Hovrätterna. K. M:t har d. 14 juni 1928 förordnat, att vid Svea och Göta hovrätter fortfarande skola vara inrättade extra divisioner, nämligen: vid Svea hovrätt en division under hela budgetåret 1928/29 och ytterligare en division under senare halvåret 1928 samt vid Göta hovrätt en division under sistsagda tid. Svea hovrätt har därjämte anbefallts att före d. 15 nov. 1928 till K. M:t inkomma med yttrande, huruvida förstärkning av hovrättens arbetskrafter må erfordras under förra halvåret 1929 i vidare mån än redan bestämts.
    S. d. har K. M:t — sedan riksdagen i skrivelse till K. M:t d. 1 juni 1928, nr 293, anmält sina i anledning av vissa av K. M:t under andra huvudtiteln av statsverkspropositionen gjorda framställningar angående anslag till hovrätterna fattade beslut (se Sv. J. T. 1928 s. 87 o. 417) — förordnat, att vad i kung. d. 20 okt. 1922 (nr 499) angående återbesättande av vissa befattningar vid den civila statsförvaltningen stadgats icke skall utgöra hinder för hovrätt att beträffande uppkomna eller blivande ledigheter å hovrättsrådsämbete eller fiskalstjänst vidtaga erforderliga åtgärder för ämbetets eller tjänstens återbesättande.
    Vidare har K. M:t d 22 juni 1928 utfärdat kungörelser (nr 211, 212 o. 213) ang. de ändringar i hovrätternas arbetsordningar, som betingas av riksdagens i dess förenämnda skrivelse nr 293 anmälda beslut rörande hovrätternas organisation.
    Slutligen har K. M:t
    dels d. 22 juni 1928 till assessor vid hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat e. o. notarien vid hovrätten Gunnar Nilsson,
    dels ock d. 18 juli 1928 beviljat sekreteraren vid Svea hovrätt Axel Emanuel Durling avsked fr. o. m. d. 10 aug. 1928.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 14 juni 1928 utfärdat kungörelser (nr 187 och 188) om ändrad lydelse av vissa paragrafer i domsagostadgan och ang. assessors i hovrätt tjänstgöring vid underdomstol å landet (se ovan s. 416, 547);
    s. d. förordnat, att i Södra Roslags domsaga skall fortfarande under tiden 1 juli 1928 — 30 juni 1931 vara inrättad en särskild avdelning (inskrivningsavdelning) för behandling av inskrivningsärenden, utfärdande av gravationsbevis m. m. (jfr Sv. J. T. 1922 s. 354 ff.);
    s. d. förordnat, att biträdande domare skall vara anställd i en var av följande domsagor under nedan angivna tider, nämligen:
    under hela budgetåret 1928/29 i Sollentuna och Färentuna härads, Södertörns, Uppsala läns södra, Oppunda och Villåttinge härads, Falu, Ovan-Siljans, Jämtlands norra, Västerbottens norra, Tveta, Vista och Mo härads, Östra Värends, Västra Göinge, Oxie och Skytts härads samt Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsagor,
    under tiden 15 aug.—31 dec. 1928 i Östbo och Västbo härads samt Hallandsläns södra domsagor, och
    under förra halvåret 1929 i Sunnerbo härads domsaga.

 

    Förslag till häradshövdingämbete. Göta hovrätt har d. 22 juni 1928 å förslag till lediga häradshövdingämbetet i Tveta, Vista och Mo härads domsaga uppfört vice häradshövdingarna Gustaf Adolf Ottosson, Harald Wullt och Johan Hjalmar Torell i nu nämnd ordning.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 14 juni 1928 till borgmästare i Skara utnämnt förste rådmannen därstädes Gustaf Erik Eksell.

 

    Vid Uppsala universitet har juris doktorn Knut Hans Karl Olivecronad. 7 juni d. å. blivit förordnad till docent i civilrätt och romersk rätt. Docenten Olivecrona disputerade d. 30 maj d. å. i Uppsala på en avhandling med titeln "Studier över begreppet juridisk person i romersk och modern rätt".