Dödsfall. Advokaten Set Axel Helge Silow omkom vid bergsbestigning i Tyrolen i juni 1928. S. var född 1880, avlade juris kandidatex. 1899 och blev efter att ha ägnat sig åt advokatyrket 1913 föreståndare för den av honom bildade Sthms stads rättshjälpsanstalt. 1909 blev S. ledamot av Sveriges advokatsamfund.
    Häradshövdingen friherre Torsten Knutsson Hummerhielm avled i Sveg 21aug. 1928. Född i Tegnaby i Kronobergs 1. 1885, avlade H. studentex. i Växjö 1903 och studerade därefter i Lund, varest han 1908 blev jur. kand. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde H. i Skånska hovrätten och utnämndes till assessor där 1915 samt till hovrättsråd 1920. Alltifrån 1916 hade H. emellertid tjänstgjort såsom t. f. revisionssekreterare och från denna tjänst sökte och erhöll han 1923 häradshövdingämbetet i Härjedalens doms.
    F. d rådmannen Johan Georg Dahl avled i Filipstad 12 sept. 1928. Född i Ekshärad i Värmlands 1. 1869, avlade D. studentex. 1887 och därefter hovrättsex. i Uppsala 1893. D. bosatte sig i Filipstad och beklädde där efterv artannat posterna såom stadsfiskal och rådman. Den sistnämnda befattningen innehade han åren 1903—22, då han avgick för att ägna sin tid åt de kommunala och andra sysslor, som dessutom anförtrotts honom. Bland dessa äro att nämna ledamotskap av stadsfullmäktige under 30 år och av landstinget under 18 år. 1925 invaldes D. därjämte i riksdagens första kammare.
    F. d. protokollssekreteraren Axel Henrik Looström avled i Saltsjöbaden 14 sept. 1928. L. var född i Sthm 1851, avlade studentex. där och sedermera hovrättsex. i Uppsala. Efter tingstjänstgöring förordnades han till vice häradshövding 1878, tjänstgjorde därefter i riksbanken och i nedre justitierevisionen, i vilket sistnämnda verk han 1893 utnämndes till protokollssekreterare. 1922 avgick han vid inträde i pensionsåldern från denna befattning. L. mottog många kommunala förtroendeuppdrag i Katarina förs. i Sthm. Av trycket har han utgivit ett flertal juridiska handböcker.
    Vice häradshövdingen Louis Wilhelm Casper Ehrenborg avled 1 okt. 1928 i Malmö. Han föddes 1889, blev underlöjtnant i Smålands artilleriregementes reserv 1908, avlade juris kandidatex. 1911 och blev adjungerad ledamot i Skånska hovrätten 1918. Till vice häradshövding utnämndes E. 1919. Vid sin bortgång innehade E. sedan 1927 befattningen såsom biträdande domare i Oxie och Skytts doms.
    Advokaten Arendt Johan Berggren avled i Sundsvall 6 okt. 1928. B. var född 1868 och avlade studentex. 1886 i Östersund. 1893 avlade han i Uppsala

620 NOTISER.juris kandidatex. Efter någon tids tingstjänstgöring ägnade sig B. 1896 åt advokatverksamhet i Sundsvall. I denna stad invaldes han i stadsfullmäktige och landsting samt var även i övrigt anlitad i allmänna och enskilda värv.