Nya lagar. Utg. av SIEGFRIED MATZ. Sthm 1928. Norstedt.
    På P. A. Norstedt & Söners förlag har år 1928 börjat utkomma en serie »Nya lagar» under redaktion av extra ledamoten å Justitiedepartementets lagavdelning jur. dr S. MATZ. De tre första häftena äro betitlade: 1. Vem ärver? Nya arvslagen i tio punkter. 2. Arbetsfreden. De nya lagarna om kollektivavtal och arbetsdomstol. 3. Den nya sjukhuslagstiftningen. Häftena innehålla inledande översikt, lagtext och sakregister.
    Till en början bör noteras häftenas rimliga pris 70 öre à 1 krona. Till detta goda resultat torde hava bidragit att lagtexten utgöres av samma tryck som svensk författningssamling, så att särskild sättning därav icke varit erforderlig. För alla, som hava behov att omedelbart sätta sig in i en ny lag, är det till stor fördel att snarast möjligt efter promulgationen erhålla tillgång till en prisbillig och lätthanterlig edition; de vanliga stora editionerna med kommentar och lagmotiv utkomma i allmänhet väl sent. För underlättande av lagtextens studium har utgivaren i alla tre häftena lämnat en kortfattad redogörelse för huvudpunkterna i lagen och för de väsentliga nyheterna. Dessa redogörelser äro så pass utförliga och uppställda på sådant sätt, att de för lekmannen underlätta uppfattningen av lagtexten och även utgöra en god ledning för den jurist, som icke tidigare känner lagens innehåll. I arvslagen finnes t. o. m. en historik över arvsrätten och tre enkla formulär till testamenten samt i arbetsfredslagen ett jämförande kåseri över den gamla hallordningen. Dessa tillägg hava säkerligen intresse för många och göra häftena mindre torra, men sådana partier böra i varje fall icke få svälla ut så att de verka fördyrande eller försenande på häftena.
    För den allmänhet, som önskar taga del av en lag, och för juristen, då han första gången skall studera ny lagstiftning, synes den nya serien av lageditioner vara synnerligen brukbar och fylla ett behov. De tre häftena angiva en i det hela lämplig plan för serien, för vilkens framgång tre saker icke få glömmas: priset bör bibehållas lågt, omfånget får icke bli för stort och häftena böra utkomma omedelbart efter författningssamlingen.

C. L.