Förhandlingarna vid Sveriges advokatsamfunds årsmöte i Stockholm år 1928 hava nu utkommit från trycket.
    Av publikationens innehåll må nämnas ett av revisionssekreteraren ARTHUR LINDHAGEN vid årsmötet hållet föredrag rörande »Lagstiftning om kollektivavtal och arbetsdomstol» samt referat av en vid tillfället företagen diskussion över ämnet »Arbetsområde och arbetsformer för svensk advokatverksamhet» med inledningsanförande av samfundets ordförande, advokaten TOM FORSSNERAv intresse är även en såsom bilaga till publikationen fogad uppsats av advokaten, dr juris HELLMUTH DIX i Berlin om »De tyska advokaternas hedersdomstol och hedersrätt» återgivande ett inom samfundets Stockholmsavdelning av förf. hållet föredrag.

 

    Nya lageditioner. Red. av Sv. J. T. har fått emottaga följande författningseditioner :
    Lagen om rätt till jakt den 8 november 1912 jämte tillhörande författningar. Textupplaga med förklarande anmärkningar och sakregister av P. VONETH. 4 genomsedda och tillök. uppl. Sthm 1928. Norstedt. 378 s. Inb. kr. 7.50.
    Lagen angående handel med utsädesvaror av den 14 juni 1928 med förklarande anmärkningar m. m. utg. av S. DAHLQVIST under medverkan av HERNFRID WITTE och GEORG VON ZWEIGBERGK. Sthm 1928. Nord. bokh. 44 s. Inb. kr. 1.75.
    Lag om fattigvården den 14 juni 1918 och andra författningar, som beröra fattigvårdsstyrelsernas verksamhet. Med förklaringar, hänvisningar, prejudikat, formulär och sakregister utg. av JACOB LINDERS. 6 uppl. Sthm 1929. Norstedt. 410 s. Inb. kr. 10.00.
    Lag om försäkring för olycksfall i arbete den 17 juni 1916 med däri senast år 1928 vidtagna ändringar m. m. Med historik, kommentar och sakregister utg. av ALBERT EISEN och ERNST LÖFMARK. 3 uppl. Sthm 1929. Norstedt. 180 s. Inb. kr. 5.50.
    Förordningen angående explosiva varor av den 18 maj 1928 med förklarande anmärkningar utg. av S. DAHLQVIST och GOTTFR. VON FEILITZENSthm 1929. Nord. bokh. 146 s. Inb. kr. 4.50.