Sveriges Advokatsamfunds Stockholmsavdelning anordnade under mars och april månader 1927 tillsammans med Svenska Kriminalistföreningen och Juristföreningen i Stockholm tre sammanträden för diskussion av processkommissionens förslag, varvid inledande föredrag höllos av professor Th. Engströmer d. 8 mars om domstolsorganisationen, av professor Engströmer och hovrättsrådet N. von Steyern d. 23 mars om förfarandet i tvistemål och om advokatväsendet samt av professor Engströmer och hovrättsrådet von Steyernd. 1 april om förfarandet i brottmål, åklagarväsendet och bevisning. Dessutom har avdelningen under år 1927 haft fem sammankomster. Bland därvid hållna föredrag märkas: "Den nya lagen om försäkringsavtal" av justitierådetR. Eklund och "Lagens bestämmelse om faderskap" av advokaten A. Gard.Till styrelseledamöter hava utsetts hrr T. Forssner, ordf., E. Berglund, E.Henriques, frih. G. Stjernstedt och S. Themptander, till deras suppleanter hrr M. Fehr och A. Lindahl, samt till revisorer hrr C. Lundqvist och L. Levy ochtill deras suppleant hr A. Gard. Till sekreterare efter hr S. Themptander,som undanbett sig återval, har valts hr S. Wetter.

 

    Sveriges Advokatsamfunds Göteborgsavdelning har under år 1927 haft två sammanträden, därvid bl. a. förekommit föredrag av advokaten A. Forssman angående rättegångsreformen och av advokaten E. Leman över nya banklagsförslaget. Avdelningens styrelse utgöres av hrr S. de Maré, ordf., E. Leman och H. Wikström, med hrr F. Jörgensen och T. Hasselrot som suppleanter; sekr. och kassaförv. är hr G. Bodén.

 

    Sveriges Advokatsamfunds avdelning för Skåne och Blekinge har under år 1927 hållit två sammanträden. Styrelsen utgöres av hrr O. Hedenskog, ordf., Wilh. Andersson och S. Lindström. Suppleanter äro hrr L. Hansson och E. Stenmarck; sekr. hr L. Jacobsson.

 

    Föreningen Sveriges stadsdomare sammanträdde till årsmöte i Stockholm d. 8 april 1927. Sedan mötet öppnats av styrelsens ordf., borgmästarenV. Schneider i Örebro, utsågos borgmästaren J. Cornelius i Falun till ordf.,

100 NOTISER.rådmannen Vic. Holmberg i Stockholm till v. ordf. och rådmannen F. A. Lindi Stockholm till sekr. vid mötet. Detta bevistades av cirka 50 medlemmar.
    Mötets främsta ärende var avgivande av yttrande över processkommissionens betänkande. Mötet beslöt att i ämnet avge utlåtande i huvudsaklig överensstämmelse med ett inom styrelsen utarbetat förslag därtill. Från beslutet anmäldes avvikande meningar av 9 medlemmar.
    Sedan hr Schneider, som varit ordf. i föreningens styrelse alltsedan föreningens bildande, undanbett sig återval, utsågos till ledamöter av styrelsenborgmästarna J. Bååth i Hälsingborg, A. L. Sundberg i Lysekil, W. E. Hallini Norrtälje, B. Lindberg i Göteborg, I. Hedman i Sala och J. Stenberg i Ystadsamt rådmännen G. Tisell i Örebro, F. A. Lind i Stockholm, N. Siösteen i Örebro, Vic. Holmberg i Stockholm samt W. Kant och K. G. Ewerlöf i Uppsala. Till suppleanter valdes assessorn G. Bäärnhielm i Göteborg, borgmästaren R. Wijkmark i Enköping och rådmannen B. Liljedahl i Östersund. Styrelsen utsåg sedermera inom sig till ordf. hr Lindberg, till v. ordf. hr Holmberg, till skattm. hr Lind och till sekr. hr Bäärnhielm.
    Förutom yttrandet över processkommissionens betänkande har föreningen under 1927 i anledning av inkomna remisser avgivit yttranden till K. M:t över vissa delar av 1926 års sinnessjuksakkunnigas d. 2 juni 1927 avgivna betänkande med förslag till lag om sinnessjuka och om undersökning av tilltalads sinnesbeskaffenhet m. m. ävensom över en av generaldirektören Grefberg m. fl.gjord framställning om vidtagande av vissa åtgärder till skydd mot inteckningsförfalskning (se Sv. J. T. 1927 s. 492). Vidare har föreningen till kungl.generalpoststyrelsen avgivit begärda utlåtanden angående ifrågasatt inskränkning i stämpelförsäljares rätt att erhålla stämplar i räkning samt angående ifrågasatt ändring i bestämmelserna om kontrollen över stämpelförsäljningen.
    Föreningen har även till K. M:t gjort framställningar bl. a. om definitivreglering av lösensatserna i expeditionslösenförordningen (vilket ock numeraskett genom kungl. kungörelse d. 20 maj 1927, nr 182) samt om vidtagande av sådana författningsändringar, att det måtte varda stämpelförsäljare, som så önskar, medgivet att från postanstalt insätta stämpelmedel direkt å generalpoststyrelsens postgirokonto för stämpelförsäljare och att därvid å postanstalten utfärdade kvittot måtte få gälla såsom verifikation till stämpelförsäljarens stämpelredovisning.
    På inbjudan av magistraternas och rådstuvurätternas i Finland förening deltog stadsdomarföreningen genom utsedda representanter i den finska föreningens årsmöte i Åbo i september 1927, därvid bl. a. förekom föredrag av borgmästaren Lindberg över ämnet "Lekmän i domstolarna" med åtföljande diskussion.