Rättskunskap för jordbrukare, under redaktion av P. VON SETH

Sthm 1925—1926. Bonnier. D. 1, 2, 553 + 556 s. Kr. 50.00.

 

    Såsom en avdelning av det omfattande uppslagsverket "Jordbrukets bok"har under redaktion av justitierådet P. VON SETH utgivits ovanstående arbete. Det första bandet behandlar den egentliga privaträtten jämte sådana skyddsbestämmelser i den allmänna strafflagen, vilka för menige man ha praktiskt intresse, ävensom kompletterande speciallagstiftning. Det senare bandet ägnas huvudsakligen åt den offentliga rätten och jordbruksförvaltningen.
    Framställningen har mera till syfte att beskriva rättsordningen och rättslivet än att ingå på några teoretiska frågor, och till medarbetare ha i stor utsträckning förvärvats krafter, som deltagit i lagstiftningsarbetet på olika områden. Efter ett inledande avsnitt i tre kapitel om rättsobjekten eller personerna, om rättsobjekt och egendom samt om avtal och andra rättshandlingar, utav professor BJÖRLING, följa två kapitel om fastighetsbildning av generaldirektören GREFBERG i samarbete med andra fackmän. Lagfart och inteckning behandlas av häradshövding BERGELMER, nyttjanderätt till fast egendom, speciellt jordbruksarrende och skogsavverkningsrätt av justitierådet SKARSTEDT, åborätten av regeringsrådet THULIN och brukningsrätten av justitierådet VON SETH. Sistnämnda kapitel tar sikte på jordäganderättens interna, på tillgodogörande av jorden riktade sida, de olika faserna av individuell äganderätt, samägande och allmänningar.
    Grundligt behandlas av regeringsrådet GÄRDE vattenrätten, sådan den historiskt utvecklats och kodifierats i gällande vattenlag med tillhörande författningar. Särskilt understryker författaren, som själv deltagit i vattenlagens utarbetande, de ekonomiska och näringspolitiska synpunkterna. Om elektriska anläggningar skriver kanslirådet C. CARLBERG. I ett kapitel om kreatursskötsel, förädling och försäljning samlar VON SETH en del heterogena stadganden om lantmannens olika verksamhetsformer. Arbetsavtal, arbetsinställelser och kollektivavtal behandlas av professor BJÖRLING. Efter ett kort-

LITTERATURNOTISER. 251fattat kapitel om försäkring, av justitierådet EKLUND, avslutas första delen med en uppsats av VON SETH "Huru jordbrukaren är skyddad i sin näringsutövning", avsedd att belysa rättsordningen från jordbrukarens egen ståndpunkt.
    De första två kapitlen av andra delen gå långt utöver vad verkets titel anger. Professor MALMGREN redogör för grunddragen av statens och kommunernas organisation och justitierådet ALEXANDERSON för rättegång, utsökning och konkurs, båda kapitlen lika givande för menige man i stad som på landet. Av de fyra följande kapitlen, som tillsammans utgöra nära halva bandet, ha tre författats av förre t. f. landshövdingen UDDEN samt behandla jordbruksförvaltningen samt vissa allmänna lagstiftnings- och förvaltningsåtgärder av särskilt intresse för jordbrukaren, varjämte ett kapitel av VON SETH behandlar jordbrukskrediten. Tillsammans utgöra de en encyklopedisk framställning av vår jordbruksförvaltning.
    Dit ansluter sig ett kapitel om väg-, skjuts- och automobilväsen av f. d. generaldirektören NEHRMAN.
    Såsom en självständig avhandling, lämpad för varje av ämnet intresserad, kan man betrakta det sista kapitlet, om beskattningsväsendet, av professor EBERSTEIN.
    Det för våra förhållanden ståtliga uppslagsverkets användbarhet förhöjes genom ett alfabetiskt sakregister.