Det norske Justis- og Politidepartement består efter sin nuværende organisasjon av 3 avdelinger: Den almindelige avdeling, Fengselsstyret og Lovavdelingen. I spissen for hver avdeling står en ekspedisjonschef, som under sig har juridisk utdannede byråchefer og sekretærer.
    Den almindelige avdeling har nu 6 kontorer, hvert under ledelse av en byråchef. Ekspedisjonschef er for tiden C. N. S. Platou, f. 1885.
    De enkelte kontorers chefer og gjøremål er følgende:
    Politikontoret, byråchef E. Lassen, f. 1882. Gjøremål: Administrasjon av politivesenet (embedsverket undtatt) — rusdrikkontrollen, pass- og fremmedkontrollen — spilletilladelse for utenlandske teaterselskaper etc. — approbasjon av politivedtekter, vedtekter om salg av tobakk til barn — Statens Filmkontroll — saker angående statsborgerlige forhold, derunder statsborgerrettsbevillinger — pantelånsvirksomhet, lotterier, hittegods — saker vedkommende den kriminelle rettspleie, herunder rettsanmodninger, utlevering av forbrydere, Rettsmedicinske kommisjon, m. v.
    1:ste civilkontor, byråchef J. H. V. Scheel, f. 1883. Gjøremål: Alle processuelle bevillinger, konfirmasjon på testamenter, saker angående internasjonal rettshjelp, kontrollen med skifte- og konkursvesen, overformyndervesenet, saker vedkommende stamhus og de under Justisdepartementet hørende legater.
    2net civilkontor, byråchef S. Grette, f. 1888. Gjøremål: Departementets budgett og personale — saker vedkommende det under departementet hørende civile embedsverk, herunder statsrådssekretæren, fylkesmenn, dommere, og politimestere, disses kontorhold og underordnede personale — den civile rettergangsordning, autorisasjon av sakførere, tinglysningsvesenet — saker an-

MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 281gående tjenestemannsloven — forliksvesenet — trustkontrollen — lov om inkassovirksomhet — saker angående Lovtidende m. v.
    3:dje civilkontor, byråchef L. H. Ryen, f. 1885. Gjøremål: Justisdepartementets eiendommer, embetsboliger — anke over fylkesmennenes bestemmelser om underholdningsbidrag m. v. i henhold til lov om foreldre og ektebarn, saker angående fødselsregistre, lysninger og vigselbøker, attester i anledning av inngåelse av ekteskap i utlandet — saker vedkommende dissentere — adopsjonsbevillinger og navnebevillinger — separasjons- og skilsmissesaker.
    1:ste kommunalkontor, byråchef L. D. Bull, f. 1881. Gjøremål: Saker vedkommende kommunenes bestyrelse og økonomiske anliggender i almindelighet.
    2net kommunalkontor, (midlertidig), byråchef K. A. Langørgen, f. 1887. Gjøremål: Saker vedkommende formannskapslovgivningen — rikets civile inndeling, herunder fylkers og herreders deling, omregulering og grenser, byers anlegg, utvidelse og grenser, forandring av civile inndelingsnavn — saker angående stemmerett, manntalls-førsel, stortingsvalg, kommunevalg m. v. — ekstraordinære forføininger i anledning av skadetilføielser ved storm, skred, flom m. v.
    Fengselsstyrets chef, som samtidig er ekspedisjonschef i Justisdepartementet, er f. t. A. Omsted, f. 1868. Denne avdeling har 2 kontorer, som hvert ledes av en byråchef:
    1:ste kontor, byråchef H. Skattum, f. 1891. Gjøremål: Saker vedkommende kretsfengslene og hjelpefengslene, politiarrester, fangetransportvesen, saker om fengselsvesenets tjenestemenn i sin almindelighet.
    2net kontor, byråchef Chr. U. K. Gløersen, f. 1881. Gjøremål: Saker vedkommende landsfengslene, tvangsarbeidshusene og kriminalasylet, forsorgsvesenet, benådningssaker.
    Under Lovavdelingen hører saker angående forandringer i eller tillegg til den konstitusjonelle, civile og kriminelle lovgivning eller den almindelige politilovgivning, dog undtatt speciallove som utarbeides i vedkommende fagdepartement. Fagdepartementenes lovutkast blir dog som regel — forsåvidt angår den lovtekniske side — gjennemgått også av Justisdepartementets Lovavdeling. Ennvidere behandler Lovavdelingen alle fortolkningsspørsmål vedkommende de love som avdelingen har forberedt, og avgir betenkning angående avsluttelse av traktater.
    Lovavdelingens chef er for tiden ekspedisjonschef dr. jur. P. Augdahl, f. 1889. Avdelingen har — uten å være delt i kontorer — 2 byråchefer: B. M. Gaden, f. 1884, og O. F. H arbek, f. 1887.

 

C. P.