SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING

1928.1

 

UPPRÄTTAD AV DOCENTEN PHILLIPS HULT.

 

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIK M. M.

 

Bergman, C. G. Professuren i civilrätt vid Stockholms högskola. Lund. Gleerup. 28 s. Kr. 1.00.
Festskrift tillägnad Axel Hägerström den 6 sept. 1928 av Filosofiska och Juridiska föreningarna i Uppsala. Upps. & Sthm. Almqv. & Wiks. 336 s. Kr. 15.00. (Sv. J. T. 1929 s. 143 och s. 157.)
Förhandlingarna vid Sveriges advokatsamfunds årsmöte i Stockholm år 1927. Sthm. 9 s.
Handlingar rörande tillsättandet av lediga professorsämbetet i straffrätt och juridisk encyklopedi vid universitetet i Lund 1928. Lund. Lunds universitet. 66 s. Kr. 1.00.
Heimer, Einar Henrik. Svensk rättsvetenskap. 1. Professuren i straffrätt och juridisk encyklopedi vid Lunds universitet. Torekov. Förf. 28 s. Kr. 1.00.
Holmbäck, Åke. Rättskunskap för posttjänstemän. Föreläsningar hållna vid postverkets undervisningsanstalt. Sthm 1927. Postverkets undervisningsanstalt. 122 s. Kr. 1.00. (Sv. J. T. 1929 s. 39.)
Justitiematrikel utg. av Svensk juristtidning genom ARTHUR GULLBERGSVEN CAVALLIN. Sthm. Tullberg. 390 s. Inb. kr. 17.50. (Sv. J. T. 1928 s. 393 och 1929 s. 153.)
Kalender, Kungl. Göta hovrätts, år 1928. Utg. av Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt. Jönk. Lundegrenska boktr. 52 s. Kr. 1.50.
Kalender, Kungl. utrikesdepartementets, 1928. Sthm. Utr. dep. 441 s. Kr. 5.00. (S. 291 ff.: Överenskommelser med främmande makter avslutade fr. o. m. år 1815.)
Lärobok i rättskunskap för blivande landsfiskaler utg. genom socialdepartementets försorg. 3. Straffrätt. Av RAGNAR BERGENDAL. 2 omarb. och tillök. uppl. Lund. Gleerup. IX, 736 s. Inb. kr. 8.75. (Sv. J. T. 1929 s. 43.)
Sveriges rikes lag... med tillägg av de stadganden, som från trycket utkommit till d. 1 jan. 1929. 50 uppl. utg. av S. SKARSTEDT. Sthm. Norstedt. XXV, 1006, 1602, CIV, 8, XX s. Klbd kr. 22.00, halvfr. bdkr. 27.00.
Sveriges rikes lag... med därunder införda viktigare lagar och författningar ... utg. av A. HEMMING-SJÖBERG. Sthm. Bonnier. XXI, 1096 s. Inb. kr. 10.00. (Sv. J. T. 1928 s. 48.)

 

1 Förteckningen åsyftar icke fullständighet. Förutom arbeten av mindre betydelse hava uteslutits lagförslag och betänkanden samt ämbetsberättelser o. dyl., som regel vidare icke kommenterade lageditioner och författningssamlingar även som juridiskatidskrifter och tidskriftsuppsatser. Närmast föregående förteckning är införd i Sv. J. T.1928 s. 292.

262 PHILLIPS HULT.Wedberg, Birger. Lagstil. Några citat och reflexioner. Sthm. Norstedt. 51 s. Kr. 1.25. (Sv. J. T. 1928 s. 578 och 1929 s. 36.)

 

RÄTTSHISTORIA.

 

Hansson, J. Albin. Studien über die Stockholmer Handschrift B 63 des Wisbyschen Stadtrechtes. Akad. avh. Göteb. Wettergren & Kerber. X, 141 s. Kr. 4.00.
Holmbäck, Åke. Hand skall hand få. Ett bidrag till godtrosförvärvens historia. Upps. Lundequistska bokh. 12 s. Kr. 0.50. — Upps. univ. årsskr. 1928. Juridik 1. (Sv. J. T. 1928 s. 389.)
Nordling, Arnold. Ordskatten i Södermannalagens textkodex, samlad och ordnad. Upps. (tr. i Helsingfors). Lundequistska bokh. VII, 192 s.Kr. 10.00.
Tänkebok, Stockholms stads, 1524—1529. Av M:r OLAVUS PETRI PHASEUtg. genom LUDVIG LARSSON. Lund. Gleerup. 128 s. Kr. 5.00. —Skrifter utg. av Vetenskapssocieteten i Lund. 11: 1.

