Stockholms rådhusrätt. D. 9 februari 1928 beslöt stadskollegiet, att utredning rörande möjlighet till förenklingar och besparingar inom magistratens. och rådhusrättens organisation skulle igångsättas. Stadskollegiet utsåg såsom delegerad för verkställande av berörda utredning statssekreteraren i justitiedepartementet Erik M. Kellberg. Magistraten, som inbjudits att å sin sida välja representant i delegationen, utsåg magistratssekreteraren W. Hilarion Wistrand. D. 29 juni 1928 hava de delegerade avlämnat utredning och förslag i ämnet, med erinran dock, att med hänsyn till den korta tid, som för

616 NOTISER.ändamålet stått dem till buds, det icke varit dem möjligt att så utforma sitt betänkande, som eljest kunnat vara önskligt.
    De delegerade föreslå — delegeraden Wistrand dock med åberopande i första hand av vissa i utredningen omnämnda alternativ förslag beträffande organisatoriska förändringar å de allmänna rättegångsavdelningarna (4:e—8:e avd.) —att den å rådhusrättens första avdelnings underavdelning för familjerättsmål inrättade extra rådmanstjänsten indrages, att i samband därmed vidtages sådan ändring i den för magistraten och rådhusrätten gällande stadga, att i behandlingen av vissa till första avdelningen hörande mål och ärenden kommer att i stället för andre rådmannen deltaga stärbhusnotarien eller kuratorn hos rådhusrättens första avdelning och förmyndarkammaren respektive en av de å förmyndarkammarens stat uppförda civilassessorerna, att, under förutsättning att den konstaterade minskningen av antalet civila mål å de allmänna rättegångsavdelningarna anses böra därtill föranleda, å en av dessa avdelningar indragas en rådmansbefattning och två civilassessorsbefattningar, att den eneav de å sistnämnda avdelning kvarstående rådmännen tilldelas viss tjänstgöring å första avdelningens underavdelning för familjerättsmål samt innehavarna av den indragna rådmansbefattningen och den ena av de indragna civilassessorsbefattningarna tagas i anspråk å respektive andra och tredje avdelningarna, i följd varav, så länge innehavaren av den indragna rådmansbefattningen sålunda står till andra avdelningens disposition, den å sistnämnda avdelning inrättade extra rådmanstjänsten indrages, att försöksvis handläggningen av hos rådhusrätten förekommande s. k. trafikmål uppdrages åt omförmälda rättegångsavdelning till den utsträckning sådant kan av avdelningen medhinnas, samt att, intill dess frågan om trafikmålens framtida behandling (fråga har flera gånger väckts om deras överförande till polisdomstolen) blivit slutligen avgjord, ledigblivande rådmans- och kriminalassessorsbefattningar till ett antal av två av vartdera slaget tillsättas allenast på förordnande tillsvidare.