Trafikförsäkring å motorfordon. I proposition nr 99 har K. M:t förelagt innevarande års riksdag förslag till lag om trafikförsäkring å motorfordon, vilket med vissa jämkningar vunnit riksdagens bifall. Enligt förslaget, sådant det av riksdagen antagits, är varje ägare av motorfordon, som brukas i trafik här i riket, pliktig att å fordonet hålla trafiklförsäkring. Har fordonet sålts genom avbetalningsköp åligger försäkringsplikten i stället köparen. För underlåtenhet att taga försäkring är straffet böter, högst 2,000 kronor. Staten, kommun, medlem av konungahuset och vissa andra personer äro undantagna från försäkringsplikt.
    Trafikförsäkringen är utformad som en kombination mellan den nu brukliga ansvarighetsförsäkringen och en garantiförsäkring till förmån för den, som skadas i följd av trafik med fordonet. Denne är sålunda berättigad att av försäkringsgivaren utfå det skadestånd, motorfordonets ägare, brukare eller förare enligt lag är skyldig att utgiva, och försäkringsgivaren äger i allmänhet icke göra regressrätt gällande mot ägaren, brukaren eller föraren. Försäkringen omfattar dock icke skada å fordonet eller å egendom, som med fordonet befordras. Skada å person, som färdas i fordonet, ersättes endast om försäkringstagaren är för skadan ansvarig. Skulle skada hava förorsakats genom ett motorfordon, vars innehavare icke fullgjort sin försäkringsplikt, eller fordonet hava lämnat platsen utan att dess identitet blivit fastställd, äro samtliga trafikförsäkringsbolag solidariskt ansvariga och den skadade följaktligen berättigad att vända sig till vilket som helst av dem. I anslutning till vad som i allmänhet gäller vid den nu brukliga bilansvarighetsförsäkringen har försäkringsbeloppet fastställts för personskador till 60,000 kronor, dock högst 20,000 kronor för varje skadad eller dödad person, samt för skada å egendom till 10,000 kronor.
    Då ersättningstalan föres mot ägare, brukare eller förare av motorfordon, är käranden skyldig att därom underrätta försäkringsgivaren i så god tid att

286 NOTISER.denne kan inträda i rättegången. Domstolen har ålagts att ex officio tillse att sådan underrättelse lämnas.
    Försäkringen skall uteslutande handhavas av den privata försäkringsrörelsen men för drivande av trafikförsäkringsrörelse måste ett försäkringsbolag söka särskilt tillstånd av K. M:t. I lagen lämnas åtskilliga föreskrifter i syfte att möjliggöra en noggrann kontroll över bolagens premiesättning och skaderegleringar. Därjämte har åt K. M:t givits befogenhet att vid meddelande av tillstånd föreskriva de villkor och bestämmelser, som prövas nödiga.
    Lagen är avsedd att träda i kraft den 1 januari 1930. 

W. H.