 

CIVILRÄTT.

 

Arbetsfreden. De nya lagarna om kollektivavtal och arbetsdomstol. Inledning. — Lagtext. — Sakregister. [Utg. av SIEGFRIED MATZ.] Sthm. Norstedt. 17 s. Kr. 0.70. — Nya lagar [2]. (Sv. J. T. 1929 s. 162.)
Bergman, C. G. Köp och lösöreköp. Lund 1927, 28. Gleerup. 171, 29 s. Kr. 7.25 (Sv. J. T. 1927 s. 457.)
Bergström, Carl. Tvångslagen, dess genomförande, innehåll och betydelse. 3 uppl. Sthm. Fram. 40 s. Kr. 0.35.
Björling, C. G. Rättelser och tillägg till Lärobok i civilrätt. 5 uppl. Lund. Gleerup. 44 s. Kr. 1.00.
Handelstermer. (Termes commerciaux). 2 svenska uppl. utg. av Sveriges allmänna exportförening. Övers. från franska av THOR CARLANDER. Sthm. Tullberg. 163 s. Inb. kr. 12.00. — Internationella handelskammaren.
Hansson, Sigfrid. Lagarna om kollektivavtal och arbetsdomstol med förklaringar. 2 uppl. Sthm. Tiden. 60 s. Kr. 0.75. — Landsorganisationens skriftserie. 22.
Hasselrot, Berndt. Något ang. köplagens bestämmelser i §§ 55—71. Omtryckt. Malmö. Förlags a.-b. 104 s. Kr. 1.50.
— —. Sakregister till presidenten d:r Berndt Hasselrots juridiska arbeten (Juridik och politik 1—2, Juridiska skrifter samt Omtryckta skrifter). [Utarb. av HÅKAN NILSSON.] Tillägg till skriften Något ang. köplagens bestämmelser om dröjsmål (1925). Efterskrift. Malmö. Förlags a.-b. 96 s. (Sv.J. T. 1928 s. 579.)
Killander, G. Om järnvägens ansvar för skada å gods. En kommentar till järnvägstrafikstadgan. Sthm 1927. Förlags a.-b. Järnvägen. 60 s. Kr. 3.75.
Nya jordabalken. Lagen om nyttjanderätt till fast egendom m. fl. författningar av den 14 juni 1907, med förklarande anmärkningar utg. av S. SKARSTEDT & SEVE EKBERG. (Supplement till 2 uppl.) Sthm. Norstedt. 188 s. Inb. kr. 9.00. (Sv. J. T. 1929 s. 254.)

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1928. 263Olivecrona, Karl. Studier över begreppet juridisk person i romersk och modern rätt. Akad. avh. Upps. Lundequistska bokh. 203 s. Kr. 6.50. — Upps. univ. årsskr. 1928. Juridik 2.
Palme, Gunnar. Kort handledning beträffande vissa rättsliga frågor angående livförsäkring. Sthm. Gjallarhornet. 30 s. Kr. 0.75.
Petterson, Jakob. Arbetsfredslagstiftning. Sthm. Bonnier. 36 s. Kr. 0.50. — Studentföreningen Verdandis småskrifter. 328.

Romson, Märta Björnbom. Om köp på avbetalning. Sthm. Bonnier. 56 s. Kr. 0.75. — Studentföreningen Verdandis småskrifter. 321.
Undén, Östen. Kommentar till lagfartsförordningen. Utg. av Juridiska föreningen i Uppsala. Upps. Appelbergs boktr. i distr. 80 s. Kr. 3.00. (Sv. J. T. 1928 s. 575).
Vem ärver? Nya arvslagen i tio punkter. Inledande översikt. — Lagtext.— Sakregister. [Utg. av SIEGFRIED MATZ]. Sthm. Norstedt. 26 s. Kr.1.00. — Nya lagar [1]. (Sv. J. T. 1929 s. 162.)
Widegren, Seibrant. Egnahemsägarens lagfart och inteckningar. Kort vägledande juridisk framställning angående tomter och andra fastighetsförhållanden. Sthm 1927. Stahre & C:o. 59 s. Kr. 1.50.

 

SPECIELL PRIVATRÄTT.

