hovrättsråden i Göta hovrätt Erik Bergendal, i hovrätten över Skåne och Blekinge Åke Hartelius, i Svea hovrätt Gunnar Ramstedt och i Göta hovrätt

 

Jan Smith.