Andra huvudtiteln. Om de i statsverkspropositionen under andra huvudtiteln för budgetåret 1928—1929 behandlade ärendena må här följande antecknas:
    Beträffande justitiedepartementets lagavdelning begäres liksom förra året anslag till två extra ledamöter. För lagberedningen och dalautredningen äskas fortsatta anslag. Beträffande regeringsrätten bebådas särskild proposition rörande förstärkning av regeringsrättens arbetskrafter. Till förstärkning av arbetskrafterna i nedre justitierevisionen och i hovrätterna begäres anslag i sammaomfattning som för föregående år.
    Angående det framlagda förslaget till löneförbättring åt divisionsordförandena i hovrätterna ävensom beredande av arvode åt vice ordförande å hovrättsdivision lämnas redogörelse i särskild notis (se ovan s. 87). Såsom en konsekvens av den föreslagna löneförbättringen för divisionsordförandena i hovrätterna föreslås arvodet åt den revisionssekreterare, som av Kungl. Maj:t förordnas att vara ordförande i nedre justitierevisionen, höjt från 500 till 2,500 kr.
    Under avdelningen för häradsrätterna omnämner justitieministern, att förslag möjligen kommer att för riksdagen framläggas till omreglering av domsagorna i Västmanlands län samt att beträffande en domsaga under Göta hovrätt (Vadsbo södra) utredning pågår om domsagans sammanslagning med angränsande domsagor eller uppdelning å desamma.

94 NOTISER.    Anslaget till partiell löneförbättring för häradshövdingarna föreslås sänkt från 194,700 kr. till 134,800 kr., vilken sänkning sammanhänger med en bebåda domräkning av lönefyllnadsbeloppen. Någon ändring i principerna för löneförbättringens beräkning ifrågasättes ej.
    Anslaget till bidrag till kostnaderna för domsagornas förvaltning föreslås höjt från 500,000 till 550,000 kr. I samband härmed föreslår justitieministern viss höjning av den till assessor i hovrätt utgående ersättning under tjänstgöring såsom häradshövdingvikarie eller biträdande domare. Anordningen med särskild inskrivningsavdelning vid Södra Roslags domsaga föreslås förlängd för ytterligare 3 år.
    Brottmålsdomarbefattningen i Norrbottens län anses icke vidare behövlig. Anslaget till domare, vittnen och parter föreslås höjt med 60,000 kr. till 500,000 kr. och anslaget till fri rättegång med 40,000 kr. till 300,000 kr. I samband med sistnämnda anslagsäskande nämner justitieministern, att han inom departementet igångsatt utredning för att utröna, huruvida ej statsverkets kostnader för ifrågavarande ändamål skulle kunna nedbringas.