 

Almquist, Jan Eric. Studier i svensk jordrätt. 1. Det norrländska avvittringsverket. 2. Skogskommissionerna under det karolinska enväldet. 3. Rågång, administrativ gräns och riksgräns. Sthm. [Fritze]. (S. 368—629.)Kr. 16.00. — Särtryck ur Svenska lantmäteriet 1628—1928.
Befrielse från fiskgrindar. Tre Kungl. Maj:ts resolutioner. Sthm. Fritze. 31 s. Kr. 1.25. — Svenska vattenkraftföreningens publikationer. 205 (1928: 5).
Förordningen, Kungl., angående fartygs byggnad och utrustning jämte kommentarer utg. av NILS GUSTAF NILSSON. Sthm. Nautiska förl. [& Seelig]. 651 s. Inb. kr. 15.00.
Hasselrot, Per. York-Antwerpenreglerna 1924. En handbok om gemensamt haveri. Sthm. Norstedt. 245 s. Inb. kr. 8.00. (Sv. J. T. 1928 s. 495.)
Lagar och författningar om sjöfartssäkerheten. Avd. 2. Specialbestämmelser. Med förklarande anmärkningar och sakregister m. m. 2 uppl. utg. av GUNNAR BÖÖS. Sthm. Norstedt. XVI, 703 s. Inb. kr. 18.00. (Sv. J. T.1928 s. 391.)
Lagen om försäkringsavtal av den 9 april 1927 jämte därav föranledda författningar. Utg. av RUDOLF EKLUND. Sthm. Norstedt. 226 s. Inb. kr. 7.50 (Sv. J. T. 1929 s. 151.)
Lagen om rätt till jakt den 8 november 1912 jämte tillhörande författningar. Textupplaga med förklarande anmärkningar och sakregister av P. VON SETH. 4 genoms. och tillök. uppl. Sthm. Norstedt. XXV, 378 s. Inb.kr. 7.50.
Myrbäck, Karl David. Om grunderna för 1927 års föreskrifter rörande ägogradering och vissa ersättningar mellan skiftesdelägare. Sthm. Marcus. 107 s. — Bilaga till Kungl. lantmäteristyrelsens meddelanden 1928: 9. Serien uppsatser m. m. Nr 1.

264 PHILLIPS HULT.Smedberg, Richard. Flottledsmålens handläggning. 22 s. Kr. 1.50. — Särtryck ur Svenska flottledsförbundets årsbok. 3. (1926—28).
Svenska lantmäteriet 1628—1928. Historisk skildring utg. av Sällskapet för utgivande av lantmäteriets historia. Sthm. Norstedt. D. 1: VIII, 629 s.; D. 2: V, 614 s.; D. 3: kartreproduktioner. Kr. 135.00.
Vätterns reglering. Kungl. Maj:ts dom den 19 dec. 1928. Sthm. Fritze. 22 s. Kr. 1.25. — Svenska vattenkraftföreningens publikationer. 212 (1928: 12).
Årsskrift utg. av Svenska föreningen för industriellt rättsskydd under red. av AXEL HASSELROT. Sthm. Svenska tryckeri a.-b. 95 s.

 

STRAFFRÄTT.

 

Bergendal, Ragnar. Straffrätt. Se avd. Allmän och blandad juridik: Lärobok i rättskunskap för blivande landsfiskaler.
Enström, Henrik. Om fångar och fångvård. 3. Att straffa eller icke straffa, det är frågan. Sthm. Norstedt. 165 s. Kr. 5.00.
Petrén, Alfred. Betydelsen av den nya lagstiftningen om behandlingen av s. k. förminskat tillräkneliga förbrytare. Upps. 1927. Almqv. & Wiks. — Särtryck ur Uppsala läkareförenings förhandlingar. Ny följd. Bd 33. s. 413—497.
Stjernberg, Nils. Straffrättsliga studier. Upps. & Sthm 1928. Almqv. & Wiks. 151 s. Kr. 6.25. (Sv. J. T. 1929 s. 46.)
Utlåtanden, Rättspsykiatriska, avgivna år 1927. Sthm. 119 s. — Meddelanden från Kungl. medicinalstyrelsen. 53.

 

PROCESSRÄTT.

