Den nya regeringen. K. M:t har d. 2 okt. 1928 till statsråd och chef för justitiedepartementet efter f. d. professorn vid universitetet i Lund Johan Carl Wilhelm Thyrén utnämnt ledamoten av riksdagens första kammare, borgmästaren i Halmstad Georg Fredrik Bissmark. Övriga jurister i den nya regeringen äro ledamoten av riksdagens första kammare, universitetskanslern jur. dr Ernst Trygger (utrikesminister), ledamoten av samma kammare, häradshövdingen i Sthms 1. västra doms. Karl Gustaf Theodor Borell (kommunikationsminister), chefen för Sveriges industriförbund, handelsrådet Vïlhelm Göran Lundvik (handelsminister) samt landshövdingen i Kronobergs län Einar August Beskow och hovrättsrådet i Svea hovrätt Nils Einar Lennart Vult von Steyern (konsultativa statsråd).

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    d. 4 aug. 1928 förordnat docenten vid universitetet i Lund jur. dr Ragnar Bergendal att i egenskap av sakkunnig inom departementet biträda vid fortsatt behandling av förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen,
    d. 21 sept. 1928 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt frih. Carl Johan Knut Henric Nordenskjöld att biträda inom justitiedepartementet med de lagstiftningsuppdrag, departementschefen till honom överlämnar.

 

    Revision av lagstiftningen rörande rätten till litterära och konstnärliga verk. Chefen för justitiedepartementet har d. 15 sept. 1928, med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 6 sept. 1928, dels tillkallat presidenten friherre E. T. Marks von Würtemberg och hovrättsrådet i Svea hovrätt Hjalmar Himmelstrand att i egenskap av sakkunniga inom justitiedepartementet verkställa utredning och avgiva förslag i fråga om revision av 1919 års lagstiftning angående rätten till litterära och konstnärliga verk samt uppdragit åt friherre Marks von Würtemberg att i egenskap av ordförande leda de sakkunnigas arbete, dels ock utsett följande personer att i egenskap av representanter för skilda intressen, som beröras av ifrågavarande lagstiftning, biträda de sakkunniga, nämligen: beträffande rätten till litterära verk ordföranden i Sveriges Författareförening skriftställaren Ernst Didring, beträffande rätten till musikaliska verk ordföranden i Föreningen Svenska tonsättare t. f. byråingenjören Kurt Atterberg, beträffande rätten till såväl litterära som musikaliska verkadvokaten Erik Lidforss och advokaten Ulf von Konow, beträffande rätten till konstnärliga verk preses i akademien för de fria konsterna f. d. byggnadsrådet Isak Gustaf Clason och professorn vid konsthögskolan Alfred Bergström, för bokförlagsverksamheten bokförläggaren Karl Otto Bonnier, för musikförlagsverksamheten musikhandlanden Emil Carelius, för den periodiska pressenchefredaktören Erik B. Rinman och för radioverksamheten generaldirektörenPer Södermark. (Se Sv. J. T. 1927 s. 501.)

 

    Lagstiftningen ang. lagerbevis. Chefen för justitiedepartementet har d. 24 sept. 1928, med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 9 jan. 1925, tillkallat direktören J. W. Broman och bankdirektören Ivar Rooth att jämte hovrättsrådet Hugo Wikander, vilken tidigare tillkallats, såsom sakkunniga deltaga i utredning i fråga om lagstiftning om avtal och värdehandlingar, som föranledas av lagerhusrörelse. (Se Sv. J. T. d. å. s. 419.)

 

    Ägogränssakkunniga. K. M:t har d. 13 sept. 1928 förordnat e. o. notarien i Svea hovrätt Hans Bennich att fr. o. m. d. 17 i samma månad vara sekreterare hos de inom justitiedepartementet tillkallade sakkunniga för utredning angående lagstiftning om ägogränser.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har till revisionssekreterare utnämnt
    d. 6 sept. 1928 hovrättsrådet i Göta hovrätt, förordnade revisionssekreteraren Erik Hjalmar Bergendal och d. 12 okt. 1928 hovrättsrådet i hovrätten överSkåne och Blekinge, förordnade revisionssekreteraren Åke Hartelius.
    Vidare har K. M:t nämnda dagar förordnat hovrättsråden i Svea hovrätt Trygve Liljestrand och Holger Elliot att med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare, Liljestrand fr. o. m. d. 16 sept. och Elliot fr. o. m. d. 13okt. t. v. t. o. m. d. 31 dec. 1928.