290 NOTISER.    Socialdepartementet. Departementschefen har i enlighet med bemyndigande den 12 mars 1929 uppdragit åt vissa sakkunniga att efter samråd med vissa representanter för den frivilliga sjukkasserörelsen utarbeta förslag rörande en reformerad sjukförsäkring. Till ordförande har förordnats regeringsrådet L. A. V. Rydin. Övriga sakkunniga äro talmannen i andra kammaren B. Eriksson och byråchefen Th. Andersson.

 

    Hovrätterna. K. M:t har:
    d. 1 mars 1929 dels beviljat presidenten i hovrätten över Skåne och Blekinge Berndt Fridolf Engelbrekt Hasselrot avsked från presidentämbetet fr. o. m. den 24 mars 1929, dels utnämnt häradshövdingen i Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals härads domsaga Karl Johan Daniel Schlyter att från och med samma dag vara president i nämnda hovrätt;
    s. d. till hovrättsråd utnämnt, vid Svea hovrätt assessorerna Gustaf William Hemberg och Torsten Paul Jonathan Petersson samt vid Göta hovrätt e. ledamoten å justitiedepartementets lagavdelning, assessorn Ragnar Hugo Ferdinand Gyllenswärd;
    d. 7 mars 1929 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt ledamoten av lagberedningen, assessorn Harry Vilhelm Guldberg;
    d. 22 mars 1929 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorn Paul Emanuel P:son Poss; och
    d. 26 mars 1929 förordnat e. o. notarierna Tage Gustaf Wärn och Johan Oscar Hagander att vara assessorer vid Svea hovrätt.

 

    Krigshovrätten. K. M:t har d. 1 mars 1929 till krigshovrättsråd utnämnt överkrigsfiskalen Einar Erik Wikström.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 1 mars 1929 beviljat häradshövdingen i Västmanlands östra domsaga Gustaf Anton Wetterling avsked från häradshövdingämbetet i nämnda domsaga fr. o. m. den 3 i samma månad.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 26 mars 1929 till borgmästare i Varberg utnämnt rådmannen därstädes Johan Henrik Linnemann Janssen.

 

    Extra divisionen vid Göta hovrätt. K. M:t har d. 15 mars 1929 medgivit, att den vid Göta hovrätt inrättade extra divisionen, som enligt tidigare meddelat beslut skolat upphöra med utgången av mars månad, må bibehållas jämväl under tiden 1 april—9 juni 1929.

 

    Reglering av vissa domsagor i Västernorrlands län. Sedan utredningen numera slutförts beträffande det av justitieombudsmannen väckta förslaget (se Sv. J. T. 1928 s. 81) om reglering av Nätra och Nordingrå, Ångermanlands södra samt Själevads och Arnäs domsagor, har K. M:t i prop. d. 25 febr. 1929 (nr 155) föreslagit riksdagen besluta, att förstnämnda domsaga skall från och med d. 1 jan. 1930 uppdelas å de båda övriga domsagorna sålunda, att Nätra tingslag tillägges Själevads och Arnäs domsaga, som efter indelningsändringen skall benämnas Ångermanlands norra domsaga, och Nordingrå tingslag tilläggas Ångermanlands södra domsaga. Enligt propositionen avser K. M:t att framdeles efter ytterligare utredning taga ställning till frågan, huruvida de båda nybildade domsagorna skola bestå av ett eller två tingslag vardera.
    Propositionen har av riksdagen bifallits.

 

    Tingslagsreglering i Södertörns domsaga. K. M:t har d. 12 april 1929 förordnat, att Södertörns domsagas nuvarande två tingslag, eller Svartlösa och Öknebo tingslag samt Sotholms tingslag, skola fr. o. m. d. 1 jan. 1930 förenas till ett tingslag med tingsställe i Stockholm.
    Samtidigt har K. M:t bestämt, att i den nyreglerade domsagan skall såsom hittills i fråga om de allmänna tingssammanträdena tillämpas den första sammanträdesturen; och kommer K. M:t framdeles att meddela beslut jämväl om tingssammanträden med tremansnämnd i domsagan.