E. KALLENBERG. Svensk civilprocessrätt. Andra bandet. II. Lund 1928. Gleerup. s. 169—361. Kr. 6.50.

 

    Red. av Sv. J. T. hade hoppats kunna i detta häfte publicera en recension av de ännu ej i tidskriften anmälda delarna av prof. KALLENBERGS stora verk Svensk civilprocessrätt. Då denna förhoppning icke kunnat förverkligas, vill red., i avvaktan på en utförligare anmälan, här endast i korthet omnämna, att en ny del utkommit sedan arbetet senast omtalades i Sv. J. T. Denna del omfattar en framställning av underrättsförfarandets allmänna gång — däribland processdriften, domarens formella processledning, koncentration och uppskov — samt läran om stämning.

 

JON SKEIE. Den norske civilproces. Første bind. Oslo 1929. Olaf Norlis forlag. XIX, 516 s. Kr. 22.00.
    Professor JON SKEIE, vilken företräder ämnet processrätt vid universitetet i Oslo, har med ovanstående arbete utgivit första bandet av en brett lagd framställning av den norska civilprocessrätten. Detta innehåller först en inledande avdelning, däri man särskilt fäster sig vid en intressant historisk översikt av domstolarna såsom särskilda och självständiga statsorgan, samt en redogörelse för den internationella civilprocessrätten från norsk synpunkt. I den därpå följande avdelningen behandlas domstolsorganisationen jämte domstolarnas sakliga och lokala kompetens. Tredje avdelningen handlar om parterna, under vilken rubrik även reglerna om ställföreträdarskap, processgemenskap (subjektiv kumulation) och intervention framställas. Bandets fjärde och sista avdelning innehåller reglerna om processföremål, olika slag av talan, objektiv kumulation med genstämning, verkningarna av sakens anhängighet och processförutsättningar. Det är sålunda civilprocessrättens så att säga allmänna del, som i det nu utgivna bandet gjorts till föremål för framställning.

252 LITTERATURNOTISER.    Arbetet synes utgöra en omarbetad och utvidgad upplaga av de föreläsningar av författaren över den norska civilprocessen, som förut utkommit duplicerade. Därav torde förklaras, att författaren ej rör sig med någon omfattande litterär apparat och sålunda icke tager ståndpunkt till de utredningar i civilprocessrättens teoretiska grundfrågor, som gjorts av KALLENBERG i hans stora arbete Svensk civilprocessrätt. Att författaren icke i större utsträckning citerar rättsfall beror helt naturligt på att han arbetar med en ny processlag, vilken först sedan något år är i tillämpning. Arbetet torde vara avsett bland annat såsom en handledning vid denna tillämpning. Det erbjuder också vid sidan av HAGERUP-PAULSENS tidigare framställning av samma ämne och ALTENS editioner av de norska processlagarna vägledning för de svenska jurister, som önska taga kännedom om norsk domstolsorganisation och civilprocess. Framställningen är ledig, översiktlig och lättläst.

Å. H.