KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1927—1928.1

 

A. SPECIELL PRIVATRÄTT.

 

1. FASTIGHETS-, JAKT-, GRUV-, VATTEN- OCH EXPROPRIATIONSRÄTT.

 

    Yttrande angående allmänna principer för en ny gruvlagstiftning. Tiden. 175 s. Fi. 1927: 14.
    Förslag angående de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige m. m. Beckman. 83 s. S. 1927: 25.
    Betänkande med förslag till stadsbyggnadslag och författningar som därmed hava samband. Norstedt. 504 s. Ju. 1928: 5.
    Betänkande med förslag till lag om ägofred. Marcus. 156 s. Ju. 1928: 24.
    Betänkande med förslag rörande försäljningar och andra upplåtelser från kronans domäner. Norstedt. (2), 258 s. Jo. 1928: 25.
    Utlåtanden av lantmäteristyrelsen och kammarkollegium i vissa skogsfrågor. Norstedt. 72 s. Ju. 1928: 28.

 

2. HANDELS-, BANK-, SJÖ- OCH FÖRSÄKRINGSRÄTT. BOLAGS- OCH FÖRENINGSRÄTT. LITTERÄR ÄGANDERÄTT M. M.

 

    Betänkande angående sjöfartsavgifter. Idun. 376 s. H. 1927: 7.
    1924 års bankkommitté. Betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 22 juni 1911 (nr 74) om bankrörelse m. m. Marcus. 228 s. Fi. 1927: 11.
    Utlåtande jämte utkast till lag med särskilda bestämmelser om vissa bostadsföreningar. Norstedt. 98 s. Ju. 1928: 16.

 

B. STRAFFRÄTT OCH FÅNGVÅRD.

 

    Betänkande med förslag till åtgärder gentemot spritsmuggling från fartyg, som uppehålla trafik med utlandet m. m. Marcus. 66 s. Fi. 1927: 34.
    Ämbetsbrotten. Förberedande utkast till strafflag. Speciella delen. 7. Av J. C. W. THYRÉN. Lund, Berling. vj. 238 s. Ju. 1928: 7.

 

C. PROCESSRÄTT OCH DOMSTOLSVÄSENDET.

 

    Yttranden i anledning av processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning. Norstedt m. fl. (4), 322 s. Ju. 1927: 15.
    Lagrådets utlåtande över processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning. Norstedt. 49 s. Ju. 1928: 19.
    Betänkande angående ordnande av vissa ekonomiska och organisatoriska

 

1 Jfr Sv. J. T. 1927 s. 211.

KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1927—1928. 165förhållanden vid genomförande av den ifrågasatta rättegångsreformen. Marcus. viij, 461 s. Ju. 1928: 20.
    Städerna och rättegångsreformen. Särtryck ur betänkande angående ordnande av vissa ekonomiska och organisatoriska förhållanden vid genomförande av den ifrågasatta rättegångsreformen. Marcus. 112 s. Ju. 1928: 21.

 

D. STATSRÄTT.

 

    Utredning med förslag till ändrade bestämmelser rörande allmänna handlingars offentlighet. Av N. HERLITZ. Norstedt. (2), 289 s. Ju. 1927: 2.
    Utredning och förslag rörande ändrade grunder för val och valbarhet till riksdagens första kammare. Norstedt. 144 s. Ju. 1927: 35.

 

E. FÖRVALTNINGSRÄTT.1

 

1. ALLMÄN STATS- OCH KOMMUNALFÖRVALTNING.

 

    Betänkande angående åtgärder för tryggande av skogsvårdsstyrelsernas ekonomi m. m. Marcus. 109 s. Jo. 1927: 1.
    1926 års pensionsutredning. Betänkande med förslag till ny civil pensionslag m. m. Marcus. 165 s. Fi. 1927: 8.
    Betänkande med förslag till kungörelse angående anställande av kommissionärer hos statsdepartement och vissa ämbetsverk m. fl. myndigheter. Av K. A. GISLÉN. Beckman. 41 s. S. 1927: 21.
    Betänkande och förslag angående ändrad organisation av väg- och vattenbyggnadsväsendet. Beckman. 58 s. K. 1927: 26.
    Förslag till riktlinjer för bestämmandet av ersättning för tjänstebostad. Marcus. 58 s. Fi. 1927: 30.
    1926 års pensionsutredning. Betänkande angående pensionering av arbetarpersonal vid försvarsväsendet och allmänna civilförvaltningen. Marcus. 84 s. Fi. 1927: 33.
    Utrikesdepartementets organisation. Norstedt. (6), 49 s. U. 1928: 1.
    Yttrande och förslag angående revision av gällande förordningar om kommunalstyrelse på landet och i stad m. m. Uppsala, Almqvist & Wiksell. 160 s. S. 1928: 2.
    1926 års pensionsutredning. Betänkande angående familjepensionering för viss icke-ordinarie personal i statens tjänst. Marcus. 73 s. Fi. 1928: 3.
    Betänkande med förslag angående omorganisation av överståthållarämbetet samt ändrad fördelning mellan staten och Stockholms stad av kostnaderna för dess verksamhet. Beckman. 354 s. S. 1928: 12.
    Betänkande med utredning och förslag angående statstjänstemännens bisysslor. Marcus. 192 s. Fi. 1928: 14.

