RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar år 1929 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 2 febr.: k. prop. nr 2 med förslag till lag om ändrad lydelse av 23 § i lagen d. 22 juni 1928 om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus (ALU 1) bifallen;
    d. 13 febr.: k. prop. nr 3 med förslag till lag om befrielse i visst fall för befälhavare eller förare å luftfartyg, hörande till krigsmakten, från skyldighet att gälda skadestånd (FLU 3), bifallen;
    k. prop. nr 5 med förslag till lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån m. m. (FLU 5), bifallen;
    k. prop. nr 6 med förslag till lag om ändrad lydelse av 30 kap. 21 § rättegångsbalken (FLU 4), bifallen;
    k. prop. nr 9 med förslag till lag om ändring i lagen d. 4 juli 1910 om sjukkassor m. m. (ALU 2), bifallen;
    d. 20 febr.: motioner (I: 55 och II: 86) ang. ändring av sjömanslagen till svenska sjömäns skydd under uppehåll i främmande hamnar (FLU 6), avslagna;
    motion (II: 326) ang. beredande av viss rätt till tjänstledighet m. m. åt värnpliktiga (ALU 3), avslagen;
    motioner (II: 89 och 179) om upphävande av lagarna om kollektivavtal och om arbets domstol m. m. (ALU 4), avslagna;
    motion (I:52) ang. viss ändring i lagen om kollektivavtal (ALU 5), avslagen;
    motion (II:178) ang. arbetstidsförhållandena vid rikets fasta brandkårer (ALU 6), avslagen;
    d. 23 febr.: motioner (I: 109 och II: 167) om lagstiftning rörande blindhetsersättning (ALU 7), avslagna;
    motion (II: 90) om skrivelse till K. M:t ang. ändring i gällande bestämmelser om ersättning till expropriationsnämnd (ALU 8), bifallen;
    d. 27 febr.: motioner (I: 106 och II:84) om viss ändring i 65 § utsökningslagen (FLU 7), avslagna;
    motion (I:156) om upphävande av gällande bestämmelse ang. världsliga kungörelsers uppläsande i kyrka (FLU 8), avslagen;

RIKSDAGEN. 293    d. 2 mars: motioner (I: 108, II: 54 och 201) rörande införande av obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (ALU 9), avslagna;
    den 9 mars: motion (I: 104) om viss ändring i lagen ang. domstols behörighet i fråga om upptagande av vissa brottmål (FLU 9), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    motion (I: 105) med förslag till lag om fylleri m. m. (FLU 10), avslagen;
    motion (II: 277) ang. lagstiftning till ett mera effektivt upprätthållande av skyldigheten att inom viss tid söka lagfart å fång till fast egendom (FLU 11), avslagen;
    d. 13 mars: motion (II: 278) ang. lagstiftning av visst innehåll rörande under fideikommissrätt innehavd lösegendom (FLU 12), avslagen;
    d. 16 mars: motion (I:177) om skrivelse till K. M:t ang. jordfrågans lösning i hela dess vidd på grundvalen av en effektiv rättsordning (ALU 10), avslagen;
    motion (I: 178) om skrivelse till K. M:t ang. en ny egnahemsorganisation (ALU 11), avslagen;
    motion (I: 179) om skrivelse till K. M:t ang. förbud i vissa fall för enskild person att med äganderätt besitta fast egendom (ALU 12), avslagen;
    motion (I: 180) om lagändring i syfte att bolags bulvanhemman skola tillfalla staten m. m. (ALU 13), avslagen;
    motion (I: 182) om skrivelse till K. M:t rörande vissa ändringar i lagen d. 18 juni 1925 ang. förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva fast egendom (ALU 14), avslagen;
    motioner (I: 183, II: 198 och 199) om skrivelse till K. M:t ang. dels en effektiv rättsordning för bildande av nya jordbruk, tryggad genom lag, ledd av samhället och stödd av expropriationsrätt, dels ock lagstiftning om expropriation av jord för bildande av nya jordbruk (ALU 15), avslagna;
    motioner (I: 184 och II: 315) om skrivelse till K. M:t ang. en effektiv rättsordning för frilösning av sociala arrendejordbruk, tryggad genom lag, ledd av samhället och stödd av expropriationsrätt (ALU 16), avslagna;
    motioner (I: 185 och II: 275) om vissa ändringar i de sociala arrendelagsbestämmelserna (ALU 17), delvis bifallna;
    k. prop. nr 35 med förslag till lag om ändrad lydelse av 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 § och 20 kap. 6 § i lagen d. 18 juni 1926 om delning av jord å landet (ALU 23), bifallen;
    d. 20 mars: motioner (I: 186, II: 276 och 316) ang. lagstiftning rörande expropriation av mark för förbättring av ofullständiga jordbruk m. m. (ALU 18), avslagna;
    motion (I: 187) om skrivelse till K. M:t ang. en effektiv rättsordning för anskaffande av tomtmark till bostäder och andra skäliga behov, tryggad genom lag, ledd av samhället och stödd av expropriationsrätt (ALU 19), avslagen;
    motion (II: 200) om retroaktiv tillämpning av gällande arrendelagar (ALU20), avslagen;
    motion (I: 188) om skrivelse till K. M:t rörande en effektiv rättsordning för lapparnas jordbruks- och bostadsfråga m. m., tryggad genom lag, ledd av samhället och stödd av expropriationsrätt (ALU 21), avslagen;
    motion (I:53) ang. viss ändring i lagen d. 4 juli 1910 om sjukkassor (ALU 22), bifallen;
    k. prop. nr 36 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 18 juni 1925 om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa unde rnyttjanderätt upplåtet område (ALU 24), bifallen;
    k. prop. nr 100 med förslag till förordning om ändring i förordningen d. 15 april 1923 om motorfordon ävensom i ämnet väckta motioner (II: 383 och 385) (FLU 15), prop. bifallen med viss ändring;
    d. 10 april: motion (II: 182) ang. kompetensvillkoren för föreståndare och föreståndarinna vid fattigvårdsanstalt (ALU 25), avslagen;
    motioner (I:54 och II: 87) om ändring i fattigvårdslagens bestämmelser rörande skyldighet för vistelsekommun att själv vidkännas vissa kostnader (ALU 26), avslagna.