Föreningen Svensk Avdelning av International Law Association. Avdelningen avhöll sitt ordinarie sammanträde d. 31 maj 1927. Till ledamöter av styrelsen utsågos förutvarande ledamöterna konsuln Th. Alpen, försäkringsdirektören H. Andersson, häradshövdingen A. Bagge, justitierådet B. Ekeberg, landshövdingen Hj. L. Hammarskjöld, v. häradshövdingen G. Huselius, generalkonsuln A. Ax:son Johnson, justitierådet A. Kôersner, utrikesministern E. Löfgren, v. häradshövdingen F. Malmros, advokaten C. L. Schönmeyr, universitetskanslern E. Trygger, professorn Ö. Undén, bankdirektören K. A. Wallenberg och hovrättsrådet H. Wikander. Till revisorer valdes advokaten Tom Forssner och bankdirektören C. Trygger med advokaten N. Berglund såsom suppleant.
    International Law Association kommer att hålla sin 35:te kongress sommaren 1928 i Warschau. Närmare underrättelser om tiden hava ännu icke inkommit.

 

    Svenska Kriminalistföreningen avhöll d. 1 dec. 1927 i Stockholm sitt ordinarie årsmöte, varvid till ledamöter av styrelsen omvaldes chefen för just. dep:ts lagavd. A. Afzelius, f. överdirektören V. Almquist, professorn O. Kinberg, byråchefen G. H. von Koch, statsrådet J. Pettersson, häradshövdingen K. Schlyter, professorn N. Stjernberg, advokaten frih. G. Stjernstedt och professorn F. Wetter.Inom styrelsen har professor Stjernberg omvalts till ordf., överdirektör Almquist till v. ordf. och frih. Stjernstedt till sekr.
    I förening med Sveriges Advokatsamfunds Stockholmsavdelning och Juristföreningen i Stockholm anordnade Kriminalistföreningen under mars och april 1927 tre sammankomster för diskussion av processkommissionens betänkande.

 

    Sveriges Advokatsamfunds årsmöte ägde rum fredagen d. 29 och lördagen d. 30 april 1927 å rådhuset i Stockholm.
    Till ordf. i styrelsen omvaldes hr T. Forssner, Stockholm, och till v. ordf. hr E. Leman, Göteborg. Till övriga ledamöter i styrelsen valdes hrr O. He-

NOTISER. 99denskog, A. Hemming-Sjöberg, A. Nordström, F. Sjögren, G. Stjernstedt och S. Themptander med hrr G. Boden, E. Henriques, G. Kalling, O. Lagerström, C. Lundqvist, A. Nilsson, T. Svensson, E. Treffenberg och M. Åvall till suppleanter.
    Efter val av funktionärer diskuterades processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning. Till mötet hade en inom samfundet för ändamålet verksam kommitté utarbetat en P. M. av innehåll bl. a., att en djupgående omläggning av vårt nuvarande rättegångsförfarande snarast möjligt borde komma till stånd, att ett tillräckligt snabbt och effektivt resultat ej kunde nås på de partiella reformernas väg, samt att processkommissionens betänkande i så väsentliga avseenden vilade på riktiga principer och i så stor utsträckning lyckats utforma dessa i praktiskt användbara organisationsförslag, att betänkandet borde läggas till grund för en blivande lagstiftning. Efter ingående diskussion beslöt samfundet med acklamation uppdraga åt styrelsen attavgiva samfundets yttrande över processkommissionens betänkande efter av kommittén sålunda föreslagna riktlinjer.