De fortsatta utredningarna rörande processreformen. I andra huvudtiteln berör justitieministern vid beräkning av anslaget till kommittéer och sakkunniga även frågan om de fortsatta utredningarna rörande processreformen. Efter att hava omnämnt att föredragningen inför lagrådet av processkommissionens betänkande påbörjats i oktober och fortgått till senare delen av november 1927 samt att lagrådets utlåtande i ärendet vore att förvänta först under loppet av år 1928, enär lagrådet f. n. vore sysselsatt med behandling av vissa dit remitterade lagförslag, framhåller justitieministern, att K. M:t torde hava att taga ståndpunkt till frågan om framläggande för riksdagen av de huvudgrunder, å vilka en ny rättegångsordning bör byggas först sedan lagrådet avgivit utlåtande och jämväl övriga för frågans bedömande nödiga utredningar, särskilt angående de ekonomiska verkningarna av en processreform föreligga i färdigt skick. Justitieministern yttrar vidare att, innan nämnda förberedande arbeten avslutats, tydligen icke kan göras närmare uttalande om lämpligaste sättet för den fortsatta behandlingen eller om tidpunkten, då frågan kan göras till föremål för framställning till riksdagen.
    Beträffande den ekonomiska utredningen för processreformens förberedande (generalkrigskommissarien Widell, ordf., f. rådmannen Cederborg, riksgäldsfullmäktigen Anderson i Råstock och e. ledamoten å justitiedepartementets lagavdelning Matz; sekr. e. o. hovrättsnot. G. Lindström) inhämtas ur riksdagsberättelsen följande:
    Enligt av justitieministern lämnat direktiv ingår i utredningsuppgifterna att verkställa en beräkning dels av nuvarande kostnader för rättsskipningen i vad dessa åvila statsverket och kommunerna, dels ock av de kostnader, som skulle uppkomma vid genomförande av processkommissionens förslag till rättegångsreform. Enligt de lämnade direktiven skall vid utredningen uppmärksamhet särskilt ägnas åt frågan om domstolspersonalens löneförhållanden, därvid en beräkning bör ske av de erforderliga arbetskrafterna i en ny domstolsorganisation i enlighet med de grunder, som angivits i processkommissionens betänkande, samt även bör tagas under övervägande vissa frågor rörande juristutbildningen. Vidare skall vid utredningen jämväl upptagas till behandlingfrågan om lönereglering för befattningshavare vid åklagarväsendet enligt denav processkommissionen föreslagna organisationen samt i övrigt ägnas uppmärksamhet åt de olika spörsmål av organisatorisk art, som vid genomförande

NOTISER. 93av en ny domstolsorganisation kunna uppkomma. I arbetsuppgifterna ingår ytterligare att utreda frågan om byggande och underhåll av domstolslokaler samt de spörsmål, som avse statens förhållande till städerna, vilka spörsmåldock skola vid utredningen komma under bedömande endast i den mån processreformen därtill omedelbart föranleder.
    Vid sammanträdena med de sakkunniga har bl. a. behandlats frågan om domstolspersonalens löneförhållanden efter processreformens genomförande, varvid upptagits även vissa spörsmål rörande domar- och åklagarutbildningen och dess samband med domstolsorganisationen. På grundval av ett inom justitiedepartementet upprättat preliminärt förslag till framtida domsagoindelning hava beräkningar verkställts angående behovet av arbetskrafter i underrätterna, varjämte motsvarande beräkningar verkställts jämväl för de framtida hovrätterna. Sedan vissa uppgifter införskaffats angående nuvarande åklagarmyndigheters vid underrätt befattning med förundersökningar och åtal rörande svårare brott, har till behandling upptagits även frågan om behovet av arbetskrafter inom åklagarväsendet och löneförhållandena för vissa av dess befattningshavare. Med ledning av vissa tidigare införskaffade upplysningar rörande tingshusens och rådhusens beskaffenhet har utredning verkställts rörande de nuvarande domstolslokalernas lämplighet och användbarhet efter reformens genomförande. Därjämte har till behandling upptagits även frågan om ordnande av de ekonomiska förhållandena mellan staten och städerna i anledning av processreformens genomförande. Utredning har även verkställts rörande statens och kommunernas nuvarande kostnader för domstols- och åklagarväsendet.
    De sakkunniga uppgiva att under år 1928 kommer att slutbehandlas frågan om statens och städernas ekonomiska förhållanden. Utredningen beräknas slutförd under årets lopp.