JUSTITIEMATRIKEL, utg. av Svensk Juristtidning genom ARTHUR GULLBERG, advokat, och SVEN  CAVALLIN, t. f. assessor. Sthm 1928. Tullberg. 390 s. jämte bihang. Inb. kr. 17.50.

 

    Den bebådade nya justitiematrikeln har nu utkommit. Till omfattningen är den utarbetad efter i huvudsak samma plan som föregångarna och den överensstämmer i det närmaste med dem även ifråga om innehållet i biografierna. Dock är att märka att i vissa fall, såsom exempelvis i fråga om tjänstgöring i hovrätt, uppgifterna sammandragits och förkortats. Även om en gammal kalenderbitare känner en viss saknad efter åtskilliga av de uteslutna uppgifterna, måste man nog erkänna, att matrikeln vunnit i reda och överskådlighet. Genom den anmärkta koncentrationen samt genom användande av mindre spatiöst tryck och ett systematiskt bruk av förkortningar har det lyckats inrymma den nya matrikelns 1,199 biografier inom 390 sidor, under det att den närmaste föregångarens (1920 års) 1,038 biografier upptogo 469 sidor, och detta utan något som helst

154 A. BORGSTRÖM.eftergivande av de anspråk på lättlästhet och prydlighet, man är berättigad ställa på ett arbete av förevarande beskaffenhet. En ej föraktlig följd av det minskade omfånget är att matrikeln kunnat tillhandahållas för ett väsentligen billigare pris än 1920 års (boklådspris 35 kronor).
    Då innehållet i biografierna huvudsakligen grundar sig på uppgifter av de i biografierna upptagna personerna själva, har naturligtvis alla prisvärda normaliseringsförsök till trots en viss ojämnhet icke kunnat undvikas.
    Över 120 av de i matrikeln upptagna personerna hava alldeles underlåtit att om sig lämna uppgifter, varjämte ett 80-tal visserligen insänt sådana till någon tidigare matrikel men underlåtit att inlämna eventuellt erforderliga tilläggsuppgifter till den förevarande. Det är att beklaga, att ett så pass stort procenttal visat sig sakna blick för arbetets vikt och betydelse för landets juristkår. Om utg:s anmaningar något allmännare efterkommits, skulle man väl exempelvis undgått en sådan kalamitet som att borgmästaren von Geijersson av någon anledning blivit borttappad. Den hade förstås ock kunnat förekommas genom en blick i adelskalendern. Av utg:s förord framgår ej huruvida några ansträngningar gjorts att från annat håll införskaffa uppgifter från de försumliga. Det vill emellertid förefalla som om beträffande åtskilliga större svårigheter ej skulle mött att ur lätt tillgängliga källor komplettera matrikeln. Exempelvis kunde beträffande advokaten Nathorst-Böös d. ä. uppgifter hämtats ur 1914 års matrikel, där han finns upptagen under bokstaven B. Anm. skulle vilja tillråda att till kommande upplaga ingen möda lämnas ospard att undvika dessa i hög grad störande "vita fläckar".
    Enligt uppgift i förordet grundar sig matrikeln på uppgifter, som införskaffats under 1927. Såsom en följd härav synas förändringar, som inträffat efter nämnda års utgång, i allmänhet icke hava iakttagits. Enligt anm:s uppfattning skulle det ej oväsentligen ökat matrikelns värde om biografierna åtminstone beträffande befordringar samt avsked och dödsfall fullföljts till tiden för matrikelns pressläggning, och besväret hade ju ej varit stort.
    En medlem av Sv. J. T:s redaktion har i sin recension av finska justitiematrikeln (Sv. J. T. 1927 s. 70 o. ff.) givit uttryck åt det önskemålet, att vår blivande justitiematrikel borde meddela kompletterande uppgifter angående jurister, som förekommo i närmast äldre matrikel men efter dess publicerande skördats av döden. Då det nu ej lyckats honom att genomföra detta önskemål med avseende å förevarande matrikel, kan det väl anses tillåtligt att uttrycka en förhoppning om bättre lycka nästa gång, därvid de kompletterande uppgifterna givetvis böra avse även personer, som på grund av erhållet avsked uteslutits ur matrikeln.

A. Borgström.