Undervisningen vid Handelshögskolan i Göteborg, vilken tog sin början höstterminen 1923, är planlagd med undervisningen vid handelshögskolan i Stockholm som närmaste förebild. Även vid Göteborgs handelshögskola avläggas två examina, ekonomisk examen och handelslärareexamen, och kursplanerna omfatta en tvåårig studietid. En olikhet i jämförelse med Stockholms handelshögskola uppvisar dock Göteborgs bl. a. däri, att examensfordringarna i språk utvidgats: i ekonomisk examen skola ingå nationalekonomi med statistik, handelsteknik, rättsvetenskap, Sveriges produktions- och handelsgeografi, ett främmande språk och därjämte "skall studerande för examensavläggande hava inhämtat en kortare, på praktisk färdighet inriktad kurs" i ytterligare ett språk. För att studietiden trots denna ökning av ämnesantalet skall kunna hållas inom två år, har en jämkning av examensfordringarna i vissa ämnen måst vidtagas; i geografi har detta tagit sig uttryck i att ämnet allmän ekonomisk geografi utbytts mot det mindre omfattande "Sveriges produktions- och handelsgeografi". Betyget med beröm godkänd i något av de tre först uppräknade ämnena eller ekonomisk geografi ger studerande rättighet att ur ekonomisk examen utesluta ett av de övriga ämnena, dock icke nationalekonomi med statistik, handelsteknik eller huvudspråket.
    I ämnet rättsvetenskap tillmätes stort utrymme åt studiet av köplagen, kommissionslagen, bolagsrätten och allmän obligationsrätt. Till denna kurs ("Valda delar av förmögenhetsrätten") knyta sig en inledande propedevtisk kurs i civilrätt och kurser i speciell privaträtt, processrätt, beskattningsrätt och statskunskap. En del av undervisningstiden ägnas åt övningar (proseminarier, seminarier och praktiska övningar).
    T. f. rektor vid handelshögskolan är professor G. Silverstolpe, samtidigt huvudlärare i nationalekonomi med statistik. Huvudlärare i handelsteknik är professor Albert ter Vehn, i rättsvetenskap professor Hadar Berglund; lärareplatsen i geografi är för närvarande — efter professor Otto Nordenskjölds, handelshögskolans förste rektors, hastiga bortgång — vakant. Vid handelshögskolan äro vidare anställda tre lektorer och fem speciallärare.
    Antalet vid handelshögskolan under höstterminen 1928 inskrivna studerande var 40.

 

    Norrköpingsavdelningen av Sveriges Advokatsamfund, som bildats år 1921 och vars verksamhetsområde omfattar Närike, Södermanlands län, Östergötland och Småland, har under verksamhetsåret 1 december 1927—30 november 1928 hållit tre sammanträden, därvid bl. a. förekommit föredrag av t. f. byråchefen Gunnar Palm över ämnet »Grunddragen av den nya jordlagstiftningen». Årsmöte hölls d. 8 dec. 1928, vid vilket bl. a. förekom föredrag av advokaten A. Hemming-Sjöberg i Uppsala över ämnet »Om indrivning avlöpande skuldförbindelser». Vid årsmötet antogos nya stadgar för avdelningen.

184 NOTISER.    Under innevarande verksamhetsår utgöres styrelsen av herrar A. Nordström i Norrköping, ordf., G. Selander i Motala, v. ordf., E. Dahlberg i Örebro, R. Strömbom i Jönköping och C. H. Pripp i Norrköping, med herrar J. Lindström i Katrineholm och A. Lindskog i Västervik som suppleanter. Till sekreterare har utsetts herr R. Nordström i Norrköping.