 

Kallenberg, E. Svensk civilprocessrätt. Bd 2: 2. (Omfattar en framställning av underrättsförfarandets allmänna gång samt läran om stämning). Lund. Gleerupska univ. bokh. S. 169—361, I—V. Kr. 6.50. (Sv. J. T. 1929 s. 251.)
Schlyter, K. J. D. Rättsfråga och sakfråga i högsta instans. Sthm (tr. i København). [Nord. bokh.] 96 s. Kr. 2.50. — Afhandling til det 14. nordiske Juristmøde. (Sv. J. T. 1929 s. 147.)
Stjernstedt, Georg. Brottmålsadvokaten. Några ord om försvaret i brottmål.(Föredrag hållet 1927 och 1928.) Sthm. Tiden. 68 s. Kr. 1.50.
Thorén, Einar. Konkurs och ackord. Praktisk handbok med förklaringar... Sthm. Hökerberg. 350 s. Inb. kr. 7.75.

 

STATS- OCH FÖRVALTNINGSRÄTT.1

 

Andrén, Georg. Huvudströmningar i tysk statsvetenskap från Tyska rikets grundläggning till 1900-talets början och deras förberedelse i 1800-talets tidigare politiska tänkande. Lund. Gleerup. VIII, 346 s. Kr. 12.00. —Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen 10. (Sv. J. T. 1928 s. 390.)

 

1 Härunder även finansrätt. Redogörelser för administrationens organisation medtagas i regel icke.

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1928. 265Bomgren, Gunnar, Sekreta utskottet 1723—1756. En rättshistorisk undersökning. Lund. Gleerup. 144 s. Kr. 4.50. — Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen 12.
Brusewilz, Axel. Vårt förstakammarproblem. Upps. & Sthm. Almqv. & Wiks. 31 s. Kr. 1.00.
Böös, Gunnar. Kommentar till sjöarbetstidslagen samt urval av råd och upplysningar rörande sjöarbetstidslagen meddelade av Kungl. kommerskollegium jämte anmärkningar. Sthm. Norstedt. 173 s. Inb. kr. 5.50. (Sv. J. T. s. 504.)
Gilljam, A. Inkomst- och förmögenhetsskatten samt den nya kommunalbeskattningen. Handledning vid upprättandet av deklarationer . . . omarb. med ledning av skatteförordningarna av den 28 september 1928. 18 uppl. Sthm. Tullberg. 72 s. Kr. 1.50.
Grundlagar, Sveriges, jämte vallagen, ansvarighetslagen för statsrådsledamöter samt departementalstadgan med däri t. o. m. 1927 vidtagna ändringar utg. av PER EDVIN SKÖLD. Sthm. Tiden. 173 s. Inb. kr. 2.25. — Tidens medborgarhandböcker. 4.
Herlitz, Nils. Grunddragen av det svenska statsskickets historia. Sthm. Norstedt. 320 s. lnb. kr. 10.50. (Sv. J. T. 1929 s. 247.)
Kommunallagar, Sveriges, med däri till och med 1926 vidtagna ändringar . . .utg. av PER EDVIN SKÖLD. Sthm 1927. Tiden. 189 s. Inb. kr. 2.25. —Tidens medborgarhandböcker 2.
Kommunalskattelagen. 1928 års kommunalskattelag och därmed sammanhängande författningar jämte motiv och tillämpliga rättsfall utg. av E. SIVERT. Sthm. Landskommunernas blankett- och bokförlag [& Seelig]. XII, 294 s. Kr. 4.50.
Kyrkolag, Sveriges, av år 1686 jämte dithörande stadganden, som utkommit till den 1 jan. 1928. Utg. av GUSTAF LIZELL & EDV. LEUFVÉN. Sthm. Bonnier. 740 s. Inb. kr. 19.50.
Lagerroth, Fredrik. Platons stats- och rättsbegrepp. En studie i allmän statslära. Lund. Gleerup. 79 s. Kr. 3.00. — Skrifter utg. av Vetenskapssocieteten i Lund 9.
— —. Statsreglering och finansförvaltning i Sverige t. o. m. frihetstidens ingång. Lund. Gleerup. 296 s. Kr. 10.00. — Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen 11.
Olsson, O. V. Landskommunernas finansvård och budget. Sthm. Tullberg. 67 s., 2 bil. Kr. 1.50.
Palmgren, Herman. Självdeklaration. Praktisk handbok för skattskyldiga och beskattningsmyndigheter. 17 uppl. Sthm. Norstedt. VI, 399 s. Inb.kr. 8.75. — Beskattningsfrågor 1.
Riksdagen, Lagtima, 1928. Översikt på offentligt uppdrag utarb, av ERIK ÖHLIN. Årg. 23. Sthm 1928. Norstedt. 331 s. Kr. 2.00.
Romson, Märta Björnbom. Den kommunala beskattningen efter 1928 års skattereform. En översikt. Sthm. Bonnier. 62 s. Kr. 1.00. — Studentföreningen Verdandis småskrifter 327.
Sjukhuslagstiftningen, Nya. Inledande översikt. Lagtext. Sakregister. [Utg. av SIEGFRIED MATZ]. Sthm. Norstedt. 34 s. Kr. 1.00 — Nya lagar [3]. (Sv. J. T. 1929 s. 162.)

