NOTISER. 621    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 28 sept. 1928 till assessor vid Göta hovrätt förordnat e. o. notarien Torsten Wilhelm Dufwa,
    d. 12 okt. 1928 till hovrättsråd utnämnt:
    i Svea hovrätt revisionssekreteraren Ragnar Sigfrid Lundbergh samt assessorerna och fiskalerna i hovrätten Erik Valle B:son Lind, Kurt Olof Lamm och Nils Johan Berlin,
    i Göta hovrätt assessorerna och fiskalerna i hovrätten Karl Hellmuth Wöhler och Sven Härved Eugène Hellichius samt
    i hovrätten över Skåne och Blekinge assessorerna och fiskalerna i hovrättenAnton Wilhelm Rundqvisl och Nils Evert Sandberg,
    s. d. till sekreterare vid Svea hovrätt utnämt assessorn i hovrätten Nils Rudolf Piehl.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 10 aug. 1928 beviljat häradshövdingen i Hammarkinds härads med Stegeborgs skärgård och Skärkinds härads domsaga Carl Theodor af Ekenstam avsked fr. o. m. d. 17 aug. 1928,
    d. 6 sept. 1928 till häradshövding i Tveta, Vista och Mo härads domsaga fr. o. m. d. 16 sept. 1928 utnämnt revisionssekreteraren Erik Michael Carl Ehrenborg,
    d. 28 sept. 1928 tillagt e. o. notarierna vid Svea hovrätt Karl Arvid Swartlingoch Erik Turén vice häradhövdings namn.
    Vidare har K. M:t förordnat
    d. 6 sept. 1928 att Tveta, Vista och Mo härads domsagas kansli skall t. v. vara förlagt till Jönköping och
    d. 28 sept. 1928 att Nordmarks härads domsagas kansli skall fortfarande fr. o. m. d. 1 okt. 1928 t. v. vara förlagt till Arvika.

 

    Förslag till häradshövdingämbete. Svea hovrätt har d. 5 okt. 1928 å förslag till lediga häradshövdingämbetet i Härjedalens domsaga uppfört vice häradshövdingarna Harald Wullt, Folke Wiberg och Tord Sandström i nu nämnd ordning.
    Göta hovrätt har s. d. å förslag till lediga häradshövdingämbetet i Orusts och Tjörns härads domsaga uppfört vice häradshövdingarna G. A. Ottosson ochHarald Wullt samt hovrättsrådet H. Hellichius i nu nämnd ordning.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    d. 6 okt. 1928 beviljat borgmästaren i Gävle Carl Waldemar Berggren avsked fr. o. m. d. 20 okt. 1928,
    s. d. till borgmästare i Karlshamn utnämnt rådmannen därstädes, jur. utr.kand. Johan Tengbom.

 

    Ny justitiekansler i Finland. Sedan ämbetet blivit ledigt genom att dess förra innehavare jur. dr A. Charpentier på egen ansökan beviljats avsked, hard. 7 sept. till justitiekansler i statsrådet utnämnts justitiekanslersadjointen jur.utr. kand. U. J. Castrén. Denne är född 1886; avlade rättsex. 1907 och jur.utr. kand.ex. 1912; blev efter domarpraktik å landsbygden och 1910 erhållen vicehäradshövdingetitel, någon tids advokatverksamhet i huvudstaden och ett par års tjänstgöring såsom rådman vid rådstuvurätten i Helsingfors 1918 utnämnd till assessor i kolonisationsstyrelsen och utnämndes 1922 till häradshövding i Saarijärvi domsaga och 1926 till justitiekanslersadjoint. Han varåren 1919-25 medlem av lagberedningen, till en början såsom yngre, senare som äldre ledamot, samt från början av 1926 till slutet av samma år justitieminister i Finlands statsråd. Den nyutnämnde justitiekanslern har under årens lopp utfört ett flertal sekreterare- och kommittéuppdrag. Han har jämväl fungerat som t. f. föreläsare och examinator vid Helsingfors universitet. Sedan ett par år har Castrén varit ordförande för landets finska juristförening. Justitiekansler Castrén har jämväl idkat rättsvetenskaplig litterär verksamhet. Sålunda har han, förutom ett antal tidskriftsuppsatser, i samarbete med prof. O. Hj. Granfelt utgivit: »Grunddragen av Finlands konkursrätt» och »Tillägg» till detta verk (1918 o. 1927) samt »Avgöranden, protokoll och processåtgärder av allmän underrätt, egodelningsrätt och skiljemannadomstol, på finska och svenska formulerade och förklarade» (2:dra uppl. 1924).

O. Hj. G.