Tidskrift, utg. av Juridiska Föreningen i Finland, har av sin 65:te årgång — 1929 — utsänt första häftet. Detta inledes med en av universitetsadjunkten S. R. BJÖRKSTEN författad minnesteckning över professor emeritus ROBERT HERMANSON. Samme författare har vidare företagit en ingående undersöknin grörande »De högsta statsorganens befattning med mititära ärenden», varav offentliggöres en första del, huvudsakligen innefattande en översikt av rättsutveckling och nuvarande rättsläge inom ifrågavarande gebit av den offentliga rätten i Sverige och Norge samt en redogörelse för rättsutvecklingen i Finland fr. o. m. skilsmässan från Sverige.

 

    Statsvetenskaplig Tidskrift har utkommit med sitt första häfte för året. Bland bidragen märkes en uppsats av prof. REUTERSKIÖLD om »En behörighetsfråga i första kammaren», däri förf. på ett ingående sätt analyserar de rättsliga spörsmål, som uppstått i samband med att en nyvald kammarledamot beskattats för mindre än 3,000 kr. inkomst och därför avsagt sig sitt mandat. Docenten H. SUNDBERG lämnar en kritisk anmälan av det nyutkomna betänkandet om processreformens ekonomiska verkningar. Slutligen förekommer en klarläggande framställning över en del organisationsfrågor vid 1928 års folkförbundsförsamling.

 

17 — Svensk Juristtidning 1929.