LITTERATURNOTISER. 253Nya jordabalken. Lagen om nyttjanderätt till fast egendom m. fl. författningar av den 14 juni 1907 med förklarande anmärkningar utg. av S. SKARSTEDT och SEVE EKBERG. (Supplement till andra uppl.) Sthm 1928. Norstedt. 188 s. Inb. kr. 6.00.
    Justitierådet Skarstedt och revisionssekreteraren Ekberg ha utgivit ett supplement till den förres bekanta edition av de lagar, som tillsammans pläga kallas nya jordabalken. Supplementet innehåller de betydliga ändringar, som den i andra upplagan av berörda edition intagna lagtexten undergått, samt dessutom den nya ensittarlagen. Beträffande denna sista bör nämnas, att den är utförligt kommenterad under hänsynstagande till en ganska rikhaltig judikatur.

 

Skattelagarna. Kommunalskattelagen, förordningen om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt, lagen om skogsaccis m. m., utg. av CARL W. U. KUYLENSTIERNA, HARALD WALLER, ERLAND GEIJER och ADOLF LUNDEVALL. Sthm 1929. Norstedt. 552 s. jämte bilagor. Inb. kr. 10.75.
Taxeringsförordningen, avtal med Tyska riket till undvikande av dubbelbeskattning m. m. (Samma utgivare.) Sthm 1929. Norstedt. 440 s. Inb.kr. 9.50.
    Till författningarnas särskilda paragrafer ha utgivarna fogat en kommentar, som i allmänhet består av utdrag av lagarnas tryckta motiv men understundom utgöres av en av utgivarna enkom författad framställning. Arbetenas värde förhöjes i hög grad av talrika hänvisningar till rättsfall. I olika egenskaper ha utgivarna själva berett den nya skattelagstiftningen och man torde däri kunna se en borgen för arbetenas vederhäftighet.

 

Tullstadga och tullordning jämte andra tullförfattningar med förklarande anmärkningar, hänvisningar och sakregister, utg. av TUWE JANSSON. Sthm 1928. Norstedt. 760 s. Kr. 17.00.
    1927 års tullstadga innefattar en genomgripande omarbetning i såväl sakligt som formellt hänseende av den äldre lagstiftningen i ämnet (1904 års tullstadga), och till densamma har överförts ett flertal i särskilda författninga rutfärdade tullbestämmelser. Med stadgan sammanhör nära en av generaltullstyrelsen utfärdad tullordning.
    Den handbok, vars titel läses här ovan, är avsedd att fylla behovet av en kommentar på detta viktiga område av den administrativa lagstiftningen. Emellertid avser handboken icke endast tullstadgan och tullordningen; den innehåller även åtskilliga författningar och författningsutdrag, som ansluta sig till dem eller eljest beröra tullverkets verksamhetsområde. Hit höra sålunda lagen om straff för olovlig varuinförsel, lagen med särskilda bestämmelser ang. olovlig befattning med spritdrycker och vin, författningar ang. förfarandet i vissa fall vid oriktig avgiftsberäkning hos tullverket, lagen ang. förbud mot införsel till riket av varor med oriktig ursprungsbeteckning, föreskrifter om sjöfartsavgifter samt om smittosamma sjukdomar och djursjukdomar, taxor m. m. Handbokens användande underlättas därav, att sifferhänvisningar under de olika författningsrummen avse genom hela boken löpande nummer framför varje paragraf i texten. Dessutom finnes ett detaljerat men likväl överskådligt sakregister.