Lagförslag till 1928 års riksdag. Vid innevarande riksdag ha hittills följande lagpropositioner framlagts från justitiedepartementet: förslag till lag om ändrad lydelse av 3 § i lagen den 27 juni 1897 om rätt till fiske m. m. (nr 2); om ändrad lydelse av 27 kap. 5 — 7 och 13 §§ rättegångsbalken m. m. (nr 3); lag om fortsatt tillämpning av lagen den 28 april 1926 om inskränkning i rätten till inmutning inom vissa län (nr 4); lag om arv m. m. (nr 17); lag med särskilda bestämmelser ang. avstyckning inom vissa delar av Kopparbergs län (nr 18); ändring i vissa delar av lagen den 22 juni 1911 om ekonomiska föreningar (nr 19).
    Angående lagförslag, som ytterligare äro att vänta, kunna slutsatser dragas av de verkställda lagrådsremisserna (se nedan sid. 112).

 

    De kungl. kommittéerna. Efterföljande meddelanden äro huvudsakligen hämtade ur kommittéredogörelsen i årets riksdagsberättelse (jfr Sv. J. T. 1927 s. 168).
    Av de inom justitiedepartementet tillkallade sakkunniga hava följande under året avslutat sin verksamhet: prof. N. Herlitz (utredning rörande ändrade bestämmelser i fråga om allmänna handlingars offentlighet; stat. off. utredn. 1927:2; se vidare nedan); religionsfrihetssakkunniga (1927:13) och 1926 års första kammarsakkunniga (1927: 35). Den åt hovrättsrådet H. Wikander anförtrodda utredningen angående vissa internationella sjörättsfrågor är likaledes slutförd och ett på grund av utredningen upprättat förslag till ändring i vissa delar av sjölagen har under september 1927 föredragits i lagrådet.
    Såsom sakkunnig för revision av strafflagen har numera statsrådet J. C. W.Thyrén under år 1927 varit sysselsatt med utarbetande av lagutkast rörande ämbetsbrotten. Häradshövding A. Bagge, som har i uppdrag att biträda vid behandlingen av frågan rörande deltagande från svensk sida i internationella förhandlingar om gemensamma rättsregler på sjörättens område m. m., har deltagit i vissa dylika internationella förhandlingar. Den s. k. lilla strafflagskommissionen (statsråden Thyrén och Petterson samt borgmästaren Linder och häradshövding Åkerman) har under året ej hållit några sammanträden.
    Revisionssekr. M. Ehrenborg, magistratssekr. H. Wistrand m. fl. sakkunniga,

NOTISER. 95åt vilka uppdragits att biträda vid fortsatt behandling av frågan om revision av gällande lagstiftning rörande stadsplan och tomitindelning, hava under år 1927 påbörjat tryckning av sitt betänkande. Arbetet beräknas slutfört i början av år 1928. Presidenten frih. E. Marks v. Würtemberg, som erhållit i uppdrag att verkställa utredning och avgiva förslag betr. bestämmelser om utländskcivildoms rättskraft och exigibilitet i Sverige, beräknar att hava slutfört detta arbete under förra hälften av 1928.
    Sakkunniga för förberedande av Sveriges deltagande i konferens för revision av Bernkonventionen (pres. frih. E. Marks v. Würtemberg, hovrättsrådet Hj. Himmelstrand, advokat E. Lidforss) hava under december 1927 till justitieministern lämnat redogörelse och förslag rörande Sveriges ställning till de frågor, som skola behandlas vid nämnda konferens. Denna tager sin början den 7 maj 1928. — Automobilförsäkringssakkunniga (v. häradshövd. K. Herlitz,t. f. revisionssekr. W. Hemberg m. fl.) hava utarbetat preliminärt lagförslag i ämnet. Däremot hava flottningssakkunniga (hovrättsass. N. Sandberg m. fl.) tillsvidare endast utfört vissa förberedande arbeten. Den inom departementet pågående utredningen rörande vissa grundlagsfrågor, avseende bl. a. frågan om allmänna handlingars offentlighet och utrikesärendens behandling (f. envoyén D. Bergström, hovrättsass. P. v. Ehrenheim), har verkställt en överarbetning av det av prof. Herlitz avgivna förslaget rörande förstnämnda fråga (se ovan). Den åt envoyén Bergström (ordf.) t. f. fiskalen B. Hagström m. fl. anförtrodda utredningen angående vissa vallagstiftningsfrågor har påbörjat sitt arbete. Utredning om lagstiftning angående lagerbevis, som tidigare varit överlämnad till militieombudsmannen G. Bendz (se riksdagsberättelsen 1926 s. 22 och 1927 s. 17), har numera uppdragits åt hovrättsrådet Wikander, vilken utfört vissa förberedande arbeten i ämnet. — Angående utredningar rörande processreformen, se särskild artikel (se ovan s. 92).
    Enligt departementets kostnadstablå hava inom departementet ytterligare biträtt bl. a. följande: revisionssekr. S. Dahlqvist, hovrättsrådet Elliot, revisionssekr. Ekberg, hovrättsass. T. Pettersson, hovrättsass. R. Gyllenswärd, hovrättsrådet H. Forssman, förste kanslisekr. G. Corin. För biträde med vissa processlagstiftningsfrågor hava anlitats häradshövding K. Schlyter, prof. T. Engströmer, hovrättsråden N. v. Steyern och T. Liljestrand samt redaktören, fil. dr S. Hansson. Vidare hava biträtt vid utarbetande av en P. M. ang. vissa internationella överenskommelser på medborgarrättens område landshövding S. Hagströmer samt vid lagstiftning ang. stiftelser överdirektören G. W. Masreliez och, vid lagstiftning ang. stängselskyldighet, hovrättsrådet T. Sjöfors.
    I fråga om kommittéer av juridiskt intresse, sorterande under annat departement än justitiedepartementet, må här antecknas följande. Betänkanden avgåvos under 1927 av bl. a. lapputredningen (f. landshövding J. Widén, hovrättsrådet H. Forssman; 1927: 25); 1926 års lasarettssakkunniga (revisionssekr.S. Lawski m. fl.; 1927:3), arbetsfredsdelegationen (1927:4); 1924 års bankkommitté (generaldir. A. Örne, militieombudsman G. Bendz m. fl.; 1927: 11), sjöfartsavgiftssakk. (1927: 7).
    Vid ingången av år 1928 fortsatte bl. a. följande kommittéer och sakkunniga sin verksamhet: Utredn. ang. revision av gällande förordningar om kommunalstyrelse på landet och i stad (soc. dep.) landshövding Hj. L. Hammarskjöld; 1926 års sinnessjuksakk. (soc.-dep.) revisionssekr. S. Lawski m. fl.; 1926 års arbetslös-

96 NOTISER.hetssakk. (soc. dep.); bostadskreditsakk. (soc. dep.) regeringsrådet L. A. V.Rydin m. fl.; revision av lösdrivarlagstiftningen (soc. dep.) landshövding E.Beskow, hovrättsrådet V. Petrén m. fl.; revision av motorfordonförordningen(kom. dep.) f. landshövdingen L. Reuterskiöld, t. f. exp. chefen Alsén m. fl.; 1927 års sakk. för Lappmarken (jordbr. dep.) landshövding N. Ringstrand m. fl.;utredn. ang. industriellt rättsskydd (handelsdep.) hovrättsrådet K. Hjerten.


S. M.