288 NOTISER.    Otto Liebe †. Den 21 mars 1921 avled i Köpenhamn Højesteretssagfører Otto Liebe.
    Med Otto Liebe, som var född 1860, förlorade det danska advokatståndet en av sina yppersta medlemmar. Efter att blott 22 år gammal hava avlagt sin juridiska examen blev han redan 7 år senare højesteretssagfører. För den bana, åt vilken han ägnade sig, hade Liebe sällsynta förutsättningar. Med en ovanlig juridisk begåvning förenade han grundliga insikter. Född talare, temperamentsfull och medryckande i sin framställning, fångade och kvarhöll han uppmärksamheten hos dem, som hörde honom. Hans anföranden inför domstolen utmärktes tillika av klarhet och saklighet. Han ägde en utomordentlig förmåga att säkert och skarpt framlägga sakens kärna, samtidigt som han i sitt tal kunde utveckla en övertygande värme.
    Av sina kolleger var Liebe högt uppskattad. Redan år 1910 utsågs han till ordförande för »Den danske Sagførerforening». Efter det denna privata förening år 1919 i samband med rättegångsreformens genomförande upphört, valdes han till ordförande för det nyupprättade »Sagførerraadet», vilken post han beklädde till hösten 1927.
    Ehuru Liebe icke aktivt deltog i det politiska livet, kom han dock att vid ett tillfälle spela en framträdande roll även på detta område, i det han vid ministären Zahles avgång i mars 1920 för en kort tid övertog posten såsom statsminister.
    Liebe var en varm anhängare av den nordiska rättsgemenskapen och överhuvud av allt, som kunde bidraga till att närma de nordiska folken till varandra. Ingen uppgift var honom därför kärare än att få medverka vid det gemensamma lagstiftningsarbetet. På detta område har han ock gjort en betydande insats. Under åren 1911—1914 deltog han i utarbetandet av lagarna om kommission, om avtal och om avbetalningsköp. Därvid förvärvade han många vänner i vårt land. Särskilt knötos mellan honom och Tore Almén varma vänskapsband. År 1919 blev Liebe en av ledamöterna i den kommitté,som tillsattes för revision av sjölagstiftningen. Livligt intresserad av de nordiska juristmötena har Liebe alltsedan deras återupptagande år 1919 varit ledamot i den danska styrelsen och under de senare åren styrelsens orförande. Man kan vara förvissad om att det icke bara var en fras, när han vid det senaste mötet i Köpenhamn slutade sitt välkomsttal med att uttala den säkra förhoppningen, att de nordiska juristmötena skulle bidraga till »Sammenhold i Norden, Sammenhold till værn for fælles nordisk Aandsliv og Kultur».
    För vårt land och folk kände Liebe intresse och sympati. De vänner han här vunnit tänka med saknad och vemod på hans bortgång. 

R. E.

 

    Dödsfall. Assessorn i kammarrätten Carl Henrik Gahn avled i Sthm 26 febr. 1929. G. var född i Uppsala 1889, blev student där 1907 och avlade 1914 jur. kand. ex. i Sthm. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde G. i kammarrätten, varest han 1920 utnämndes till assessor.
    Advokaten Albert Gustaf Mellin avled 8 mars 1929 i Uddevalla. Född 1865 i Högås i Bohuslän, blev M. student i Uppsala 1885 och avlade där hovrättsex. 1894. Efter viss domstolstjänstgöring ägnade sig M. åt advokatverksamhet i Uddevalla. Sedan 1903 var han ledamot av Sveriges advokatsamfund.
    Hovrättsrådet Nils Evert Sandberg avled i Lund 20 mars 1929. S. var född i Brandstad, Malmöhus l., 1890. Han avlade studentex. i Lund 1908 och jur.kand. ex. i Lund 1911. Han tjänstgjorde i hovrätten över Skåne och Blekinge

NOTISER. 289samt utnämndes till ordinarie assessor 1919, fiskal 1924 och hovrättsråd 1928. 1924 förordnades S. till t. f. revisionssekreterare. Åren 1925—27 biträdde han inom socialdepartementet beträffande lagstiftningsfrågor.