Hovedregister til Nordiske domme i sjøfartsanliggender 1918—1927, utgitt av Nordisk Skibsrederforening ved NILS DYBWAD og PETER SIMOSEN. Oslo 1928. Nationaltrykkeriet. 398 s. Inb. kr. 20.00.
    Till den för envar sjörättsintresserad välkända och oumbärliga, sedan 1900 utkommande norska tidskriften »Nordiske domme i sjøfartsanliggender» utkom 1919 ett »hovedregister», utgivet av ARNE MAGNUS och B. THOFT samt omfattande åren 1900—1917. Detta har nyligen följts av ett »hovedregister» för åren 1918—1927, med høiesterettsadvokaterna Dybwad och Simonsen som utgivare.
    Den första och största avdelningen är ett »rubrikkregister». I detta angives i korthet, vad tvisten i de olika rättsfallen gällt och utgången därav. Därjämte meddelas i detta register upplysning om uppsatser rörande de olika frågorna. »Rubrikkregistret» erinrar i viss mån om »register I» till Nytt Juridiskt Arkiv avd. I, men skiljer sig från detta därigenom, att detsamma är ordnat icke efter lagrum, utan alfabetiskt.
    Av registrets utgivare betonas, att den i registret gjorda gruppindelningen synts dem »praktisk, skjønt den ikke er helt logisk». Som exempel härpå framhålles av utgivarna själva, att de såsom med beteckningen »befraktning» sidoordnade beteckningar använt uttrycken »fraktbetalingsspørsmål», »tidsangivelse i certeparti» och vissa andra sådana uttryck, som egentligen höra in under »befraktning». Riktigheten av denna anmärkning ligger i öppen dag, och med synnerligt skäl anbefalla också registrets utgivare den, som icke är van att begagna detsamma, att först orientera sig genom att se igenom innehållsförteckningen (s. 5).
    »Sakregistret» — som utgör bokens andra avdelning — inskränker sig, likt »register II» i Nytt Juridiskt Arkiv, till en mycket kortfattad notis om huvudfrågan i de olika målen, t. ex. »restraints of princes», »stem og license» etc., med angivande av årgång och sida, visande när spörsmålet varit uppe i praxis. Även i detta register lämnas upplysning om i tidskriften intagna uppsatser.
    I en tredje avdelning slutligen är intagen en förteckning över citerade paragrafer i sjölagarna och sjömanslagarna samt över citerade bestämmelser i de nordiska sjöförsäkringsplanerna och krigsförsäkringslagarna.
    Den stora nyttan av ett samlingsregister över den rikt flödande sjörättsliga judikaturen för åren 1918 — 1927 behöver icke understrykas. 

H. W.