Finlands justitieministerium. Genom två lagar av d. 30 mars 1922 hava närmare bestämmelser givits angående ministeriernas i statsrådet antal och verksamhetsområden samt ärendenas behandling. Samma dag utfärdades även en förordning innefattande reglemente för statsrådet. I syfte att minska ämbetsverkens antal och förenkla ämbetsmaskineriet indrogs fångvårdsstyrelsen genom en lag, given d. 29 dec. 1922, och alla dess åligganden överfördes på justitieministeriet. Detta ministeriums sammansättning och arbetsordning reglerade si detalj medelst en förordning, jämväl av d. 29 dec. 1922.
    Enligt nu gällande bestämmelser består justitieministerium av två avdelningar, den ena för lagstiftnings- och justitieförvaltningsärenden samt den andra för fångvårdsärenden.
    Förstnämnda avdelning handlägger ärenden angående lagstiftning, såvitt denna ej är förbehållen visst annat ministerium; val av republikens president, riksdagsmannaval och andra politiska val; justitiekanslersämbetet; lagberedningen; allmänna och speciella domstolar; den judiciella indelningen; verk-

280 MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.ställighet av straffdom och benådning; förbrytares utlämnande; dispens i äktenskapsärenden; tryckfrihetsärenden, inklusive åtal för tryckfrihetsbrott; rättsstatistiken och straffregistret; samt riddarhuset. Till denna avdelning höra tre byråer: den på fem avdelningar arbetande lagberedningen, byrån för tryckfrihetsangelägenheter och straffregisterbyrån. Varje avdelning av lagberedningen är sammansatt av två medlemmar, av vilka den äldre är ordförande och den yngre ledamot. Såväl tryckfrihets- som straffregisterbyrån förestås av en byråchef. I spetsen för hela avdelningen står en avdelningschef.
    Justitieministeriets avdelning för fångvårdsärenden handlägger alla angelägenheter, som angå landets fängelseväsende, såväl central- (tukthusen), läns och reservfängelserna, tvångsarbetsanstalterna samt sinnessjukhuset för fångar som fångvården i övrigt, inklusive frågor om beviljandet av villkorlig frihet åt straffångar. Vid avdelningen, som förestås av en avdelningschef, finnas två byråer med var sin byråchef, nämligen ekonomiebyrån och räkenskapsbyrån.
    Avdelningschefen för justitieförvaltningsavdelningen är tillika kanslichef vid ministeriet.
    Kanslichef är för närvarande referendarierådet A. E. Rautavaara; ordförande för lagberedningens första avdelning är förvaltningsrådet F. Grönvall; byråchef vid byrån för tryckfrihetsangelägenheter är T. J. A Langolain och vid straffregisterbyrån kanslirådet J. E. Boije; avdelningschef vid fångvårdsavdelningen är referendarierådet A. P. Arvelo och byråchefer vid samma avdelning äro ekonomieinspektören arkitekten E. G. Hedman och kamreraren J. K. Tuominen.

 

O. Hj. G.