Lagförslag till 1929 års riksdag. Vid innevarande års riksdag ha hittills följande propositioner framlagts, vilka hänvisats till lagutskott: förslag till lagom ändrad lydelse av 23 § i lagen den 22 juni 1928 om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus (nr 2); förslag till lag om befrielse i visst fall för befälhavare eller förare å luftfartyg, hörande till krigsmakten, från skyldighet att gälda skadestånd (nr 3); förslag till lag om begränsning eller avlösning av avstyckat områdes ansvar för inteckning i stamfastigheten m. m. (nr 4); förslag till lag om Kronans förmånsrätt för avdikningslån m. m. (nr 5); förslag till lag om ändrad lydelse av 30 kap. 21 § rättegångsbalken (nr 6); förslag till lag om ändring i lagen den 4 juli 1910 om sjukkassor m. m. (nr 9); förslag till lag om ändrad lydelse av 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 § och 20 kap. 6 § i lagen den 18 juni 1926 om delning av jord ålandet (nr 35); förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 18 juni 1925 om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område (nr 36); förslag till lag om tillsyn över stiftelser (nr 83); förslag till sinnessjuklag m. m. (nr 87); förslag till lag om ändrad lydelse av 12 kap. 3 § i lagen den 27 juni 1924 om förmynderskap m. m. (nr 88); förslag till lag om ändrad lydelse av 38, 62 och 63 §§ i lagen den 14 juni 1918 om fattigvården m. m. (nr 90); förslag till lag om ändrad lydelse av 6 § i lagen om kyrkofond den 9 december 1910 (nr 91); förslag till lagom trafikförsäkring för motorfordon m. m. (nr 99); samt förslag till lagar om ändrad lydelse av 11 § i förordningen den 16 maj 1884 angående patent och om ändrad lydelse av 3 § i lagen den 5 juli 1884 om skydd för varumärken (nr 136).
    Det torde vara att förvänta, att från justitiedepartementet till riksdagen komma att avgivas förslag till ytterligare följande lagar: lag om skiljemän, lag om ändrad lydelse av 46 § utsökningslagen, lag om utländska skiljeavtal och skiljedomar, lag om vittnes eller sakkunnigs hörande i anledning av skiljemannaförfarande utom riket, lag om ändrad lydelse av 17 § i lagen den 28 juni 1918 angående villkorlig straffdom, lag om ändringar i lagen om fri rättegång, bokföringslag, lag om fortsatt tillämp-

NOTISER. 183ning av lagen den 28 april 1926 om inskränkning i rätten till inmutning inom vissa län samt lag med särskild bestämmelse om utläggande av ägolott i visst fall vid laga skifte inom de på bekostnad eller med understöd av staten storskiftade delarna av Kopparbergs län.
    Från socialdepartementet torde kunna emotses förslag till lag om ändring av 14 § polislagen samt lag om försäkring för vissa yrkessjukdomar.
    Från handelsdepartementet torde kunna förväntas förslag till förordning om skeppshypotekskassa.