 

2. POLITI, SUNDHETS- OCH FATTIGVÄSEN.

 

    Betänkande med förslag till lag om vissa av landsting eller kommuner drivna sjukhus m. m. Norstedt. 89 s. S. 1927: 3.
    Betänkande med förslag till lag om sinnessjuka och om undersökning angående sinnesbeskaffenhet m. m. 1926 års sinnessjuksakkunnigas betänkande. 1. Norstedt. 128 s. S. 1927: 10.
    Betänkande angående ordnande av folktandvård (allmännelig tandvård). Norstedt. 247 s. S. 1928: 17.
    Betänkande med förslag till stadga angående sinnessjukvården i riket m. m. 1926 års sinnessjuksakkunnigas betänkande. 2. Beckman. 183 s. S. 1928: 18.
    Betänkande och förslag rörande uppförande av nytt kliniskt sjukhus i Stockholm m. m. Marcus. 146 s., 13 pl. E. 1928: 26.

 

1 Betänkanden fallande under försvars- och undervisningsväsen hava icke medtagits ej heller rent tekniska utredningar på andra områden.

166 KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1927—1928.3. SOCIALLAGSTIFTNING.

 

    Utredningar till belysande av arbetsfredsfrågan. Norstedt. 387 s. S. 1927: 4.
    Betänkande med förslag angående den statsunderstödda egnahemsverksamheten. Marcus. 269 s. Jo. 1927: 12.
    Sinnesslövårdssakkunniges betänkande. 2. Betänkande med förslag rörande ordnandet av vården av vuxna vanartade sinnesslöa (asociala imbecilla). Norstedt. 71 s. S. 1927: 18.
    Betänkande med förslag till vissa åtgärder beträffande emigrationen. Norstedt. 75 s. S. 1928: 8.
    1926 års arbetslöshetssakkunniga. Betänkande och förslag angående arbetslöshetsförsäkring, arbetsförmedling och reservarbeten. Norstedt. 618 s. S. 1928: 9.
    Betänkande angående ordnandet av viss bostadskredit. Norstedt. viij, 183 s. S. 1928: 10.

 

4. NÄRINGSRÄTT.

 

    Betänkande med förslag till åtgärder gentemot missbruk av alkoholhaltiga apoteksvaror m. m. samt av behörigheten att å recept utskriva spritdryckerm. m. från apoteksinrättning. Marcus. 154 s. Fi. 1927: 16.
    Utlåtande angående tillverkning av alkoholsvaga extraktrika maltdrycker. Marcus. 35 s. Fi. 1927: 19.

 

5. KOMMUNIKATIONSVÄSEN.

 

    Järnvägs- och automobiltrafikkonferensen i Stockholm den 23—25 maj 1927. Norstedt. 169 s. K. 1927: 17.
    Betänkande med förslag till vissa ändringar i bestämmelserna rörande automobilbesiktningsväsendet m. m. Marcus. 88 s. K. 1928: 11.

 

6. FINANSVÄSEN.

 

    Betänkande med förslag till förordning med tulltaxa. Marcus. 516 s. Fi. 1927: 20.
    Utredning angående disposition av skogsavkastningen vid boställen anslagna till klockare och lärare vid de allmänna läroverken. Av G. THULIN. Norstedt.97 s. E. 1927: 22.
    Promemorior rörande vissa beskattningsfrågor. Marcus. 90 s. Fi. 1927: 23.
    Tabeller rörande taxeringen av jordbruksfastighet år 1922 i rikets landskommuner. Marcus. (2), 39 s. Fi. 1927: 24.
    Betänkande med förslag angående avvecklingen av Aktiebolaget Kreditkassans av år 1922 engagemang. Cedergren. 19 s. Fi. 1927: 31.
    Monopolkontrollutredningens betänkande angående anordnandet av den statliga kontrollen av Aktiebolaget Vin & Spritcentralens verksamhet. Marcus. 183 s. Fi. 1928: 4.
    Betänkande med förslag angående åtgärder till handelsjärnhanteringens stödjande. Marcus. 139 s. H. 1928: 6.
    Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser rörande tullrestitution. Marcus. 149 s. Fi. 1928: 15.
    Monopolkontrollutredningens betänkande angående anordnandet av den statliga kontrollen av Aktiebolaget Svenska Tobaksmonopolets verksamhet. Marcus. 263 s. Fi. 1928: 27.

 

F. KYRKORÄTT.

 

    Betänkande med förslag angående vidgad rätt till utträde ur svenska kyrkan jämte därmed sammanhängande frågor. Norstedt. 428 s. Ju. 1927: 13.

S. M.