Tillströmningen till juristbanan. I en notis i Sv. J. T. 1928 s. 104 f. har lämnats uppgifter om antalet nyinskrivna studerande vid rikets tre juridiska fakulteter under ett antal år. Här nedan lämnas motsvarande uppgifter för år 1928, varjämte 1927 års siffror återges till jämförelse.

 Uppsalalundsthms:a
1927...............................8167

110

258
1928...............................5867111236


    Antalet nyinskrivna juris studerande utvisar alltså, liksom förra året, någon minskning. Antalet juridiska examina är emellertid alltjämt mycket högt, såsom framgår av följande tablåer.

Juris kandidatexamen                                                              Kansliexamen.

 UppsalaLundSthmS:a

 

UppsalaLundSthmS:a

1914.....

4837311161914.....1251531
1915.....38223o901915.....1851841

1916.....

4031351061916.....78419
1917.....4737461301917.....871025
1918.....3732411101918.....135927
1919.....242935881919.....13101235
1920.....4526641351920.....1631433
1921.....3336521211921.....472132
1922.....3625421031922.....971935
1923.....4839531401923.....961934

1924.....

5539571511924.....952034
1925.....6145531591925.....1271130

1926.....

6746511641926.....891835
1927.....7959632011927.....861933
1928.....6555661861928.....971329

 

    Tore Alméns minnesfond. D. 14 mars 1929, tionde årsdagen av justitierådet Tore Alméns död, sammanträdde fondens styrelse under ordförandeskap av presidenten frih. E. Marks von Würtemberg. Denne öppnade mötet med några varma ord, ägnade den bortgångne märkesmannens personlighet och livsgärning. De för granskning av fondens räkenskaper utsedda revisorerna hade avgivit följande revisionsberättelse, vilken enligt stadgarna för fonden skall publiceras i denna tidskrift (se Sv. J. T. 1920 s. 117):

 

"Revisionsberättelse.

 

    Undertecknade av Sveriges Advokatsamfund och Stockholms Handelskammare utsedda att i egenskap av revisorer granska räkenskaperna för Tore Alméns

NOTISER. 287Minnesfond under år 1928, få härmed efter fullgjort uppdrag däröver avgiva följande berättelse.
    Räkenskaperna utvisa

Ingående balans:

Debet                                            

Jan. Jan. 1
Grundfondens konto Kr. 71,008: 03Obligationer Kr. 69,719: 80
 Å kapitalräkning innestående ,, 1,288: 23
Kr. 71,008: 03Kr. 71,008: 03

 

Utgifter och inkomster:Debet. Kredit.Dec. 31 Dec. 31Omkostnader Kr. 25: — Räntor Kr. 4,070: 20Grundfonden gottgjord ,, 809: 04Dispositionsfondengottgjord ,, 3,236: 16Kr. 4,070: 20 Kr. 4,070: 20Utgående balans:Debet. Kredit.Dec. 31 Dec. 31Obligationer Kr. 72,719: 80 Grundfondens konto Kr. 72,206: 01Å kapitalräkning in- Dispositionsfondensnestående ,, 2,722:37 konto ,, 3,236: 16Kr. 75,442: 17 Kr. 75,442: 17
    Grundfonden har ökats med utöver här angivna belopp kr. 809: 04 jämvälkr. 388: 94, som influtit för försålda exemplar av "Juriststämmans förhandlingar".
    Räkenskaperna äro förda med ordning och reda samt alla utgiftspostervederbörligen verificerade.
    Fondens värdehandlingar äro på betryggande sätt förvarade.Då den verkställda revisionen icke givit anledning till anmärkning, finna vi,att förvaltningen av fonden under år 1928 med tacksamhet bör godkännas.Stockholm den 19 februari 1929.Gust. Åkerlindh. C. Ludv. Hasselgren."

 

    Bland åtgärder, som beslötos vid sammanträdet, må nämnas avsättande avmedel för framtida utgivande av en ny, reviderad upplaga av Tore Alménsverk "Om köp och byte av lös egendom".