266 PHILLIPS HULT.Skattelagarna. Kommunalskattelagen, inkomst- och förmögenhetsskatteförordningen . . . Utg. av PER EDVIN SKÖLD. Sthm. Tiden. 345 s. Inb. kr. 4.25. — Tidens medborgarhandböcker 12.
Skatte- och taxeringsförfattningarna, De nya. Lagtext. . . kommentarer. . . Utg. av E. BÆHRENDTZ. Sthm. Hökerberg. 467 s. Inb. kr. 7.75.
Sköld, Per Edvin. Deklarationshandbok. Handledning för menige man och för taxeringsmyndigheter. Sthm. Tiden. 188 s. Inb. kr. 2.25. — Tidens medborgarhandböcker 11.
— —. Kommunalkunskap. Jämförande översikt av den kommunala förvaltningen i Sverige. . . Sthm. Tiden. 195 s. Inb. kr. 2.25. — Tidens medborgarhandböcker 1.
— —. Kommunalskatten. Sthm. Tiden. 24 s. Kr. 0.25.
— —. Statskunskap. Översikt av svensk statsförfattning och statsförvaltning. Sthm. Tiden. 110 s. Inb. kr. 2.25.
Sköld, Per Edvin, & Vanner, Alfr. Valhandbok. Handledning för riksdags-, landstings- och fullmäktigeval. Sthm. Tiden. 103 s. Kr. 1.25.
Sociallagstiftning och socialt arbete i Sverige. Sthm. [Nordiska bokh.] VI, 274 s. Inb. kr. 3.00. — K. socialstyrelsen.
Timelin, Erik. Ministären Lindman och representationsreformen 1907—1909. Akad. avh. (Göteborgs högskola). Karlskrona. Krooks bokh. 574 s. Kr.8.00.
Tingsten, Herbert. Studier över konstitutionsutskottets dechargeförfarande. Några spörsmål i anknytning till senare praxis. Upps. Appelbergs boktr. 133 s. Kr. 3.00.
— —. Studier rörande ministerstyrelse. Upps. Lundequistska bokh. 139 s.Kr. 3.00.
Tullstadga och tullordning jämte andra tullförfattningar med förklarande anmärkningar, hänvisningar och sakregister utg. av TUWE JANSSON. Sthm. Norstedt. XXIV, 760 s. Inb. kr. 17.00. (Sv. J. T. 1929 s. 253.)
Tulltaxa jämte utdrag ur tullstadgan och tullordningen samt andra tullförfattningar med förklarande anmärkningar m. m. 1928 års uppl. utg. av EDV. SANDQVIST. Sthm. Norstedt. 393 s. Inb. kr. 5.50.
Wetterberg, Gunnar. Handbok i kyrkolagfarenhet. Lund. Gleerup. XI, 959 s. Inb. kr. 16.50. (Sv. J. T. 1928 s. 578.)

 

INTERNATIONELL RÄTT.

 

Internationella arbetsorganisationen. 1. Allmän del. Historik, uppgifter, verksamhet. Sthm. [Nord. bokh.] XII, 195 s. Kr. 2.50. — Delegationen för det internat. socialpolit. samarbetet. (Sv. J. T. 1929 s. 44.)
Nationernas förbunds församlings åttonde ordinarie möte i Genève 5—27 september 1927. Sthm. [Fritze]. VI, 155 s. Kr. 3.00. — Aktstycken utg. av K. utrikesdep.
Reuterskiöld, C. A. Folkrätt, särskilt såsom svensk publik internationell rätt. Föreläsningar. D. 1, 2. Upps. & Sthm. Almqv. & Wiks. XII, 288 s.Kr. 4.00 + 3.00.
Till frågan om gränsen för Sveriges territorialvatten. Sthm. 124 s. Kr. 2.50. — Aktstycken utg. av K. utrikesdep. (Sv. J. T. 1928 s. 170.)