Finlands justitieminister. I december 1928 ägde åter ministerskifte rum i Finland. Till justitieminister kallades denna gång äldre ledamoten av lagberedningen, förre borgmästaren, vicehäradshövdingen Anton Kotonen. Han är född 1876; avlade rättsexamen 1902 och erhöll vicehäradshövdingetitel 1905. Han var borgmästare i Sordavala stad 1904—05 och kallades till medlem av lagberedningen 1921. Likaså har han varit ledamot av åtskilliga kommittéer och ett antal år jämväl varit riksdagsman. På finska språket har han utövat väl vitsordad litterär verksamhet. Sålunda har Kotonen publicerat, förutom ett antal tidskriftsuppsatser, några lagkommentarer, den viktigaste rörande kolonisationslagen. Sedan slutet av år 1928 är minister Kotonen ordförande i landets finska juridiska förening.
    D. 18 jan. detta år befriades minister Kotonen efter egen anhållan från justitieministeruppdraget, varefter Republikens president betrodde detsamma åt justitiesekreteraren Oiva J. A. Huttunen. Den nyutnämnde ministern är född 1887, avlade rättsexamen 1908 och erhöll, efter övlig praktik vid underdomstol, vicehäradshövdingetitel 1911. Från 1916 har han tjänstgjort vid Högsta domstolen, där han 1919 utnämndes till justitiesekreterare. Han har från 1924 varit ledamot i Finlands lagberedning. Vid sidan av sin ämbetsmannaverksamhet har Huttunen handhaft särskilda juridiska sekreterarvärv, bland vilka må nämnas det i riksdagens lagutskott och hos dess justitieombudsman.

O. Hj. G.

 

    Riksdagens lagutskott. Till ordf. och vice ordf. i första lagutskottet ha utsetts häradshövdingen A. Åkerman och borgmästaren G. A. Björkman. Sekr. är hovrättsassessorn O. Alsén och notarie jur. dr I. Strahl.
    I andra lagutskottet ha till ordf. och vice ordf. valts professorn K. G. Westman och vice häradshövdingen Hj. v. Sydow. Sekr. är byråchefen S. Centerwall.

 

    J. O. och M. O. Vid d. 20 febr. 1929 förrättat val har riksdagen till justitieombudsman och militieombudsman samt deras efterträdare omvalt samtliga de nuvarande.

 

    Föredragande i regeringsrätten. Med hänsyn till den utvidgning med en ny avdelning, som regeringsrätten undergått, har även antalet föredragande i regeringsrätten ökats. Här nedan meddelas en uppgift på dem, som f. n. tjänstgöra såsom föredragande i regeringsrätten:
    Justitiedepartementet: t. f. andre kanslisekr. O. Adelsohn.
    Försvarsdepartementet: förste kanslisekr. J. C. Beck-Friis.
    Socialdepartementet: andre kanslisekr. H. Berglund, förste kanslisekr. G. Corin.
    Kommunikationsdepartementet: t. f. föredraganden E. G. Braune; andre kanslisekr. E. Söderberg och A. Krusenstierna.
    Finanspartementet: kanslirådet A. E. C. Sundberg; t. f. föredragandena E. Geijer, F. Franzén, J. Bratt, E. Sivert, C. Wikström, K. E. Rosenqvist och K. P. Engblom.
    Ecklesiastikdepartementet: andre kanslisekr. C. A. Löwenhielm; förste amanuensen C. E. Breitholtz.
    Jordbruksdepartementet: e. advokatfiskalen E. Sverne.
    Handelsdepartementet: t. f. kanslirådet K. Lindström.