GUNNAR WETTERBERG. Handbok i kyrkolagfarenhet. Lund 1928. Gleerup. 959 s. Kr. 16.50.
    Behovet av en modern edition av de lagar och författningar vilka ha beröring med kyrkolivet, har länge varit kännbart, i synnerhet som under de senaste åren åtskilliga rent världsliga ämbetsåligganden pålagts de prästerliga myndigheterna. Detta behov söker föreliggande arbete — som trots titeln ären lagedition och icke en handbok — fylla och gör det även på ett i stort sett förtjänstfullt sätt. Olika uppfattningar kunna hysas angående frågan, vilka författningar böra medtagas, och alltid har väl utgivaren icke kunnat finnaden gyllene medelvägen. Enligt anmälarens uppfattning borde t. ex. störredelar av fattigvårdslagen ha tagits med, under det att vissa stadganden ur nya giftermålsbalken saklöst kunde ha varit borta. Största svårigheten erbjuder dock editionen av kyrkolagen och prästeståndets privilegier, då det här gäller att avgöra, vilka bestämmelser som äro upphävda och vilka ännu äro formellt gällande ehuru sällan eller aldrig tillämpade. Utgivaren har här lyckats bättre än Rydholm, men har dock ej kunnat helt bemästra denna svårighet. Sålunda äro bestämmelserna om sockenstämma i 23 § av prästeståndets privilegier upphävda, medan åter t. ex. skyldigheten enlig Kyrkol. 3: 10 att omvända "turkar, morianer och hedningar" fortfarande torde vara formellt gällande.

G. B.

 

BIRGER WEDBERG. Lagstil. Några citat och reflexioner. Sthm 1928. Norstedt. 51 s. Kr. 1.25.
    Denna skrift kan sägas utgöra en ny, betydligt tillökad edition av uppsatsen Modern lagstil i Sv. J. T. 1926 s. 446—9. Att editionen också måtte finnas vara förbättrad är, för att plagiera Herslows förord till Utsökningslagen, förf:s hopp och innerliga önskan. B. W.

 

    Sakregister till Presidenten Dr BERNDT HASSELROTS juridiska arbeten (Juridik och politik I—II, Juridiska skrifter samt Omtryckta skrifter). — Till

LITTERATURNOTISER. 579lägg till skriften Något ang. köplagens bestämmelser om dröjsmål (1925). —Efterskrift. Malmö 1928. Förlagsaktiebolaget. 96 s.
    Presidenten Hasselrots högt skattade juridiska arbeten hava, spridda som de äro på en imponerande rad volymer med det mest rikhaltiga innehåll, erbjudit vissa orienteringssvårigheter för den, som där sökt råd och upplysning. Med största tacksamhet mottages därför det sakiegister till förf:s juridiska produktion från de senaste åtta åren, vilket på hans uppdrag utarbetatsav jur. kand. HÅKAN NILSSON. Registret, som är redigerat med största omsorg,utgör ett imponerande bevis på mångsidigheten och räckvidden av Hasselrotslitterära gärning.

B. E.