Dansk Lovregister, udarbejdet av V. TOPSØE-JENSEN. København 1928. Gad. 238 s. Inb. kr. 10.00.
    Vi svenskar, som äro bortskämda med våra årliga lageditioner, finna det ofta ganska besvärligt att komma till rätta med det danska lagmaterialet. Højesteretsdommer Topsøe-Jensen har därför gjort även de jurister på denna sidan Sundet, vilka av skilda anledningar syssla med dansk rätt, en verklig tjänst genom sitt överskådliga och lätthanterliga lagregister. Det väldiga material, som är spritt i Love, Anordninger og Bekendtgørelser — administrativa cirkulär äro i allmänhet ej medtagna — har här registrerats under 33 skilda huvudrubriker. Under envar av dessa får man en kronologisk översikt av dithörande författningar. Indelningen är skickligt genomförd och arbetet har vunnit i överskådlighet därigenom att materialet ej styckats sönder i alltför små partier. På detta sätt har även i det hela kunnat undvikas, att en och samma författning måst upptagas under ett flertal rubriker.

B. E.

 

JULIUS MAGNUS. Tabellen zum internationalen Recht. Berlin. Franz Vahlen.H. 1—3. 1926, 1928. 133 + 133 + 327 s. M. 12.00 + 12.00 + 32.00.
    Under denna titel har Justizrat Dr Julius Magnus i Berlin utgivit en serie i tabellform uppställda komparativa översikter över lagstiftningen i vissa ämnen, vilka kunna förutsättas erbjuda ett större intresse ur internationell synpunkt. Det första häftet behandlar »Zivilprozessrecht» och innehåller i fråga om sextioen olika stater uppgifter angående i dessa stater gällande bestämmelser rörande utlännings skyldighet att ställa säkerhet för domstolskostnader och motpartens rättegångskostnader, rörande fri rättshjälp, verkställande av utländsk dom, delgivning av rättshandlingar och handräckning åt utländsk domstol. Därjämte förekomma uppgifter rörande de överenskommelser på civilprocessens område, som med Tyskland avslutats av vederbörande stater. Andra häftet behandlar »Staatsangehörigkeitsrecht» och innehåller uppgifter angående grunderna för förvärvande och förlust av medborgarskap i trettiofem stater. Tredje häftet behandlar »Urheberrecht (einschliesslich Verlags-, Press-, Theater-, Filmund Funkrecht)» och innehåller i fråga om sextiotvå olika stater detaljerade uppgifter såväl rörande den inre lagstiftningen i ämnet som rörande de internationella överenskommelser, som vederbörande stater avslutat eller biträtt på detta område. Samtliga tabeller äro överskådligt uppställda och kännetecknas av stor noggrannhet och fullständighet. På grund härav och då arbetet behandlar ämnen, rörande vilka behov av uppgifter angående främmande rätt ofta gör sig gällande, är detsamma av stort praktiskt värde.

F. Mr.