NOTISER. 291    Svea hovrätts divisionsindelning. Sedan den ena av de båda vid Sveahovrätt inrättade extra divisionerna d. 1 april d. å. indragits (se Sv. J. T. 1929 s. 93), är hovrättens divisionsindelning för återstoden av vårsessionen följande.
 

Första huvudavdelningen.

    Hovrättsrådet Kiellanders division: hovrättsråden L. Kiellander, ordf., F. W. Grönwall, vice ordf., och A. V. Rosengren*, assessorerna K. Persson och S. J. Lindeberg; t. f. fiskal: O. Thulin; bitr. fiskal: J. Nordenfalk; notarie: F. Drake, Hovrättsrådet Weidenhielms division: hovrättsråden C. Weidenhielm, ordf., frih. H. Nordenskjöld, vice ordf., och E. Drangel, assessorerna C. G. Hagendahl och N. Quensel*; t. f. fiskal: G. Beling; bitr. fiskal: E. Grundén; notarie: E. Nilsson.
    Hovrättsrådet von Oelreichs division, tillika vattenöverdomstol: hovrättsråden A. von Oelreich, ordf., frih. A. Giertta, vice ordf., och C. Mörner*, assessorerna E. Säll och T. W. Strandberg. I vattenöverdomstolen tjänstgör även kammarrådet Th. Wohlin. T. f. fiskal: M. Mellbin; bitr. fiskal: J. Nordenfalk; notarie: E. Ljungberg.
    Hovrättsrådet frih. af Ugglas' division: hovrättsråden frih. M. af Ugglas, ordf., och frih. A. Staël von Holstein*, vice ordf., assessorerna S. Lindby, M. Wijnbladh och G. Strandell; t. f. fiskal: K. Elliot; bitr. fiskal: M.Lindheimer; notarie: N. Elliot.
    Hovrättsrådet frih. von Rosens division: hovrättsråden frih. H. von Rosen, ordf., S. Ström*, vice ordf., och Ph. Aastrup, assessorerna A. Thelin och K. Nissen; t. f. fiskal: H. Söderström; bitr. fiskal: E. Grunden; notarie: C. Lundquist.


Andra huvudavdelningen.

    Hovrättsrådet Lagerbielkes division: hovrättsråden J. Lagerbielke, ordf., Hj. Himmelstrand, vice ordf., S. Bjurner* och A. Johansson, assessorerna R. Nordenadler och T. Wärn; t. f. fiskal: S. Björklund; bitr. fiskal: G. Welinder; notarie: E. Magnusson.
    Hovrättsrådet Renströms division: hovrättsråden A. Renström, ordf., G. Olin, vice ordf., och J. Sjögren*, assessorerna I. Hessius och S. Nyström; t. f. fiskal: T. Boye; bitr. fiskal: G. Welinder; notarie: E. Nilsson.
    Hovrättsrådet Billmans division: hovrättsråden J. A. Billman, ordf., H. Glimstedt, vice ordf., och H. Leijon, assessorn S. Afzelius* samt e. o. assessorn B. Björklöf; t. f. fiskal: G. Quensel; bitr. fiskal: M. Lindheimer; notarie: E. Magnusson.

 

Extra divisionen.

    Hovrättsråden J. H. Lemke, ordf., G. Holmberg, R. Lundbergh och K. Lammsamt assessorn M. Zuhr; referentfiskaler: H. F. K:m Karlsson och H. Krumlinde; t. f. notarie: B. Sabelström.

 

    E. o. assessorerna O. Ekecrantz och E. Leche inneha tillfälliga förordnanden såsom adjungerade ledamöter.

 

LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar år 1929 avgivit utlåtande över följande till detsamma remitterade lagförslag:

      »           18. Förslag till lag om ändrad lydelse av 11 § i förordningen d. 16 maj 1884 angående patent lag om ändrad lydelse av 3 § i lagen den 5 juli 1884 om skydd för varumärken. Föredragande: Hovrättsrådet H. Hjerten. 

      »           21. Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § i lagen d. 20 juni 1924 om återköpsrätt till fast egendom. Föredragande: revisionssekreteraren S. Ekberg.

* Betyder Sv. J. T:s ombud å divisionen för insamling och utval av rättsfall.


    Mars       1. Förslag till lag om ändrad lydelse av 17 § i lagen d. 28 juni 1918 ang. villkorlig straffdom. Föredragande: revisionssekreteraren G. Siljeström.        

      »           1. Förslag till lag om ändrad lydelse av 13 § i lagen d. 27 juni 1924 ang. införande av lagen om förmynderskap. Föredragande: hovrättsrådet R. Gyllenswärd.

      »           1. Förslag till lag med särskild bestämmelse om utläggande av ägolott i visst fall vid laga skifte inom de på bekostnad eller med understöd av staten storskiftade delarna av Kopparbergs län. Föredragande: hovrättsassessorn K.-G. Hjärne.

      »           1. Förslag till lag om försäkring för vissa yrkessjukdomar. Föredragande: hovrättsassessorn P. Santesson.

      »           8. Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 19 juni 1919 om fri rättegång. Föredragande: jur. dr S. Matz.

      »           14. Förslag till lag om ändrad lydelse av 91 § i lagen d. 22 juni 1911om ekonomiska föreningar och lag om ändrad lydelse av 55 § i lagen d. 13 maj 1921 om ackordsförhandling utan konkurs. Föredragande: hovrättsassessorn F. W. Killander.

      »           21. Förslag till lag om skiljemän och lag om ändrad lydelse av 46 §utsökningslagen. Föredragande: hovrättsrådet T. Liljestrand.

      »           21. Förslag till lag om utländska skiljeavtal och skiljedomar samt lag om vittnes eller sakkunnigs avhörande i anledning av skiljemannaförfarande utom riket. Föredragande: hovrättsrådet T. Liljestrand.