EUGEN SCHIFFER. Die deutsche Justiz. Grundzüge einer durchgreifenden Reform. Berlin 1928. Liebmann. 403 s. Geb. M. 17.00.
    Förenämnda arbete av Reichsminister am Dienst Eugen Schiffer har väckt stor uppmärksamhet inom tyska juristvärlden. Boken innehåller en skarp kritik av åtskilliga sidor inom det tyska rättslivet samt tillika en hel rad av förslag till bristernas avhjälpande. Och den reform, som påyrkas, är icke av något vanligt slag. »Die Justizreform, die uns jetzt nottut, soll kein Ausbau, kein Umbau, kein Aufbau — sie soll und muss ein durchgreifender Abbausein», förklarar förf. Enligt honom lider det tyska samhället av en alltför tyngande rättslig organisation. Han vill därför, att man skall minska antalet lagar genom att upphäva föråldrade sådana, förhindra tillkomsten av nya, såvitt de ej äro påkallade av oavvisligt behov, samt sammanföra skilda författningar till en översiktlig publikation. Genom denna lagreduktion skall man

 

11 — Svensk Juristtidning 1929.

162 LITTERATURNOTISER.enligt förf. vinna en minskning jämväl av rättsskipningen. En sådan minskning vill han även söka ernå på andra vägar och föreslår ett flertal åtgärder med detta ändamål. Slutligen och för det tredje ivrar han för att man skall reducera antalet av de personer, som arbeta i rättsskipningens tjänst.
    Som synes är huvudsyftet med boken att verka för minskning av rättsorganisationens kvantitet. Förf. skonar emellertid ej den tyska rätten heller från kritik avseende dess kvalitet. Han framför på ett intresseväckande sätt den visserligen ganska nära till hands liggande beskyllningen mot den tyska rättsordningen, att densamma i alltför hög grad är en för folket i gemen främmande juristrätt. Det kan såsom ett apropos till en i dagarna väckt kritik mot svenskt lagspråk nämnas, att Schiffer i detta sammanhang ondgör sig överlagarnas stilisering. Vad sägs om detta exempel på lagrubrik: »Gesetz über Abänderung des Gesetzes zur Abänderung des Gesetzes über Einstellung des Personalabbaus und Änderung der Personalabbauverordnung vom 16. Juli1927».

I. S.