Det danske Justitsministeriums Forretningsomraade, for hvilket der er gjort Rede i Sv. J. T. 1917 S. 341, har siden da været Genstand for en ret stor Forandring. Paa Grund af Sagernes stadig stigende Mængde, bl. a. som Følge af Verdenskrigen og Retsplejereformens Gennemførelse, blev det nødvendigt at oprette to nye Kontorer. Da det socialdemokratiske Parti dannede Regering i 1924, blev der oprettet et Socialministerium, til hvilket der fra Justitsministeriet henlagdes følgende Sager: Tilsyn med den offentlige Børneopdragelse, herunder Værgeraadsinstitutionerne, samt Tilsynet med Børn og

282 MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.Statens Sindssygehospitaler. Samtidig henlagdes fra Justitsministeriet til Indenrigsministeriet Sagerne om Sundhedsvæsenet og Bygningsvæsenet.
    Efter denne Beskæring af Justitsministeriets Forretningsomraade blev det ene af Ministeriets Kontorer nedlagt, og Justitsministeriet bestaar siden da af 3 Ekspeditionskontorer.
    Personalets øverste Chef er Ministeren, og derefter følger Departementchefen og den i hvert Kontor ansatte Kontorchef. Det øvrige juridiske Personale bestaar i hvert Kontor af 3 Fuldmægtige og 5 Sekretærer. Departementchef er f. T. A. Svendsen, f. 1880.
    De enkelte Kontorers Chefer og Anliggender er følgende:
    1. Ekspeditionskontor. Chef: O. E. F. B. Bilfeldt, f. 1883. Anliggender: Domstolenes Organisation og Personel — Sagførervæsen — Sager vedr. Familieret, Arveret, Personret og Formueret samt derhen hørende Bevillinger — Sager vedr. Tinglysning — Overformynderiet — Tilladelse til at yde Medvirkning ved Anbringelse af Børn — Sager vedr. Naturfredning — Overtilsynet med Udgivelsen af Lov- og Ministerialtidende — Ministeriets Organisation og Personel samt dets Budget- og Regnskabsvæsen.

 

    2. Ekspeditionskontor. Chef: H. Ringberg, f. 1889. Anliggender: Rets- og Politibygninger — Dommernes og Politimestrenes Embeds- og Tjenesteboliger— Domstolenes og Politimestrenes Kontorhold — Sager vedr. den borgerlige Retspleje og derhen hørende Bevillinger samt Sager angaaende Tingsteder, Tingtider og Jurisdiktionsgrænser — Retslægeraadet — Retslægevæsen — Ligbrænding — Ligsyn og lovmæssig Obduktion - Sikkerhedsforanstaltninger overfor farlige Sindssyge og Aandssvage — Sager vedrørende Røde Kors — Voldgift i Husdyrsager — Undersøgelser af Levnedsmidler — Brandvæsen —Brandforsikringsvæsen, for saa vidt angaar fast Ejendom — Bevillinger til at opføre Skuespil, Biografteatre og andre Sager angaaende Forlystelsesvæsen — Indsamlinger og Bortlodninger — Redningsbelønninger — Strandingsvæsen — Sager vedr. Sprængstoffer — De under Justitsministeriet hørende Legater og Stiftelser — Lenskontoret — Færøske Sager med Undtagelse af Kirke- og Skolesager samt Sager vedr. Næringsvæsen, Fiskeri, Landbrug, Havne- og Vejvæsen.

 

    3. Ekspeditionskontor. Chef: F. Lucas, f. 1886. Anliggender; Politivæsen, herunder Statspolitiet — Anklagemyndigheden — Sager vedr. Strafferetsplejen og derhen hørende Bevillinger — Tiltalefrafald i Medfør af Straffelovstillægets § 15 overfor Børn og unge Personer — Sager ang. Æresoprejsning — Benaadningssager med Undtagelse af Sager om Løsladelse af i Straffeanstalterne hensiddende Fanger, der henhører under Direktoratet for Fængselsvæsenet — Passager — Pantelaanervæsen. — Udførselsforbud — Sager vedr. Motorkøretøjer og Færdselsforbud.
    Umiddelbart under Justitsministeren, men iøvrigt som selvstændige Administrationskontorer staar:
    a) Direktoratet for Fængselsvæsenet, der ledes af en Direktør,
    b) Lenskontoret, som ledes af en Lenssekretær og forestaar Afløsningen af Len, Stamhuse og Fideikommisgodsers Overgang til fri Ejendom (L. 4. Oktober 1919) samt fører Kontrol med de endnu bestaaende Ejendomme af den nævnte Art. 

Fh.